3.3. Весільне страхування

магниевый скраб beletage

Одним з різновидів страхування життя, що передбачаєдожиття застрахованою особою до особливої події на дату повно-ліття, є весільне страхування. Страхувальниками є батьки, бабусі,дідусі та інші близькі родичі дитини, які уклали договір на користьдітей — застрахованих осіб. Дітей можна застрахувати від дня їхнародження, але не більш ніж на термін до досягнення ними 18-річного віку на момент закінчення дії договору страхування. Тер-мін страхування визначається як різниця між 18-ма роками і вікомдитини на момент укладання на її користь договору страхування.При цьому вік дитини заокруглюється до повних років.

На користь однієї дитини можна укласти кілька договорів стра-хування. Договори не укладаються з інвалідами 1 групи.

Розмір страхової суми, як правило, встановлюється за згодоюсторін. Розмір страхової премії визначається залежно від вікустрахувальника і застрахованої особи, страхової суми, термінустрахування та інших умов договору. Страхова премія при стра-хуванні до шлюбу, як і при страхуванні життя, може виплачува-тися готівкою, шляхом безготівкового розрахунку, одноразово,щорічно, щоквартально, щомісячно або в інші терміни, передба-чені договором страхування. У разі несплати чергових страховихвнесків дія договору страхування припиняється. Договір можебути відновлений протягом року від дня його припинення в разісплати прострочених внесків і внеску за наступний період опла-ти одноразово. Розмір внесків у період дії договору страхуванняможе змінюватися одночасно зі зміною розміру страхової суми.

Проте умови весільного страхування дещо відрізняються відтрадиційного змішаного страхування життя.

Першою особливістю весільного страхування є гарантованавиплата страхового забезпечення застрахованій особі до весілля, утому числі у випадку, коли в період дії договору страхування опла-та страхових внесків буде припинена у зв'язку зі смертю страхува-льника. Тому найбільш зацікавлені в цьому виді страхування бабусіта дідусі, яких особливо влаштовує виплата страхового забезпечен-ня онукам і онучкам при реєстрації шлюбу, навіть коли страхува-льник не доживе до закінчення терміну страхування і не сплатитьусі внески за договором у повному обсязі.

Іншою особливістю є те, що страхове забезпечення виплачу-ється застрахованій особі після закінчення терміну страхування узв'язку з реєстрацією шлюбу. Відповідальність страховика закінчу-ється з досягненнями дитиною повноліття, однак виплата здійсню-ється лише через визначений проміжок часу. Від моменту закін-чення терміну дії договору і до моменту виплати страхового забез-печення з нагоди реєстрації шлюбу застрахованої особи (або по до-сягненню нею 21 року) договір діє в повному обсязі в частиніінших ризиків, включених до обсягу відповідальності страховика.Крім того, за зазначений вичікувальний період (від 18 до 21 року)розмір страхової суми, належної до оплати, збільшується на додат-ковий відсотковий дохід, який врахований у структурі тарифноїставки.

Так само, як і при змішаному страхуванні життя й страхуваннідітей, у договорі страхування до шлюбу може передбачатися стра-хова виплата при втраті застрахованою особою здоров'я у зв'язку знещасним випадком.

Страховим випадком є дожиття застрахованої дитини до за-кінчення терміну страхування й настання певної події (реєстраціяшлюбу або досягнення віку 21 рік).

У зв'язку з настанням цієї події виплачується страхова сума, пе-редбачена договором. Водночас для часткової компенсації в умовахінфляції страховики можуть використовувати різні варіанти стра-хування: участь страхувальника в прибутку страхової організації,отримання застрахованою особою додаткових грошових сум диві-дендів, бонусів тощо.

За договором страхувальник і застраховані — різні особи, ітому передбачаються різні страхові виплати за договором при на-станні смерті страхувальника або застрахованої особи. Найчасті-ше в разі смерті страхувальника в період дії договору страхуваннядоговір продовжує діяти без подальшої сплати внесків і дає правозастрахованій особі на отримання повної страхової суми при ре-єстрації шлюбу. Водночас страховик при обрахуванні тарифноїставки може передбачити певну страхову виплату в разі смертістрахувальника (наприклад, допомога на поховання та ін.). Однак,якщо смерть страхувальника настала протягом визначеного пері-оду дії договору, наприклад, у перші 6 місяців, від онкологічногозахворювання, захворювання серцево-судинної системи або узв'язку зі скоєнням навмисного злочину, керуванням транспорт-ним засобом у стані алкогольного, токсичного, наркотичногосп'яніння, застрахованій особі виплачується частина страховихвнесків (або викупна сума, якщо це передбачено договором стра-хування).

У разі настання в період дії договору страхування смерті за-страхованої особи договір страхування припиняє свою дію, страху-вальнику повертаються всі сплачені внески. За умовами договорустрахування до шлюбу до страхових випадків можуть бути зарахо-ваньї події, пов'язані з втратою здоров'я застрахованої особи, прицьому передбачається виплата страхового забезпечення в різнихформах при тимчасовій втраті працездатності: грошова допомога,розрахована за таблицями відповідно до ступеня втрати працездат-ності, або щомісячна грошова допомога у відсотках від страховоїсуми за кожний день лікування.

Страхове забезпечення за договором страхування при реєстраціїшлюбу отримує застрахована особа. За визначених умов право наотримання зазначеного забезпечення може мати й страхувальник.Застрахована особа також отримує страхові виплати у зв'язку звтратою здоров'я, якщо це передбачено умовами договору, та ви-купні суми за договором. При настанні смерті застрахованої особистрахові суми виплачуються страхувальнику або спадкоємцям за-страхованої особи на умовах, визначених договором страхування.Для отримання страхового забезпечення необхідно подати до стра-хової компанії документи, які підтверджують факт укладення дого-вору страхування, оплату внесків, наявність страхового випадку йправо громадянина, який звернувся за страховим забезпеченням, найого отримання.