1. Загальні відомості про страховий захистгромадян від нещасних випадків

Несподіванки тому так і називаються, що завжди відбу-ваються зненацька і найчастіше не залежать від нашого бажання.Прекрасно, якщо це приємні несподіванки, що роблять життя ціка-вішим. А якщо несподівана подія належить до неприємних? Дляфізичних осіб, які хочуть захистити себе і свою родину від наслід-ків різних неприємних несподіванок, керівників підприємств, якітурбуються про персонал, кращим виходом є придбання полісастрахування від нещасних випадків.

Довідково. Нещасний випадок — раптова, короткочасна,непередбачена та незалежна від волі застрахованої особи подія,що призвела до травматичного пошкодження, каліцтва або іншо-го розладу здоров'я людини.

Важливо. Страхування від нещасних випадків — вид осо-бистого страхування, що традиційно здійснюється з метою на-дання допомоги застрахованим особам у разі тимчасової або по-стійної втрати працездатності внаслідок впливу раптової,короткочасної, непередбаченої та незалежної від волі застрахо-ваної особи події [25].

Страхування від нещасних випадків є могутнім фінансовим ме-ханізмом, що дозволяє зберегти на колишньому рівні матеріальнийдобробут членів родини у випадку отримання травми, інвалідностіабо настання смерті застрахованої особи.

На відміну від страхування життя, страхування від нещаснихвипадків є видом короткострокового ризикового страхування. Цеозначає, що настання страхового випадку можна передбачити з пе-вною мірою вірогідності. І коли ймовірна подія настає застрахова-ний одержує страхову суму. У протилежному випадку виплата нездійснюється і страхові платежі не повертаються.

Страхування від нещасних випадків доповнює, але не замінюєсоціальне страхування, основами якого є законодавство Українипро загальнообов'язкове державне соціальне страхування та ЗаконУкраїни від 23 вересня 1999 року «Про загальнообов'язкове держа-вне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництвіта професійного захворювання, які спричинили втрату працездат-ності». Відшкодування шкоди, медична, професійна та соціальнареабілітація провадиться Фондом соціального страхування від не-щасних випадків — некомерційною самоврядною організацією, щодіє на підставі статуту та має статус юридичної особи

Страхування від нещасних випадків як послуга комерційнихстрахових компаній за формою проведення може бути обов'я-зковою та добровільною. Залежно від статусу особи, що укладаєдоговір, варто розрізняти індивідуальне (за кошти фізичних осіб) іколективне (за кошти юридичних осіб) страхування від нещаснихвипадків.

Розглянемо деякі критерії, що стосуються необхідності відборустраховими компаніями факторів, які суттєво можуть вплинути настраховий тариф, виставлений у договорі страхування від нещас-них випадків.

Найважливішим критерієм відбору ризику є професія. Різніпрофесії порізному небезпечні щодо ймовірності настання нещас-них випадків. Тому під час укладення договору страхувальник по-винен детально описати свою професію та її особливості. Немаєпотреби нагадувати, що однакові за назвою професії можуть матирізний ступінь ризику.

Якщо особа працює за декількома спеціальностями, то ступіньїхньої ризикованості береться дещо вищим.

У правилах страхування від нещасних випадків страхові компа-нії групують види діяльності за ступенем ризику з присвоєннямвідповідного страхового тарифу (табл. 1.4).

Важливим критерієм відбору ризику є здоров'я. Попередній ме-дичний огляд застосовують у спірних і незрозумілих випадках.

Страхова компанія бере до уваги ті захворювання та фізичні де-фекти, які;

зумовлюють настання нещасного випадку;

подовжують період видужування;

збільшують витрати на лікування;

ТАРИФИ СТРАХУВАННЯ ГРОМАДЯНВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

ускладнюють визначення факту настання нещасного випадку.

Таблиця 4.1

Види діяльності

Річний страховийтариф, % від стра-хової суми

1. Льотно-підйомний склад цивільної авіації; особи, причет-ні до виробництва, зберігання, випробовування вибуховихречовин та робітники хімічних лабораторій; міліція, охорон-ці, водолази;

робітники газорятувальних служб, рятівних станцій; коман-ди судів морської та річної флотилій; робітники важкої про-мисловості; будівельники; робітники повітряного транспор-ту; інкасатори та водії спеціального транспорту; водії-інструктори.

5,2

2. Особовий склад аеродромного обслуговування; робітникибанків, касири; робітники ветлікарні, газосховищ, газоелект-розварники; водій грейдера, вантажники; дезінфектори; ро-бітники обробної промисловості (паперово-целюлозна, ліснадеревообробна; робітники побутового та комунального об-слуговування (хімчистка, пральня); робітники зв'язку, кіно-механіки кустарі; робітники легкої промисловості, мисливціта рибалки, охоронці; робітники харчової промисловості,поліграфічних підприємств; пожежна охорона; робітникисільського господарства; робітники транспорту (крім повіт-ряного); виробництво хімічних речовин (крім отруйних тавибухових); робітники хімічних лабораторій; робітники еле-ктростанцій, експедицій.

5,8

3. Педагогічний персонал позашкільних дитячих закладів;гардеробники, артисти, двірники, дегустатори, домогоспода-рки, доморобітники; робітники з виготовлення виробів безмеханічної обробки; медперсонал, комірники, службовці;робітники бактеорологічної лабораторії та санітарно-епідеміологічних станцій; робітники торгівлі і громадськогохарчування (крім кухаря); управлінський персонал агропро-мислових об'єднань; інженерно-технічний персонал, непов'язаний з процесом виробництва; робітники пошти, теле-графу, телефону; викладачі студенти інститутів, коледжів,ліцеїв та інших освітніх закладів.

2,2

4. Особи, що від'їжджають в туристичні поїздки, за трутів-ками на відпочинок, а також службові відрядження.

0,2 на добу

5. Особи, що мешкають у готелях

0,2 на добу

Ризик нещасного випадку збільшується з віком. У процесі ста-ріння людина поступово втрачає рухливість та окремі рефлекснірухи, що може призвести до настання нещасного випадку. Хоча лі-тнім людям притаманна більша обережність у поведінці. Крайнійвік страхувальника майже всі страхові компанії схильні визначатине вище 65-ти років. Цей пункт пом'якшується тією умовою, що увипадку, коли фізична особа вже була застрахована раніше, тострахування може бути подовжене до 70—75-ти років.

Страхові компанії не схильні підписувати договори з особами,які вимагають укласти їх на дуже високі страхові суми, з такими,що мають скрутне матеріальне становище або з якими траплялисянещасні випадки кілька разів за короткий період часу.

Наслідком раптової, короткочасної, непередбаченої та незалежноївід волі застрахованої особи події (нещасного випадку) може бути:

тимчасова непрацездатність;

інвалідність;

смерть.

Під непрацездатністю слід розуміти неможливість продовжу-вати професійну діяльність або виконувати звичні обов'язки протя-гом певного проміжку часу. Під впливом лікування непрацездат-ність минає. Експертиза тимчасової непрацездатності здійснюєтьсяу лікувально-профілактичних установах і засвідчується лікарнянимлистом або відповідною довідкою. Якщо термін перебування на лі-карняному за непрацездатністю перевищує чотири місяці, постра-ждалий проходить медико-соціальну експертну комісію (МСЕК),яка може визнати стійку втрату непрацездатності і встановити пев-ну групу інвалідності.

Довідково. Інвалідність — соціальна недостатність (деза-даптація) внаслідок обмеження житт