2.1.3. Податки на споживання

Податок на додану вартість (value-added tax, VAT) був запровадже-ний у 1973 р. як фіскальна умова членства Великої Британії в Європей-ському Союзі.

ПДВ — основний непрямий податок із стандартною ставкою 17,5%.Знижена ставка 5% застосовується для палива і енергії для опаленнябудинків також для установки енергозберігаючого обладнання у домо-госпогосподарствах з низьким рівнем доходу згідно державної програ-ми. Річна сума продажів, понад який продавці повинні реєструватися якплатники ПДВ, складає 50000 фунтів стерлінгів. Певні товари і послу-ги звільняються від ПДВ, окремі операції оподатковуються за нульовоюставкою.

Нульова ставка податку передбачає відшкодування платнику сумиподатку на додану вартість, яка сплачена постачальникам матеріалів, си-ровини та послуг.

До категорій товарів і послуг, що оподатковуються за нульовою став-кою ПДВ відносяться товари на експорт, більшість продуктів харчуван-ня, вода, внутрішній і міжнародний пасажирський транспорт, газети іінші періодичні видання, будівництво нових житлових будівель, дитячийодяг і взуття, ліки по рецептах, послуги для інвалідів, інші товари, або по-слуги надані благодійним фондам, або від благодійних фондів.

У разі звільненя від ПДВ, виробник або продавець не оподатковуєспоживача, але і не може відшкодувати податок, сплачений постачальни-кам за сировину. Основними категоріями товарів і послуг, що підлягаютьзвільненю від ПДВ, є земля і будівлі, страхування і інші фінансові послу-ги, поштові послуги, азартні ігри (з деякими виключеннями), лотереї, ве-лика частина освітніх послуг, послуги охорони здоров'я.

Різниця між звільненням від ПДВ і оподаткуванням за нульовоюставкою, полягає в тому, що звільнені товари і послуги не включаються всистему ПДВ, а тому не дають права на відшкодування податку, сплаче-ного на попередніх стадіях, а нульова ставка — дає таке право.

Перевірки платників ПДВ здійснюються з інтервалом 1-9 років, ве-ликих підприємств — щомісяця. Порушення залежно від обставин кара-ються 30- штрафом, за карний злочин передбачено ув'язнення на строквід шести місяців до семи років.

Акцизами (excise duties) оподатковуються алкогольні напої, нафто-продукти, тютюнові вироби, транспортні засоби. Акциз на спиртні на-пої та пальне стягується в твердих сумах на одиницю проданого товару,акциз на тютюнові вироби встановлений у формі процентної надбавки(10-30%) до ціни товару.

Нафтопродукти, що використовуються як паливо, обкладаються завищими ставками, ніж ті, які використовуються для інших цілей. Проте,існують знижені ставки, призначені для заохочення використання більшекологічно чистих видів палива, таких, як бензин високого очищення, ди-зельне паливо із зниженим рівнем сіри і газу, що використовується як па-ливо для автомобілів.

Більшість олив і нафтопродуктів, що використовуються для певноїпромислової, сільськогосподарської і морської мети не обкладаютьсяакцизом або обкладаються дуже низькою ставкою. Замінники палива об-кладаються акцизами по тій же ставці, що і відповідний нафтопродукт.

Акцизи на паливо становлять до 50% його роздрібної ціни (загаль-на податкова складова в роздрібній ціні палива оцінюється експертамиБританського інституту фінансових досліджень в 75-80%). Дані стосов-но ставки акцизного збору палива і масел наведено в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Ставки акцизного збору палива і масел

Вид палива та масел

Ставка2006-2007 рр.

Ставказ 1.10.2007

Ставказ 1.04.2008

Ставказ 1.04.2009

Неетильований бензин (Supphur free petrol(SFP)) і бензин зі зверхнизьким вмістомсірки (БССС) (Ultra low sulphur petrol(ULSP))

48,35

50,35

52,35

54,19

Неетильований бензин, повністю очище-ний від свинцю, за виключенням БСССі SFP (Unleaded petrol that is not ULSP orSFP)

51.52

53.65

Легкі види палива (включаючи етильова-ний бензин) (виключаючи БССС, неети-льований бензин, авіабензин і легкі масла,що доставляються уповноваженими осо-бами для печей) (Light oil (including leadedpetrol) (other than ULSP, SFP, AVGAS andlight oil, delivered to an approved person foruse as furnace fuel)

57,68

60,07

Авіаційний бензин (Aviation gasoline(AVGAS))

28,84

30,03

Легкі види палива, що доставляються упо-вноваженими особами для використання вякості палива для печей (Light oil deliveredto an approved person for use as furnace fuel)

7,29

9,29

9,66

10,00

Дизельне паливо з надто низьким вміс-том сірки (ДТССС) (Ultra low sulphur diesel(ULSD)) і дизельне паливо повністю очи-щене від сірки (Sulphur-free diesel (SFD))

48,35

50,35

52,35

54,19