3.1. Змішане страхування життя : Страхові послуги : B-ko.com : Книги для студентів

3.1. Змішане страхування життя

Змішане страхування життя забезпечує страховий за-хист фізичній особі від ризиків дожиття до закінчення термінустрахування, смерті в період дії договору та від нещасного випадку.

Довідково. До нещасних випадків, за наслідками яких буде ви-плачена страхова сума, належать:

травми (удари, поранення вивихи чи переломи кісток за ви-нятком патологічного перелому, опіків, відмороження, ураженняелектрошоком, стискування), отримані страхувальником у ре-зультаті впливу зовнішніх факторів: стихійного лиха, неправомі-рних дій третіх осіб;

випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хіміч-ними речовинами (промисловими та побутовими), недоброякісни-ми харчовими продуктами, за винятком харчової токсикоінфекції(сальмонельозу, дизентерії тощо), ліками, прийнятими за при-значенням лікаря;

випадкові переломи, вивихи кісток, опіки.

Страхувальниками є дієздатні фізичні особи віком від 18-ти до72-х років Договір страхування може бути укладений на 3, 5, 10, 15,або 20 років. По закінченню терміну страхування страхувальниковіповинно бути не більше 75 років. З огляду на добровільну формузмішаного страхування життя вимоги до віку страхувальника вправилах страхування можуть бути іншими.

Не можуть укладати договори змішаного страхування життя не-працюючі інваліди першої та другої групи, хворі на тяжкі розладицентральної нервової системи, цукровий діабет, злоякісні ново-утворення, синдром набутого імунодефіциту людини.

Договір змішаного страхування може бути також укладений накористь застрахованої особи, життя якої буде перебувати під стра-ховим захистом.

Страхова сума встановлюється на погоджувальній основі. Стра-ховий тариф залежить від віку страхувальника, його статі, термінустрахування і визначається з урахуванням показників таблиці смер-тності. Внески за договором страхування можна сплачувати одно-разово, щорічно, раз на півроку чи щомісяця.

При оплаті страхових внесків один раз на рік черговий вне-сок повинен бути сплачений протягом календарного місяця, уякому було укладено договір страхування. При сплаті страховихвнесків частіше одного разу на рік, черговий внесок повинен бу-ти сплачений до закінчення періоду, за який період сплата вжездійснена.

Точна дата, до якої повинен бути оплачений черговий страхо-вий внесок, вказується в договорі страхування.

Якщо страхувальник не вніс страховий платіж до дати, ука-заної в договорі, то відповідальність страхової компанії по ризи-ковій частині страхового покриття припиняється після дати, доякої повинен бути сплачений черговий платіж. Крім того, стра-хова компанія має право самостійно перерахувати (редукувати,тобто зменшити) страхову суму по накопичувальній частиністрахового покриття, виходячи із суми реально сплачених внес-ків. Про зміну страхової суми страхова компанія повинна повід-омити протягом 30 днів після закінчення терміну сплати черго-вого внеску.

Якщо страхувальник виявить намір відновити колишню страхо-ву суму, то він повинен сплатити суму заборгованості, а також пе-ню за кожний день прострочення. Страхувальник може внести та-кож зміни в умови договору страхування. Для цього необхідносповістити страхову компанію в письмовій формі не пізніше 30 ка-лендарних днів до дати внесення змін.

У випадку дострокового розірвання дії договору страхуваннястрахувальникові буде частково чи повністю відшкодовано сумусплачених страхових внесків залежно від причин, що вплинули нарозірвання договору страхування. Якщо вимога страхувальникапов'язана з порушенням умов страхування страховою компанією,то страхувальник при достроковому припиненні дії договору стра-хування в перші два роки його чинності отримає всю суму сплаче-них страхових внесків, після двох років — викупну суму. В іншихвипадках виплачується викупна сума.

Довідково. Викупна сума — сума, яка виплачується стра-ховиком у разі дострокового припинення дії договору страху-вання життя та розраховується математично на день при-пинення договору страхування життя залежно від періоду,протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з ме-тодикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі,здійснена актуарієм і є невід'ємною частиною правил страху-вання життя [36].

Страховими випадками за укладеним договором визнаютьсядожиття страхувальника (застрахованого) до закінчення термінустрахування; тимчасова втрата страхувальником (застрахованим)загальної працездатності внаслідок нещасного випадку; постійнавтрата страхувальником (застрахованим) загальної працездатностів результаті нещасного випадку зі встановленням групи інвалідно-сті; смерть страхувальника (застрахованого).

Не вважається страховим випадком смерть фізичної особи(страхувальника, застрахованого), що наступила внаслідок:

самогубства;

дій застрахованої особи, у яких правоохоронними органамивстановлено ознаки складу злочину;

дій застрахованої особи, здійснених у стані алкогольного, на-ркотичного або токсичного сп'яніння;

дій застрахованої особи у стані значного погіршення психіч-ного сприйняття внаслідок уживання алкоголю чи його сурогатів,наркотичних або токсичних речовин;

керування транспортними засобами чи передачі керуванняіншій особі, якщо застрахована чи інша особа перебувала в станіалкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, а також пе-редача керування транспортним засобом особі, що не має посвід-чення водія;

отруєння внаслідок вживання алкоголю чи його сурогатів,наркотичних або токсичних речовин, лікарських препаратів безпризначення лікаря;

форс-мажорних обставин, а також інших дій та обставин пе-редбачених правилами страхування.

Про страховий випадок необхідно повідомити страховика утриденний термін. Крім того, необхідно терміново сповіститипро смерть/ нещасний випадок компетентні органи (РАГС, мі-ліцію, медичну установу тощо), а також протягом п'ятнадця-ти дніє зібрати й передати страховикові всі необхідні докуме-нти для складання страхового акта та здійснення страхової ви-плати.

Документи можуть бути подані страхувальником, застрахова-ною особою, спадкоємцем за законом.

Такими документами є договір страхування (поліс), заява провиплату, документ, що посвідчує особу, а також за необхідностісвідоцтво про смерть застрахованої особи, рішення суду про ви-знання застрахованої особи зниклою безвісти чи померлою,спадкоємці повинні мати документ, що підтверджує право наспадщину.

Якщо ж страхова виплата пов'язана з нещасним випадком, тоїї розмір буде залежати від міри втрати здоров'я, підтвердженоїдовідками лікувальних закладів. Така виплата має проміжний ха-рактер і не впливає на остаточну страхову суму, яка буде випла-чена за фактом дожиття до закінчення терміну страхування чи зафактом смерті (страхувальника застрахованої особи) у період діїдоговору.