3. Обов'язки суб'єктів страхових правовідносин : Страхові послуги : B-ko.com : Книги для студентів

3. Обов'язки суб'єктів страхових правовідносин

Важливо. Обов'язок — це сукупність моральних зобов'язаньлюдини перед суспільством. Він є нормативною категорією, щорегламентує соціальні обов'язки, які повинен виконувати індивід усилу суспільної необхідності. Проблема обов'язку є проблемоюспіввідношення особистого і суспільного інтересу. Зі значної кіль-кості теоретичних суджень про обов'язок важливо виокремитиконцепцію І. Канта, який поклав це поняття і категорію в основу

своїх пошуків сутності моральності і вбачав у обов'язку головнийпринцип її чистоти.

Обов'язок — вища моральна зобов'язаність, що стала внут-рішньою якістю і стимулом вільної поведінки особистості, орга-нічна необхідність, що узгоджує особисті й суспільні інтереси.

ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВСТРАХОВИХ ПРАВОВІДНОСИН [4]

Страховик і страхувальник, вступаючи у правовідносини шля-хом укладання договору страхування, один перед одним несутьобов'язки (табл. 2.1), відкритий перелік яких викладено у статті 20Закону «Про страхування».

Таблиця 2.1

Обв'язки страхувальника

Обов'язки страховика

1. Своєчасно вносити страхові платежі

11. Ознайомити страхувальника з умовамистрахування

2. При укладанні договору страхування на-дати страховикові інформацію про всі ві-домі йому обставини, які мають істотнезначення для оцінки страхового ризику танадалі інформувати його про будь-яку змі-ну страхового ризику

2. Впродовж двох робочих днів, як тількистане відомо про страховий випадок вжитизаходів щодо оформлення всіх необхіднихдокументів для своєчасного здійсненнястрахової виплати або страхового відшко-дування страхувальнику

3. Повідомити страховика про інші діючідоговори страхування щодо даного об'єктастрахування

3. При настанні страхового випадку здійс-нити страхову виплату або виплату страхо-вого відшкодування в передбачений дого-вором страхування строк. Страховик несемайнову відповідальність за несвоєчаснездійснення страхової виплати (страховоговідшкодування) шляхом сплати страхува-льнику неустойки (штрафу, пені), розмірякої визначається умовами договору стра-хування

4. Ужити заходів щодо запобігання та зме-ншення збитків, завданих унаслідок на-стання страхового випадку

4. Відшкодувати витрати, понесені страху-вальником при настанні страхового випад-ку щодо запобігання або зменшення збит-ків, якщо це передбачено умовами договорустрахування

5. Повідомити страховика про настаннястрахового випадку в строк, передбаченийумовами страхування

5. За заявою страхувальника в разі здійс-нення ним заходів, що зменшили страховийризик, або збільшення вартості майна пере-укласти з ним договір страхування

6. Інші обов'язки.

6. Тримати в таємниці відомості про стра-хувальника та його майновий стан за виня-тком випадків, передбачених законодавст-вом України

7. Інші обов'язки.

Важливо. Основний обов'язок страховика — здійснити стра-хові виплати у разі настання страхового випадку, а страхуваль-ника — своєчасно вносити страхову премію. Основним правомстрахувальника є право на одержання обумовлених договоромстрахування грошових сум.

Законодавець урегулював питання про заміну страхувальника вдоговорі (статті 22, 23, 24 Закону України «Про страхування»).У разі смерті страхувальника, який уклав договір майнового стра-хування, його права та обов'язки переходять до осіб, які одержалице майно в спадщину. Страховик або будь-хто зі спадкоємців маєправо ініціювати переукладення договору страхування.

В інших випадках права та обов'язки страхувальника можутьперейти до іншого громадянина чи юридичної особи лише за зго-дою страховика, якщо інше не передбачено договором страхування.

У разі смерті страхувальника, який уклав договір особистогострахування на користь третіх осіб, його права та обов'язки можутьперейти як до цих осіб, так і до осіб, на яких відповідно до чинногозаконодавства покладено обов'язки щодо охорони прав та законнихінтересів застрахованих.

Якщо страхувальник — юридична особа припиняє свою діяль-ність і встановлюються його правонаступники, права та обов'язкистрахувальника переходять до правонаступників.

У разі визнання судом страхувальника-громадянина недієздат-ним його права та обов'язки за договором страхування переходятьдо його опікуна, а дія договору страхування цивільної відповідаль-ності припиняється з часу втрати ним дієздатності.

У разі визнання судом страхувальника громадянина обмеженодієздатним він здійснює свої права та обов'язки страхувальника задоговором страхування лише за згодою піклувальника.