2. Таблиці смертності та мета їх використанняу страхуванні життя

Суттєва особливість страхування життя від загальногострахування полягає в тому, що актуарна математика страхуванняжиття передбачає використання селективних та регіональних таб-лиць смертності, статистичні дані яких є основою для визначенняймовірності дожиття та смерті. Ці показники необхідні для розра-хунку страхових тарифів.

Цікаво. Основи теорії актуарних розрахунків було закладено вXVII cm. в роботах опублікував Д. Граунта, Яна де Вітта, Е. Гал-лея. У 1662 році Д. Граунт публікує роботу «Природні та полі-тичні спостереження над бюлетенем смертності». Він упершеопрацював дані про смертність людей та побудував таблицісмертності. Подальший розвиток теорія актуарних розрахунківотримала в роботах англійського астронома та математика Е.Галлея, який сформулював визначення основних таблиць смерт-ності. Форма таблиці смертності, яка була запропонована Гал-леєм, використовується по сьогоднішній день.

Важливо. Таблиця смертності — упорядкований ряд взає-мопов'язаних величин, що характеризують зменшення з віком де-якої сукупності народжених унаслідок смертності. Вона є систе-мою показників, які вимірюють частоту смертності в різніперіоди життя та частоту дожиття до кожного наступного віку(табл. 3.1).

Показники таблиці смертності побудовані як опис процесу до-життя та вимирання деякого покоління з фіксованою початковоючисельністю народжених.

Таблиця 3.1

ТАБЛИЦЯ СМЕРТНОСТІ (ГІПОТЕТИЧНІ ДАНІ)

<

X

Lx

dx

qx

Px

0

100 000

1782

0,00178

0,99822

1

96 218

1850

0,00192

0,99808

 

 

 

 

 

18

94 368

1210

0,00128

0,99872

 

 

 

 

 

20

93 158

912

0,00978

0,99022

 

 

 

 

 

40

92 246

374

0,00408

0,99592

41

91 872

399

0,00434

0,99566

42

91 473

427

0.00467

0,99533

43

91 046

458

0,00503

0,99497