4. Добровільне пенсійне страхування

магниевый скраб beletage

Важливо. Добровільне пенсійне страхування — різновидстрахування ризиків особистого походження, за яким застрахо-ваний сплачує одноразовий чи розстрочений страховий внесок, астраховик зобов'язаний періодично виплачувати йому пенсіюпротягом певного терміну чи довічно[36].

Добровільне пенсійне страхування є формою страху-вання, коли застрахована особа приймає на себе інвестиційний ри-зик за мінімального гарантованого доходу на чисту суму сплачено-го внеску. Застраховані на таких умовах особи платять внески, а вобмін на це їм гарантують додаткові права до тих, які виникають зобов'язкового пенсійного страхування. Добровільне додаткове пен-сійне страхування має на меті гарантувати додаткове соціальне за-безпечення після виходу на пенсію. Тому розмір виплат за цим ти-пом страхування залежить і від внеску, і від доходу, отриманого відінвестування внесків.

Добровільне страхування додаткової пенсії є своєрідним стра-хуванням на дожиття.

Договори додаткового пенсійного страхування укладаються ін-дивідуально, а також із групою осіб.

Пенсійне страхування передбачає, що страхова компанія здійс-нює застрахованій особі виплати, які пов'язуються з виходом напенсію або віком, установленим договором страхування. Відпові-дальність страхової компанії за договорами страхування додатковоїпенсії може бути розширена за домовленістю сторін. Так, додатко-во до умов договору страхування додаткової пенсії страхова ком-панія може взяти на себе відповідальність здійснити виплати в разінастання нещасного випадку або смерті страхувальника (застрахо-ваного). Страхова компанія може надати страхувальникові можли-вість укласти договір страхування на користь іншої особи.

Індивідуальні договори страхування додаткової пенсії уклада-ються з дієздатними громадянами з урахуванням віку, статі і неза-лежно від стану здоров'я. Час початку виплати додаткової пенсіїможе бути пов'язаний з настанням пенсійного віку, а також визна-чений за домовленістю сторін.

Страхова сума обумовлюється при укладанні договору страху-вання. При її визначенні враховується розмір поточних виплат, щоїх має здійснити страхова компанія. Крім цих основних виплат, удоговорі страхування можуть бути передбачені й додаткові випла-ти, які є наслідком участі страхувальника в прибутку страховоїкомпанії. Страхувальникові надається право сплатити страхові пла-тежі за один раз або періодичними внесками. Розмір страховихвнесків залежить від страхової суми, віку і статі страхувальника(застрахованої особи).

Додаткова пенсія залежно від змісту договору страхування мо-же бути виплачена страховиком протягом життя застрахованогоабо упродовж визначеного періоду. Але можливі випадки, коли за-страхований не дожив до моменту виплати пенсії або отримував їїлише протягом дуже малого періоду. У цих випадках відповідно доумов страхування страхова компанія або виплачує вигодонабувачу(спадкоємцям) певну кількість пенсій (визначається під час укла-дання договору страхування), або різницю між обумовленою кіль-кістю пенсій і сумою, яка вже була сплачена застрахованому за йо-го життя.

При укладанні договору страхування встановлюється порядоквиплати пенсій (щомісячно, за кожен рік та ін.).

Важливо. Умови проведення страхування додаткової пенсіїможуть передбачати надання пільг страхувальникам. Так, післявизначеного терміну страховик може надати страхувальникуможливість отримати позику під заставу накопиченого до часузвертання за позикою резерву.

Донедавна в Україні основним джерелом пенсій був централізо-ваний державний пенсійний фонд, створений у межах солідарноїсистеми пенсійного забезпечення. За Законом «Про загально-обов'язкове державне пенсійне страхування», що набув чинності зпочатку 2004 року, державну систему кардинально перебудовано.До першого (державного) рівня додались обов'язкова і добровільнаприватні системи, що в комплексі створюють всеохоплюючу сис-тему пенсійного страхування (включаючи, зокрема, найманих пра-цівників у всіх галузях економіки; осіб, які ведуть особисте підсоб-не господарство; осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю;державних службовців; військовослужбовців); відкривають можли-вості для збалансування демографічних та економічних ризиків;стимулюють громадян до праці через встановлення максимальногоступеня залежності їхньої майбутньої пенсії від розміру заробітку,з якого сплачувались страхові внески, та страхового стажу, протя-гом якого вони сплачувались; сприяють процесам «детінізації»економіки та зростання заробітної плати в народному господарстві;створюють цивілізовані механізми залучення коштів роботодавцівдо формування пенсійних заощаджень їх працівників через корпо-ративні та професійні недержавні пенсійні фонди; формують новіджерела інвестиційних ресурсів для інвестування реального секто-pa економіки; посилюють позитивний вплив пенсійної реформи нареформування податкової системи, системи оплати праці, розвитокфондового ринку та ринку капіталів у цілому і т. д; сприяють уні-фікації законодавства України до законодавства ЄвропейськогоСоюзу.

Водночас пенсійна реформа може бути успішною лише за умо-ви усвідомлення всіма верствами населення її необхідності й не-зворотності.

Контрольні питання

Розкрийте сутність і особливості страхуванняжиття?

Що таке норма доходності?

З якою метою у сфері страхування життя вико-ристовуються таблиці смертності?

Розкрийте сутність змішаного страхуванняжиття?

У чому полягає відмінність страхування дітей відзмішаного страхування життя?

Які особливості властиві весільному страхуванню?

Розробіть Ваші пропозиції щодо вдосконаленнявесільного страхування.

Чиї інтереси захищає довічне страхування?

Які переваги страхувальникам надає страхуваннядодаткової пенсії?

Що Ви знаєте про реформування системи пен-сійного забезпечення громадян України?

ТЕМА f 4

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Загальні відомості про страховий захист громадян віднещасних випадків.

Обов'язкове особисте страхування від нещасних випад-ків на транспорті.

Добровільне індивідуальне та колективне страхуваннявід нещасних випадків.