3.2. Страхування дітей

Страхування дітей є різновидом змішаного страхуванняжиття. У договорі страхування поєднуються умови дожиття застра-хованої дитини до 18 років, смерті в період дії договору, а такожутрата життя, здоров'я внаслідок нещасного випадку.

Страхувальниками можуть бути батьки, родичі, опікуни дитини,а також підприємства, які турбуються про страховий захист життядітей своїх працівників.

Застрахованою є дитина у віці від 0 до 18 років. Мінімальнийтермін страхування становить 3 роки, якщо договір укладається накористь дитини, яка досягла 15 років. Максимальний — 18 роківустановлюється у випадку страхування дитини віком від 0 до 6 мі-сяців.

Внески, які повинен сплачувати страхувальник упродовж дії до-говору страхування, залежать від віку дитини, величини страховоїсуми та терміну страхування. За бажанням страхувальник можездійснити одноразову сплату страхового внеску без його розстро-чення. Страхувальникові надається також право обирати спосібсплати внесків: готівкою, безготівково, змінювати розміри страхо-вої суми, достроково припиняти дію договору страхування. Востанньому випадку страхувальникові при дотриманні ряду умоввиплачується викупна сума.

У випадку смерті страхувальника будь-хто з інших родичів ди-тини може прийняти на себе його зобов'язання. У випадку достро-кового припинення дії договору страхування особою, яка перебралана себе права та обов'язки страхувальника, вона має право наотримання викупної суми з розрахунку особисто сплачених внес-ків. Застрахованому ж повертаються всі внески, що сплачені поме-рлим страхувальником. Якщо у випадку смерті страхувальника ні-хто з родичів не бере на себе його обов'язки, договір страхуванняприпиняє свою дію, а застрахованій дитині повертається сумасплачених внесків шляхом перерахунку на особистий банківськийвклад.

Страховими випадками є дожиття застрахованого до закінчен-ня терміну страхування, смерть дитини в період дії договору, а та-кож отримання травми, отруєння та інші розлади здоров'я,пов'язані з нещасним випадком.

При настанні смерті є ряд винятків, коли страхова виплата нездійснюється (докладніше про це див.: Страхові послуги: Підручник/ За ред. проф. С. С. Осадця і доц. Т. М. Артюх. — К: КНЕУ,2007. — 464 с.).