2.1.3. Податки на споживання

магниевый скраб beletage

Податок на додану вартість (value-added tax, VAT) був запровадже-ний у 1973 р. як фіскальна умова членства Великої Британії в Європей-ському Союзі.

ПДВ — основний непрямий податок із стандартною ставкою 17,5%.Знижена ставка 5% застосовується для палива і енергії для опаленнябудинків також для установки енергозберігаючого обладнання у домо-госпогосподарствах з низьким рівнем доходу згідно державної програ-ми. Річна сума продажів, понад який продавці повинні реєструватися якплатники ПДВ, складає 50000 фунтів стерлінгів. Певні товари і послу-ги звільняються від ПДВ, окремі операції оподатковуються за нульовоюставкою.

Нульова ставка податку передбачає відшкодування платнику сумиподатку на додану вартість, яка сплачена постачальникам матеріалів, си-ровини та послуг.

До категорій товарів і послуг, що оподатковуються за нульовою став-кою ПДВ відносяться товари на експорт, більшість продуктів харчуван-ня, вода, внутрішній і міжнародний пасажирський транспорт, газети іінші періодичні видання, будівництво нових житлових будівель, дитячийодяг і взуття, ліки по рецептах, послуги для інвалідів, інші товари, або по-слуги надані благодійним фондам, або від благодійних фондів.

У разі звільненя від ПДВ, виробник або продавець не оподатковуєспоживача, але і не може відшкодувати податок, сплачений постачальни-кам за сировину. Основними категоріями товарів і послуг, що підлягаютьзвільненю від ПДВ, є земля і будівлі, страхування і інші фінансові послу-ги, поштові послуги, азартні ігри (з деякими виключеннями), лотереї, ве-лика частина освітніх послуг, послуги охорони здоров'я.

Різниця між звільненням від ПДВ і оподаткуванням за нульовоюставкою, полягає в тому, що звільнені товари і послуги не включаються всистему ПДВ, а тому не дають права на відшкодування податку, сплаче-ного на попередніх стадіях, а нульова ставка — дає таке право.

Перевірки платників ПДВ здійснюються з інтервалом 1-9 років, ве-ликих підприємств — щомісяця. Порушення залежно від обставин кара-ються 30- штрафом, за карний злочин передбачено ув'язнення на строквід шести місяців до семи років.

Акцизами (excise duties) оподатковуються алкогольні напої, нафто-продукти, тютюнові вироби, транспортні засоби. Акциз на спиртні на-пої та пальне стягується в твердих сумах на одиницю проданого товару,акциз на тютюнові вироби встановлений у формі процентної надбавки(10-30%) до ціни товару.

Нафтопродукти, що використовуються як паливо, обкладаються завищими ставками, ніж ті, які використовуються для інших цілей. Проте,існують знижені ставки, призначені для заохочення використання більшекологічно чистих видів палива, таких, як бензин високого очищення, ди-зельне паливо із зниженим рівнем сіри і газу, що використовується як па-ливо для автомобілів.

Більшість олив і нафтопродуктів, що використовуються для певноїпромислової, сільськогосподарської і морської мети не обкладаютьсяакцизом або обкладаються дуже низькою ставкою. Замінники палива об-кладаються акцизами по тій же ставці, що і відповідний нафтопродукт.

Акцизи на паливо становлять до 50% його роздрібної ціни (загаль-на податкова складова в роздрібній ціні палива оцінюється експертамиБританського інституту фінансових досліджень в 75-80%). Дані стосов-но ставки акцизного збору палива і масел наведено в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Ставки акцизного збору палива і масел

Вид палива та масел

Ставка2006-2007 рр.

Ставказ 1.10.2007

Ставказ 1.04.2008

Ставказ 1.04.2009

Неетильований бензин (Supphur free petrol(SFP)) і бензин зі зверхнизьким вмістомсірки (БССС) (Ultra low sulphur petrol(ULSP))

48,35

50,35

52,35

54,19

Неетильований бензин, повністю очище-ний від свинцю, за виключенням БСССі SFP (Unleaded petrol that is not ULSP orSFP)

51.52

53.65

Легкі види палива (включаючи етильова-ний бензин) (виключаючи БССС, неети-льований бензин, авіабензин і легкі масла,що доставляються уповноваженими осо-бами для печей) (Light oil (including leadedpetrol) (other than ULSP, SFP, AVGAS andlight oil, delivered to an approved person foruse as furnace fuel)

57,68

60,07

Авіаційний бензин (Aviation gasoline(AVGAS))

28,84

30,03

Легкі види палива, що доставляються упо-вноваженими особами для використання вякості палива для печей (Light oil deliveredto an approved person for use as furnace fuel)

7,29

9,29

9,66

10,00

Дизельне паливо з надто низьким вміс-том сірки (ДТССС) (Ultra low sulphur diesel(ULSD)) і дизельне паливо повністю очи-щене від сірки (Sulphur-free diesel (SFD))

48,35

50,35

52,35

54,19

Важкі види палива, що не являютьсяДТССС (наприклад, традиційне дизельнепальне) (Heavy oil which is not ULSD or SFD(conventional diesel)

54,68

56,94

Газ і ДТССС, що використовуються не вякості палива (Marked gas oil and ultra-lowsulphur diesel not for road fuel use)

7,69

9,69

10,07

10,42

Мазут (fuel oil)

7,29

9,29

9,66

10,00

Біодизельне пальне, що використовуєть-ся в якості дорожнього палива (Biodiesel,Bioethanol used as road fuel)

28,35

30,35

32,35

34,19

Біодизельне паливо, що використовуєтьсяв інших цілях (Biodiesel used otherwise thanas road fuel)

3,13

3,13

3,13

3,13

Природний газ, включаючи біогаз (Naturalgas (NG), including biogas)

10,81(пен-сів за1 кг)

13,70(пен-сів за1 кг)

16,60(пен-сів за1 кг)

19,26(пен-сів за1 кг)

Газ, що використовується в якості дорож-нього палива, за виключенням природно-го газа (Road fuel gas other than natural gas— e.g. liquefied petroleum gas (LPG))

12,21(пен-сів за1 кг)

16,49(пен-сів за1 кг)

20,77(пен-сів за1 кг)

24,82(пен-сів за1 кг)

Керосин, що використовується в якос-ті моторного палива для позашляховиківабо для спеціальних транспортних засобів(Kerosene to be used as motor fuel off-road orin an excepted vehicle)

7,69

9,69

10,07

10,42

Акцизами обкладаються міцні спиртні напої, вино, пиво і сидр згідноз міцністю напою і об'ємом. Спирт, використовуваний для наукових, ме-дичний, дослідницьких і промислових цілей не обкладається акцизнимподатком.

Уряд Великобританії має намір підняти акцизний збір на тютюн і тю-тюнові вироби як мінімум ще на 5% в рамках своєї програми по знижен-ню рівня паління серед населення.

Акцизний збір на сигарети обчислюється за комбінованою ставкою:частина за фіксованою ставкою (108,65 ф. ст.) за кожну тисячу сигарет ічастина — відсоток від її роздрібної ціни (22%).

Ставки акцизів на інші тютюнові вироби залежать від їх ваги і наве-дені в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Ставки акцизів на тютюнові вироби

Сигари

158,24 ф.ст. за 1 кг

Табак для самокруток

113,74 ф.ст. за 1 кг

Інший пальний і жувальний табак

69,57 ф.ст. за 1 кг

Акцизи на спиртні напої, пиво, вино, сидр і інші алкогольні напої за-лежать від вмісту в них спирту або міцності напою. Починаючи з 26 бе-резня 2007 р. застосовуються наступні розміри акцизних ставок, що на-ведені в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Розміри акцизних ставок

 

Ставки в200607

Ставки, щозастосо-

Найменування

рр.(ф.ст. за

вуються з26.03.2007

 

1 л алкого-ля)

(ф.ст. за 1 лалкоголя)

Спиртні напої (% — алкоголю)

19,56

19,56

Вина з вмістом алкоголя більше 22%

19,56(ф.ст. за100 л)

19,56(ф.ст. за100 л)

Вина та ненатуральні вина міцністю 4,0-5,5%

72,95

75,42

Вина та ненатуральні вина міцністю 5,5-15%

172,17

177,99

Вина та ненатуральні вина міцністю 15-22%

229,55

237,31

Шипучі вина та ненатуральні вина міцністю5,5-8,5%

166,70

172,33

Шипучі вина та ненатуральні вина міцністю8,5-15%

220,54

227,99

Сидр і перрі (грушевий сидр) міцністю 1,2-7,5%

25,61

26,48

Сидр і перрі (грушевий сидр) міцністю 7,5-8,5%

38,43

39,73

Газований сидр і перрі міцністю 1,2-5,5%

25,61

26,48

Г азований сидр і перрі міцністю 5,5-8,5%

166,70

172,33

Пиво

13,26 закожний 1%

13,71 закожний 1%

 

міцності

місцості

Вина и синтетичні вина міцністю 1,2-4%

54,85

54,85

Джерело: Документ HM Revenue and Cusoms BN53 від 31.05.2007 р.

Акцизний збір стягується з гри в казино, ставок і парі, бінго та ігро-вих автоматів. Ставки залежать від конкретного виду гри. Акциз обчис-люється або як відсоток від валового або чистого доходу, або, у разі ігро-вих автоматів, стягується фіксована сума з кожного автомата залежно відціни гри і розміру можливого виграшу. Валовий дохід від Національноїлотереї обкладається 12% акцизом, але виграші цієї лотереї не обклада-ються.

Річний акцизний збір на власників особистого транспорту (легко-вих машин і таксі) стягується у розмірі 150 фунтів стерлінгів. Податокна вантажний транспорт обчислюється залежно від вантажопідйомності,і, у випадку, якщо вона становить більше 12 тонн. Він розроблений такимчином, щоб сума податку покривала частку зносу доріг. Акциз на таксі іавтобуси варіюється згідно кількості пасажирських місць, а акциз на мо-тоцикли залежить від об'єму двигуна.

Особистий транспорт — машини, таксі і мотоцикли, виготовлені до1973 року звільнені від акцизного збору. Плануються нові ставки акци-зу для машин із зниженим рівнем забруднення навколишнього середови-ща — знижки до 50 фунтів стерлінгів для легкових машин і до 500 фунтівстерлінгів для вантажних машин і автобусів.Інші акцизні податки і збори включають:

податок на страхування всього майна, що підлягає оподаткуванню,у розмірі 4% і податок на страхування під час подорожі, а також настрахові поліси, продані продавцями машин і побутових приладів врозмірі 17,5%;

акцизний збір в 10 фунтів стерлінгів за внутрішні перельоти і пере-льоти в межах країн Європейського Союзу і 20 фунтів стерлінгів нарешту всіх перельотів;

податок на відходи від виробництва і життєдіяльності з розрахунку10 фунтів стерлінгів за тонну.

Мито (customs duties) у відповідності з режимом митної торгівлі вмежах Європейського Союзу (ЄС) не поширюється на імпорт із країн-партнерів по ЄС. Товари можуть переміщатися абсолютно вільно в ме-жах ЄС без мита. Але по відношенню до країн, які не входять до ЄС, дієспільний зовнішній митний тариф, що захищає внутрішній ринок ЄС.Суми, зібрані через спільний тариф, оминаючи державний бюджет Ве-ликої Британії, перераховуються в бюджет ЄС. Країнам Африки, Кариб-ського моря та Тихоокеанського басейну, асоційованим із ЄС за так зва-ною Ломейською конвенцією, дозволено безмитне ввезення на митну те-риторію ЄС всіх промислових товарів і більшості сільськогосподарськоїпродукції. Акцизи і ПДВ стягуються в країні призначення.

Гербовий збір (stamp duty) справлявся до 2003 р. в твердих сумахабо за адвалорним принципом при оформленні документів на цивільно-правові угоди. Тобто угоди щодо переходу власності обкладаються гер-бовим збором. Необхідним реквізитом юридичних і комерційних доку-ментів була марка або штамп про сплату гербового збору, що тим самимзасвідчувало законність угоди. Ця стародавня форма оподаткування іс-нує з 1694 р.

Базовими документами, на основі яких справлявся гербовий збір,були два парламентських акта: The Stamp Duty Management Act 1891 таThe Stamp Act 1891.

Передача акцій обкладалася гербовим збором у розмірі 0,5% вартос-ті власності, що передається. Виключенням були акти дарування і пере-дача власності в благодійні установи. Решта власності (виключаючи ак-ції) обкладалася гербовим зборам згідно вартості власності, що переда-ється: 1% для власності дорожче 60 тис. ф. ст., 2% для власності дорож-че 250 тис. ф. ст. і 3% для власності, чия вартість перевищує 500 тис. ф.ст. При конверсії британських акцій в американські депозитарні розпис-ки ставка — 1,5%.

З ухваленням Закону про фінанси 2003 р. (The Financial Act 2003)гербовий збір був замінений новим видом податків — гербовим збором нанерухомість (далі ГЗНЗ) (Stamp Duty Land Tax).

ГЗНЗ відрізняється від гербового збору тим, що є податком на опера-ції, а не на документи, якими такі операції оформляються.

Таблиця 2.6

Ставки податку — Гербовий збір і податок на землю ГЗНЗ

Рівеньподатковоїставки

Вартість жилої

Вартість комерційної

нерухомості

нерухомості

0%

0 — £125,000

0 — £150,000

1%

вище £125,000 — £250,000

вище £150,000 — £250,000

3%

вище £250,000 — £500,000

вище £250,000 — £500,000

4%

вище £500,000

вище £500,000

Законом про фінанси (2003) встановлена вимога про сповіщення проздійснення відповідної операції шляхом заповнення спеціального доку-мента — декларації про операцію із землею (Land Transaction Return —LTR), який повинен бути представлений в Управління податкових збо-рів (Inland Revenue) протягом 30 днів з дати вступу угоди в силу разом ізсплатою податку. Відповідний підрозділ Управління податкових зборів(Stamp Office) видає сертифікат про сплату ГЗНЗ, який представляєть-ся в Земельний реєстр для реєстрації операції. Вказаний сертифікат за-мінив собою необхідність представлення всього пакету документів, під-тверджуючих операцію.

За винятком землі, акцій або часток у товариствах, ніяка інша влас-ність більш не підпадає під дію ГЗНЗ.

Для цілей обкладення ГЗНЗ операції із землею і будівлями розділеніна дві категорії:

операції із землями в «депресивних районах» і всіма іншими землямиу Великобританії;

операції з резидентною і нерезидентною власністю.

При операціях по передачі землі або будівель стягується ГЗНЗ в роз-мірах, що наведені в табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Розміри ставок ГЗНЗ по передачі землі або будівель

СтавкаГЗНЗ

Землі в «депресивнихрайонах»

Всі інші землі

 

Резидентські

Нерези-дентські

Резидентські

Нерезидентські

0%

0 - £150 тис.

0 - £150 тис.

0 - £125 тис.

0 - £150 тис.

1%

£151 - £500тис.

£151 - £500тис.

£125 - £250 тис.

£151 - £250 тис.

3%

£251 - £500тис.

£251 - £500тис.

£251 - £500 тис.

£251 - £500 тис.

4%

вище £500 тис.

вище £500тис.

вище £500 тис.

вище £500 тис.

Ставка гербового збору на передачу акцій або цінних паперів не змі-нилася в порівнянні з минулим фінансовим роком і в 2007/08 ф.р. дорів-нює 0,5% від їх ціни.

З 1 жовтня 2007 р. починає діяти пільга: новобудови, що відповіда-ють вимогам екологічного стандарту за змістом вуглеводу (carbon-freestandard), звільняються від сплати ГЗНЗ.

Обкладаються зборами різного роду тоталізатори, ігри в казино,бінго-лото і атракціони (Betting, Gaming and Lottery duties). Ставкиваріюються залежно від азартності і ризикованості конкретної гри. Зжовтня 2001 року введена нова ставка збору у розмірі 15% на прибу-ток букмекерів, замінивши раніше діючий збір з тоталізаторів у розмі-рі 6,75%.

З квітня 2001 року введена новий порядок сплати зборів, заснованийна дифференціації класів пасажирських авіарейсів (Air Passenger duty).Наприклад, для рейсів в межах території Великобританії і країн Євросо-юзу для квитків нижчого класу визначений збір у розмірі 5 ф.ст., і у роз-мірі 10 ф.ст. для всіх інших. Еквівалентні ставки у розмірі 20 і 40 ф.ст. від-повідно визначені для країн не членів ЄС.

Збір із страхової премії (Insurance Premium tax) стягується у розмірі5% по всіх основних видах страхування, максимальна ставка у розмі-рі 17,5% встановлена на страхування подорожей і страховки автомо-білів, що продаються постачальниками, а також побутової техніки.

Податок на забруднення землі (Landfill tax) з 01.04.2006 стягуєтьсяу розмірі 21 ф.ст. за тонну відходів, мінімальна ставка встановлена урозмірі 2 ф.ст. за тонну інертних відходів. З ухваленням Закону профінанси 2007 р. в кінці 2007 р. планується збільшити розмір збору 24ф.ст. за тонну відходів.

Сукупний збір (Aggregate levy) введений з квітня 2002 р. у розмірі 1,60ф.ст. за тонну видобутого піску, гравію і гірської породи для викорис-тання як заповнювачів.

Збір за зміну клімату (Climate Change levy) почав стягуватися з квіт-ня 2001 р. при використанні в непобутових цілях електроенергії урозмірі 0,43 пенса за Квт/ч.; газу — 0,15 пенсів за Квт/ч.; за кілограмзрідженого природного газу — 0,96 пенсів; за кілограм твердого па-лива — 1,17 пенса. З 1 квітня 2007 р. тарифи підвищуються і складуть,відповідно, за електроенергію — 0,44 пенса за Квт/ч.; газ — 0,154 пен-са за Квт/ч.; за кілограм зрідженого природного газу — 0,985 пенсів.Переіндексація тарифів відбудеться з 1 квітня 2008 р.

Дорожній збір (Vehicle Excise duty) застосовується з березня 2001 г. від-носно нових машин залежно від вихлопу двоокису вуглецю і типу ви-користовуваного бензину. Річна ставка збору для машин, зареєстрова-них після березня 2001 р., коливається в межах 65-165 ф.ст. для ма-шин, що використовують бензин; 75-170 ф.ст. — для машин, що пра-цюють на дизельном паливі; для автомобілів, що працюють на високоо-чищених видах палива, ставка збору коливається в межах 55-160 ф.ст.Відносно машин, зареєстрованих до березня 2001 р., розмір збору зале-жить від об'єму двигуна. Стандартна ставка дорівнює 170 ф.ст., зниже-на ставка становить 110 ф.ст. для машин з об'ємом двигуна до 1,549 см3.

Для вантажних автомобілів встановлена річна стандартна ставка до-рожнього збору у розмірі 165 ф.ст. (160 ф.ст. — для вантажівок, щомають сертифікат про понижене забруднення повітря). Розмір зборуна автобуси залежить від числа посадочних місць.