4.5. Податковий кодекс та проблеми реформуванняподаткового адміністрування

Питання кодифікації податкового законодавства та прийняття По-даткового кодексу України стоїть на порядку денному з 1996 року. Про-те в першому читанні проект був прийнятий Верховною Радою Українилише в 2000 році.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від19.02.2007 р. № 56-р Урядом України схвалена Концепція реформуван-ня податкової системи, яка розроблена на період до 2015 року з метоюпроведення цілісної та системної реформи у сфері оподаткування, таспрямована на підвищення конкурентоспроможності держави, зростан-ня економічної активності суб'єктів господарювання та європейську ін-теграцію. Відповідно до етапів реформування, закріплених у Концепції,на першому етапі передбачається розроблення та ухвалення Податково-го кодексу України[4].

Проект Податкового кодексу України, який схвалено Кабінетом Мі-ністрів України на засіданні 17 жовтня 2007 року, передбачає суттєві змі-ни в податковому адмініструванні. Підготовлений, як єдиний консолідо-ваний нормативний документ, він створює можливості єдиних справедли-вих підходів та прозорих правил нарахування та сплати податків, зборів,(обов'язкових платежів) а також — сталості податкового законодавства.

Окрім того, проектом Податкового кодексу передбачена детальна ре-гламентація здійснення адміністративних процедур та враховано окре-мі прогалини в податковому законодавстві з питань податкового адміні-стрування, про які йшлося вище.

З метою визначення порядку взаємодії органів стягення та контро-лю і платників податків, проект Податкового Кодексу містить розділ ІІ«Загальні адміністративні положення», в якому визначається суть термі-нів, що стосуються податкового адміністрування, контролюючі органи таоргани стягнення, порядок листування з платником податків, умови по-вернення надміру та/або помилково сплачених грошових зобов'язань тапені, вимоги до підтвердження даних, визначених у податкових деклара-ціях, вимоги стосовно визначення податкової адреси платника податку,суть податкової інформації та порядок її надання.

Також регламентується реалізація таких основних процедур подат-кового адміністрування:

загальний порядок обчислення, декларування і сплати податкових

зобов'язань платників податків;

здійснення податкового контролю;

погашення податкового боргу;

фінансова відповідальність платників податків за порушення подат-кового законодавства.

Слід зазначити, що проект Податкового кодексу містить ряд принци-пово нових для податкового законодавства положень, які врегульовуютьраніше невизначені або двозначно трактовані чинним законодавствоммоменти податкового адміністрування.

На нашу думку, до таких моментів слід віднести такі:

врегулювання вимог стосовно документального підтвердження по-казників податкової звітності, яке містить стаття 6 проекту. Поло-женнями, визначеними цією статтею, зокрема врегульовується по-рядок поновлення пошкоджених або достроково знищених докумен-тів, що підтверджують показники податкової звітності, визначеноперелік операцій, які підлягають виключенню з обліку. Зазначимо,що цими положеннями значно розширено права платників податків,оскільки передбачено порядок їх взаємодії з контролюючим органомпісля отримання акта перевірки у випадку, якщо посадовими особа-ми контролюючого органу, що здійснює перевірку, окремі документине визнаються, або визначаються як відсутні. Більше того, позитив-ним є момент досудового врегулювання непорозумінь, що виникаютьу такому разі, оскільки проектом передбачається продовження термі-нів перевірки суб'єкта підприємництва після отримання ним акта пе-ревірки в разі надання документів, визнаних відсутніми;

визначення в главі 8 Розділу ІІ проекту поняття фінансової відпові-дальності і податкового правопорушення. Передбачено види податко-вих правопорушень, а саме: порушення встановленого порядку взят-тя на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби; по-рушення строку та порядку подання інформації про відкриття або за-криття банківських рахунків, порушення платниками податку поряд-ку надання інформації про фізичних осіб-платників податку; непо-дання або несвоєчасне подання податкової звітності чи невиконаннявимог щодо внесення змін до податкової звітності; порушення вста-новлених законодавством строків зберігання документів з питань об-числення податків, зборів та інших платежів, а також виконання ви-мог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладенона органи державної податкової служби; порушення правил застосу-вання спрощеної системи оподаткування суб'єктами малого підпри-ємництва; відчудження активів, що знаходяться в податковій заста-ві, без згоди органу державної податкової служби; порушення правилнарахування, утримання та сплати(перерахування) податків у джере-ла виплати, в тому числі податковими агентами та інші види податко-вих правопорушень.

За кожен вид визначеного податкового правопорушення передбаченофінансову відповідальність за його вчинення у вигляді штрафних санк-цій. Окрім того, проектом розмежовано особливості притягнення плат-ників податків до фінансової, адміністративної і кримінальної відпові-дальності:

проектом Податкового Кодексу суттєво змінено процедуру оскар-ження податкових зобов'язань, визначених податковим органом. Зо-крема введено норму, відповідно до якої оскарження таких податко-вих зобов'язань, здійснене в установленому порядку, зупиняє стяг-нення податкового боргу, але не зупиняє права податкової застави танаправлення податкових вимог. Стосовно самого розміру податковоїзастави, то його обмежено вартісною оцінкою активів що не менш якв два рази, але не більше як в три рази перевищує розміри податково-го боргу платника податків, стосовно якого виникає право податковоїзастави. Також слід зазначити, що проектом передбачено перевищен-ня цього розміру у разі неподільності активів;

встановлення обов'язковості отримання судового дозволу на здій-снення таких заходів, як отримання банківської інформації в обсягахбільших ніж передбачено Законом України «Про банки і банківськудіяльність»; примусове проведення платником податків інвентариза-ції; заборону здійснення видаткових операцій із банківських рахунківплатника податку; обстеження житла громадян;

залучення у разі необхідності експертів при проведенні перевірок.Разом з тим, необхідно звернути увагу, що запропонований проект

Податкового Кодексу, наряду з вирішенням раніше неузгоджених мо-ментів у процесі податкового адміністрування, вносить в цей процес рядновацій, застосування яких потребує до