1. Сутність страхування життя

Життя — не насолода і не страждання, а серйознасправа, яку покладено на нас і яку потрібно завершити з честю(А. Токвіль).

З погляду природознавства життя — це динамічний стан орга-нізму, який полягає в неперервності процесів обміну матерією таенергією із зовнішнім середовищем.

Важливо. Страхування життя — це вид особистогострахування, який передбачає обов'язок страховика здійснитистрахову виплату згідно з договором страхування в разі сме-рті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено дого-вором страхування, у разі дожиття застрахованої особи дозакінчення строку дії договору страхування та (або) досягнен-ня застрахованою особою визначеного договором віку. Умовидоговору страхування життя можуть також передбачатиобов'язок страховика здійснити страхову виплату в разі не-щасного випадку, що стався із застрахованою особою, та(або) хвороби застрахованої особи. У разі, якщо при настанністрахового випадку передбачено регулярні послідовні довічністрахові виплати (страхування довічної пенсії), обов'язковим єпередбачення в договорі страхування ризику смерті застра-хованої особи протягом періоду між початком дії договорустрахування та першою страховою виплатою з числа довіч-них страхових виплат. В інших випадках передбачення ризикусмерті застрахованої особи є обов'язковим протягом усьогостроку дії договору страхування життя [4].

Страхування життя в Україні тільки починає розвиватися, хочав багатьох країнах світу воно є найпоширенішим серед видів стра-хування. Компанії, які здійснюють страхування життя, забезпечу-ють внутрішні довгострокові інвестиції в розмірі 5—7 % ВВП країнз високим рівнем добробуту населення. У Франції, наприклад, із за-гальних інвестицій страховиків у розмірі 701 млрд євро 87 % при-падає на страховиків із страхування життя. Загалом у країнах з роз-виненою ринковою економікою обсяг операцій зі страхуванняжиття відповідає обсягу операцій із загального (ризикового) стра-хування, а в низці країн перевищує [38, с. 141].

На сьогодні стримуючими факторами розвитку страхуванняжиття в Україні є відсутність коштів у населення, недовіра як доконкретних компаній, що здійснюють такий вид страхування, так ізагалом до всієї сфери страхування.

За станом на 1 січня 2009 року в Україні зареєстровано й ліцен-зовано на здійснення страхування життя 58 страхових компаній.

Компанії, що мають ліцензію на страхування життя, займаютьна ринку капіталу унікальне положення. Причини цієї унікальностіполягають у такому:

На відміну від інших фінансових інститутів вони мають мож-ливість залучати вільні кошти страхувальників під менший відсо-ток, тому що таке залучення відбувається на підставі забезпеченнястрахового захисту.

Договори страхування життя укладаються на тривалий тер-мін. Зобов'язання по виплатах віддалені в часі. їх можна зі значноюімовірністю прогнозувати.

Важливо. Страхування життя передбачає одноразову аборозстрочену виплату страхової суми, якщо настане одна з такихподій: дожиття застрахованого до закінчення терміну дії догово-ру страхування; смерть застрахованого з будь-якої причини в пе-ріод дії договору страхування (або рішення суду про оголошеннязастрахованої особи померлою); досягнення застрахованим пев-ного віку: пенсійного (пенсійне страхування) або віку, визначеногодоговором страхування (варіант «дожиття»).

Як видно з переліку страхових подій, страхові виплати за нимимають становити повну страхову суму. Часткових виплат страховоїсуми (як у страхуванні від нещасних випадків і медичному страху-ванні) договори страхування життя у своєму класичному вигляді непередбачають. Але насправді в нашій країні і за кордоном пошире-на практика поєднання в одному страховому полісі двох видівстрахового покриття: характерного для договорів страхування жит-тя і характерного для договорів страхування від нещасних випад-ків. До обсягу відповідальності за довгостроковими договорамистрахування життя, окрім дожиття і смерті, додається також втратазастрахованим працездатності внаслідок нещасного випадку (трав-мування, гострого отруєння тощо). Такий комбінований поліс зістрахування життя передбачає, окрім виплат повної страхової сумиза фактом дожиття або смерті, виплату частки страхової суми зафактом тимчасової або постійної втрати працездатності.

В Україні, згідно вимог, встановлених у 1993 році Українськимкомітетом у справах нагляду за страховою діяльністю, договірстрахування життя має бути укладений на термін не менший, ніжтри роки. Форма страхування має виключно добровільний харак-тер. Неодмінною умовою договору є накопичення страхової суми,поверненість страхових платежів у вигляді викупної суми в разі до-строкового припинення дії договору страхування. За діючими до-говорами страхування життя існує можливість отримання довго-строкових кредитів на будівництво житла в межах накопиченихвикупних сум. Порядок видачі кредитів регулюється Розпоряджен-ням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг«Про затвердження Положення про порядок, умови видачі та роз-міри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхуванняжиття» від 03.12. 2003 р. № 2883 (зареєстровано в Міністерстві юс-тиції України 21 грудня 2004 р. № 1615/10214).

Накопичення страхової суми зумовлено набором ризиків дого-вору страхування життя. За будь-якого ризику (дожиття/смерть)страхова компанія зобов'язана буде виплатити страхову суму. Не-минучість (достовірність) настання страхового випадку зумовлюєнакопичувальний характер страхування, що здійснюється згідно звимогами чинного законодавства з урахуванням норми доходності.