ЗМІСТ : Страхові послуги : B-ko.com : Книги для студентів

ЗМІСТ

Вступ  7

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИЧНИХПОЛОЖЕНЬ ДИСЦИПЛІНИ «СТРАХОВІПОСЛУГИ»            10

Тема 1. Страхова послуга та особливості її реалізації         10

Сутність страхової послуги як товару страхового ри-нку. Класифікація страхових послуг        10

Ліцензування страхової діяльності як необхідна умо-ва реалізації страхових послуг      16

Страховий маркетинг і його функції            21

Особливості процесу реалізації страхових послуг  29

Контрольні питання 32

Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди    33

Сутність договору страхування        33

Порядок укладання договору страхування та набуття

ним чинності 35

Обов'язки суб'єктів страхових правовідносин        37

Порядок і умови здійснення страхових виплат тастрахових відшкодувань         39

Вирішення суперечок між суб'єктами страхування.

Умови припинення дії договору      41

Контрольні питання 43

Тема 3. Страхування життя  44

Сутність страхування життя 44

Таблиці смертності та мета їх використання у стра-хуванні життя          46

Програми страхування життя          52

Змішане страхування життя 53

Страхування дітей     56

Весільне страхування            573.4. Довічне страхування  59

4. Добровільне пенсійне страхування         60

Контрольні питання 62

Тема 4. Страхування від нещасних випадків          63

Загальні відомості про страховий захист громадян віднещасних випадків          63

Обов'язкове особисте страхування від нещасних ви-падків на транспорті         67

Добровільне індивідуальне та колективне страхуван-ня від нещасних випадків            71

Контрольні питання 75

Тема 5. Медичне страхування          76

Загальна характеристика медичного страхування іосновних систем фінансування сфери охорони здоров'я . . 76

Форми медичного страхування       79

Програми добровільного медичного страхування 85

Концепція асистансу та її практичне застосування в ме-дичному страхуванні осіб, які від'їжджають за кордон            88

Контрольні питання 92

Тема 6. Страхування майна та відповідальності підпри-ємств     94

Економічна сутність та основні умови страхуванняпідприємствами ризику втрати майна      94

Підходи до визначення страхової оцінки майна під-приємства та встановлення страхової суми        98

Ціноутворення на ризики майнового походження .... 100

Порядок укладання підприємством договору страху-вання ризику втрати майна та припинення його дії     104

Добровільне страхування відповідальності суб'єктапідприємницької діяльності перед третіми особами зазаподіяну їм шкоду внаслідок реалізації продукції           108

Страхування професійної відповідальності 111

Контрольні питання 114

Тема 7. Сільськогосподарське страхування            115

1. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподар-ських культур і багаторічних насаджень державнимисільськогосподарськими підприємствами, врожаю зер-нових культур та цукрових буряків сільськогосподар-ськими підприємствами всіх форм власності   115

Обов'язкове страхування сільськогосподарськихтварин   121

Правила добровільного страхування майна сільсько-господарських підприємств, орендарів, селянських (фе-рмерських) господарств        125

Добровільне страхування тварин, які належать сіль-госпвиробникам та приватним особам   132

Контрольні питання 137

Тема 8. Страхування технічних ризиків      139

Сутність і види страхування технічних ризиків      139

Страхування будівельного підприємця від усіх

ризиків            141

Страхування монтажних ризиків     145

Страхування машин від поломки    147

Страхування електронного устаткування   149

Контрольні питання 151

Тема 9. Страхування кредитних і фінансових ризиків       152

Економічна природа кредиту, сутність та види стра-хування кредитних ризиків          152

Зміст страхового захисту майнових інтересів креди-торів            156

2.1. Страхування фінансових кредитів        156

2.2 Страхування комерційних (товарних) кредитів           159

Страхування споживчих кредитів   160

Страхування кредитів, виданих під заставу            161

Страховий захист фінансових ризиків        164

Контрольні питання 170

Тема 10. Автотранспортне страхування     171

Сутність автотранспортного страхування і страху-вання автотранспортних засобів    171

Урегулювання питань щодо завданих збитків у стра-хуванні авто КАСКО       173

Обґрунтування потреби в страхуванні цивільно-правової відповідальності власників автотранспорту.Історичний аспект його запровадження в Україні         176

Сучасні умови обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних

засобів            182

Контрольні питання 193

Тема 11. Морське страхування         195

Сутність морського страхування      195

Умови страхування КАСКО суден 203

Страхування вантажів          210

Страхування відповідальності судновласника       218

Контрольні питання 222

Тема 12. Авіаційне страхування       224

Сутність, форми і особливості авіаційного страху-вання 224

Правове забезпечення авіаційного страхування    227

Обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації . . 232

Добровільне авіаційне страхування 239

Страхування при здійсненні космічної діяльності .... 241Контрольні питання   243

Тема 13. Страхування майна та відповідальності

громадян        245

Страхування рухомого та нерухомого і домашньогомайна фізичних осіб            245

Обов'язкове страхування відповідальності власниківсобак          252

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності

громадян України, що мають у власності зброю    254

Контрольні питання 257

РОЗДІЛ II. ТЕСТИ, ЗАВДАННЯ І ЗАДАЧІ ДЛЯ

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ        258

РОЗДІЛ III. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ      319

РОЗДІЛIV. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ . . 328

Словник термінів з курсу «Страхові послуги»        335

Список використаної та рекомендованої літератури         346

Предметний покажчик         352

Додатки          355