5.3. Податкова політика: реструктуризаціяі конкурентоспроможність національної економіки

Забезпечення високого рівня конкурентноздатності національноїекономіки, а також успіхи у реалізації структурної політики держави зна-чною мірою визначаються ефективністю системи оподаткування. Відпо-відно до Концепції реформування податкової системи України на періоддо 2015 року, схваленої Кабінетом Міністрів України 19 лютого 2007 р.,удосконалення системи оподаткування повинно здійснюватися виходячиіз стратегічних цілей — побудови конкурентоспроможної соціально орі-єнтованої ринкової економіки та інтеграції у європейське співтовариство.

Розроблення податкової політики, спрямованої на вирішення цих за-вдань повинно базуватися на визначенні питання, на якій стадії конку-рентоспроможності знаходиться економіка країни. Як відомо з економіч-ної теорії, виділяють чотири стадії конкурентних переваг національноїекономіки, які відповідають основним рушійним силам, або стимулам,що визначають її розвиток в окремі періоди часу, — це:

фактори виробництва;

інвестиції;

нововведення;

багатство.

Згідно з даним підходом здійснюють класифікацію окремих країнза рівнем конкурентоспроможності їх економік у світовому господар-стві.

На першій стадії підприємства досягають своїх переваг у конкурент-ній боротьбі виключно завдяки основними факторам виробництва: при-родним ресурсам та/або надлишковій і дешевій робочій силі.

Друга стадія характеризується готовністю і здатністю суб'єктів гос-подарювання до інвестування.

На третій стадії національні підприємства не тільки застосовують іпокращують техніку і технологію, але й створюють нові. Історія знає при-клади безпосереднього переходу від першої до третьої стадії (РадянськийСоюз, Італія). Але для цього необхідною умовою є наявність у історично-му минулому країни тривалого періоду індустріальної активності, якийзалишає слід в національній системі освіти, виробничих знаннях та нави-чках і т. ін. Україна за деякими параметрами вже знаходиться на третійстадії, у зв'язку з чим ймовірним і таким, що має суттєві переваги, є пере-хід української економіки до третьої стадії конкурентоспроможності по-ряд з максимальним використанням конкурентних переваг першої ста-дії, що і повинно обумовлювати вибір пріоритетних напрямів і методівподаткового регулювання процесу підвищення конкурентоспроможнос-ті національної економіки.

Серед напрямів впливу механізму оподаткування на конкурентоспро-можність товару, підприємства, галузі, регіону та національної економікиодним з основних є вплив податків на рівень цін, що є одним з найсуттє-віших факторів конкурентного протистояння товаровиробників. В цьо-му плані особливу роль відіграють непрямі податки, які включаються вціну товару, або додаються до неї. Більш висока ціна товару, не пов'язаназі зміною його споживчих характеристик, знижує його конкурентоспро-можність за ціновим фактором. Особливо сильним є вплив непрямогооподаткування на суб'єктів господарської діяльності, які реалізують кон-курентну стратегію низьких витрат, оскільки для них ціна товару є вирі-шальним фактором конкурентної боротьби.

Інший напрям впливу податків на рівень цін стосується тихобов'язкових платежів, які включаються у податковому обліку до скла-ду валових витрат. Наприклад, відповідно до Закону України «Прооподаткування прибутку підприємств» — це суми внесених (нарахова-них) податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених ЗакономУкраїни «Про систему оподаткування», за винятком податку на прибу-ток підприємств, податку на нерухомість, вартості торгових патентів, атакож податку на додану вартість, доданого до ціни товарів (робіт, по-слуг), що придбаваються платником податку для виробничого або не-виробничого використання, податків на доходи фізичних осіб, які від-раховуються за рахунок сум виплат таких доходів згідно із ЗакономУкраїни «Про оподаткування доходів фізичних осіб». Збільшення по-даткового навантаження за такими податками збільшує витрати на ви-робництво і реалізацію товарів, робіт та послуг за рахунок підвищен-ня питомої ваги непродуктивних витрат. Останнє, в залежності від ста-ну конкурентного середовища, може вплинути або на ціну продажу то-вару і, відповідно, на рівень його конкурентоспроможності (за умови,коли рівень конкуренції дозволяє перекласти збільшення податковихплатежів на споживача), або на ефективність виробничо-господарськоїдіяльності суб'єкта господарювання (через зменшення чистого прибут-ку), яка є складовою його конкурентоспроможності. Рівень монополі-зації економіки в Україні створює сприятливі умови для першого варі-анту (перекладення зростаючого податкового навантаження на спожи-вача).

Податки, що мають джерелом сплати прибуток, безпосередньо впли-вають на рівень чистого прибутку. Їх підвищення зменшує фінансовийрезультат роботи підприємства, що обмежує інноваційно-інвестиційніможливості суб'єктів господарювання, а отже їх конкурентноздатність.Разом з тим, у випадку нееластичного попиту та низького рівня конку-ренції продавець може відповідно збільшити ціну продажу та переклас-ти додатковий податковий тягар на споживача. В цьому випадку збіль-шення прямих податків призведе до підвищення ціни продажу товару тавплине на рівень його конкурентоспроможності теж за ціновим факто-ром.

За різними оцінками, в українській економіці від 70% до 80% капі-таловкладень в промисловості здійснюється за рахунок власних коштівпідприємств (табл. 5.2). В зв'язку з цим особливого значення набува-ють податкові заходи, які дозволяють знизити непродуктивні витрати тазбільшити чистий прибуток з метою розширення фінансових можливос-тей для активізації інвестиційно-інноваційної діяльності та підвищеннярівня конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу.

Таблиця 5.2

Джерела фінансування технологічних інновацій млн. грн

 

Загальнасумавитрат

У тому числі за

рахунок коштів

власних

державногобюджету

іноземнихінвесторів

інші

джерела

2000

1757,1

1399,3

7,7

133,1

217,0

2001

1971,4

1654,0

55,8

58,5

203,1

2002</