НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Ігор Олексійович ЛЮТИЙЛюдмила Миколаївна ДЕМИДЕНКОМикола Васильович РОМАНЮКЮлія Леонідіївна СУББОТОВИЧВалентина Борисівна ТРОПІНА

ПОДАТКОВАСИСТЕМА

За редакцієюдоктора економічних наук,професора І. О. Лютого

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів - Б. А. СладкевичДизайн обкладинки - Б. В. БорисовРедактор — О. О. ЛіснаКоректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 17.11.2008. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 25,65.Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006

«

я

ч

ото

бо

a

** У рядку 12 графи 7 відображається показник рядка 12 декларації, зменшений насуму рядків 13.1-13.3 та 13.5.1 табл. 1 цього додатка.

*** Сума рядка 13.4 графи 7 табл. 2 відображається у рядку 13.4 табл. 1.

** Заповнюється платниками внесків, які мають заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом на 01.01.2004 (у т. ч. і внаслідокнаявності заборгованості з виплати заробітної плати).

Прийняв звіт 

(прізвище та ініціали)

** Працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, у т. ч. на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, які доетгли встановленого законом

Застосовується, починаючи зі звіту за I квартал 2007 року.

*) Заповнюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників (наказ Державного комітету статистики України від 28.09.2005 p. N 286 іззмінами і доповненнями). Заокруглення до цілих.

2          Зазначаються: клас небезпечності, орієнтовно-безпечний рівень впливу сполук (мг/куб. метрів), концентрація забруднюючих речовин (мг/літр), класнебезпеки відходів та рівень небезпечності відходів (табл. 1.2, 1.3, 1.8, 1.9 додатка 1 до постанови Кабінету

5          Записуються базові нормативи збору, якими вважаються значення нормативів збору на 31 грудня 2006 року, а для нововведених - на 31 грудня року їхвведення.

6          Коефіцієнт обчислюється шляхом ділення на 100 значення індексу споживчих цін (індексу інфляції) за попередній рік у відсотках. Якщо індекс споживчихцін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, у відповідних рядках колонки 4 стави

7          Формула (к. 2 х к. 3 х к. 4 х к. 5 х к. 6) використовується для визначення загальної суми збору платниками, щодо яких відповідно до законодавства невстановлюються ліміти на викиди, та платниками - власниками відходів, які відповідно до законодавства зв

Наведена інформація є достовірною.

Дата заповнення додатка (дд.мм.рррр)       | | I'll І • І

Керівник або

підприємець   М. П.                                      

(підпис)          (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                     

(підпис)          (ініціали та прізвище)

(додаток із змінами, внесеними згідно із наказамиДержавної податкової адміністрації України від 20.12.2005 p. N 587,від 16.04.2007 p. N 233)

[1] http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_policy/index_en.htm

[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/harmful_tax_practices/ index_en.htm

[3] Конституція України, прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28червня 1996 року із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-IV.

[4] Тут і далі: Проект Податкового Кодексу України, розміщений на офіційному сайті Міністерства фінансів України.Ьир://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/pubHsh/article?art_ id=69958&cat_id=69921.

в а

[6] Уперше може бути заповнено в цьому додатку, який подається разом з деклара- цією за перший квартал 2006 року, та відображене від'ємне значення об'єкта оподаткуван- ня 2005 року.

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства-----------

Головний бухгалтер ---------------

[7] Заповнюється платниками, які визначали своє зобов'язання за виплаченою заробітною платою.

[8] Заповнюється платниками, які включають зазначені суми в розрахунок за звітний базовий період.

[9] Заповнюють усі платники.

[10] Працюючі інваліди, які не доетгли пенсійного віку.

[11] Наводяться дані про нарахування допомоги застрахованим особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на пільгових умовах згідно із законами України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" 18.01.2001 p. N 2240-Ш та "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 28.02.91 p. N 796-XII (із змінами та доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 p. N 936 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" із змінами і доповненнями.

[12] Заповнюються з урахуванням заборгованості минулих років та без урахування невиплаченої допомоги, яку нараховано в останньому місяці звітного періоду і строк сплати якої не настав (аналогічно звіту за формою 1-ПВ).

[13] Дата оплати ставиться у разі попередньої оплати поставки, на яку виписується податкова накладна, для бартерних операцій - дата оприбуткування товарі! попередньо одержаних в оплату поставки, дата попереднього одержання послуг в оплату поставки, для опер

[14] Рядки 19 - 23 заповнюються у разі подання нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники. М. П.

Керівник________________________________ (підпис)

Головний бухгалтер_______________________ (підпис)

[15]                                            Для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп.

[16]                                            За потребою кількість рядків розділів може бути збільшена.

[17] Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.

[18] Цей абзац заповнюється тільки суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою в разі обрання ставки єдиного податку 10 % за наявності такого Свідоцтва.

Керівник суб'єкта малого підприємництва ------------------------------- __---------- _-------- ___—_------------

(підпис, прізвище, ініціали)