2. Таблиці смертності та мета їх використанняу страхуванні життя

Суттєва особливість страхування життя від загальногострахування полягає в тому, що актуарна математика страхуванняжиття передбачає використання селективних та регіональних таб-лиць смертності, статистичні дані яких є основою для визначенняймовірності дожиття та смерті. Ці показники необхідні для розра-хунку страхових тарифів.

Цікаво. Основи теорії актуарних розрахунків було закладено вXVII cm. в роботах опублікував Д. Граунта, Яна де Вітта, Е. Гал-лея. У 1662 році Д. Граунт публікує роботу «Природні та полі-тичні спостереження над бюлетенем смертності». Він упершеопрацював дані про смертність людей та побудував таблицісмертності. Подальший розвиток теорія актуарних розрахунківотримала в роботах англійського астронома та математика Е.Галлея, який сформулював визначення основних таблиць смерт-ності. Форма таблиці смертності, яка була запропонована Гал-леєм, використовується по сьогоднішній день.

Важливо. Таблиця смертності — упорядкований ряд взає-мопов'язаних величин, що характеризують зменшення з віком де-якої сукупності народжених унаслідок смертності. Вона є систе-мою показників, які вимірюють частоту смертності в різніперіоди життя та частоту дожиття до кожного наступного віку(табл. 3.1).

Показники таблиці смертності побудовані як опис процесу до-життя та вимирання деякого покоління з фіксованою початковоючисельністю народжених.

Таблиця 3.1

ТАБЛИЦЯ СМЕРТНОСТІ (ГІПОТЕТИЧНІ ДАНІ)

X

Lx

dx

qx

Px

0

100 000

1782

0,00178

0,99822

1

96 218

1850

0,00192

0,99808

 

 

 

 

 

18

94 368

1210

0,00128

0,99872

 

 

 

 

 

20

93 158

912

0,00978

0,99022

 

 

 

 

 

40

92 246

374

0,00408

0,99592

41