ТЕМА 13. СТРАХУВАННЯ МАЙНАТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН

1. Інструментарій формування страхового інтересу у власниківмайна фізичних осіб.

Методи організації системи страхового захисту майна фізич-них осіб.

Удосконалення методів страхування майна фізичних осіб.

Розширення асортименту страхових послуг з майнового стра-хування для населення.

Комплексні програми страхування майна юридичних осіб.

Зарубіжний досвід страхового захисту майна юридичних осіб.

Розширення асортименту страхування відповідальності гро-мадян на страховому ринку України.

Оцінка місця страхування майна та відповідальності громадянна страховому ринку України.

Зарубіжний досвід страхування відповідальності громадян таможливості його імплементації в Україні.

Комплексні програми страхування відповідальності громадян.Література: 3; 4; 7; 12; 15; 21—25; 27; 34; 36; 40; 42; 43—48;

51; 57; 59; 61; 66; 68.

Розділ IV

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

А. ОСНОВНІ ФОРМУЛИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВИКО-РИСТОВУВАТИ У РОЗВ'ЯЗАННІ ЗАДАЧ, І ПРИ-КЛАДИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

1. На визначення страхового тарифу

Страховий тариф — це ставка внеску з одиниці страхової су-ми. За економічним змістом — це ціна страхового ризику. Синоні-мами страхового тарифу є терміни брутто-ставка і брутто-тариф.Структуре брутто-ставки показана на рис. 1.

Брутто-тариф

 

Нетто-ставка

 

Навантаження

 

 

 

 

1

 

 

Тарифосновний

 

Ризикованадбавка

 

Витрати наведення справи

 

Прибуток

Рис. 1. Структура брутто-ставки

Собівартість страхової послуги — це нетто-ставка + витратина ведення справи.

Витрати на ведення справи охоплюють організаційні, аквізицій-ні, інкасаційні, ліквідаційні та управлінські витрати.

Страхові тарифи встановлюються у відсотках від страхової су-ми або в твердих ставках з одиниці страхової суми (зі 100 грн).

Для розрахунку страхового тарифу використовують ряд методів:

На основі теорії ймовірності, математичної статистики тастійких часових рядів (найпоширеніший).

Метод, що заснований на експертних оцінках.

За аналогією до інших об'єктів.

Розрахунок страхового тарифу за першим методом складаєтьсяз декількох етапів:

  • 1. Визначення тарифу основного (Т0): Т0 = Р К100,де Р — імовірність страхової події. Розраховується як співвідно-шення кількості страхових виплат (Кв), здійснених за тарифний пе-ріод і кількості укладених договорів страхування (Кд);

К — коефіцієнт ймовірності збитку. Розраховується як співвід-ношення середньої страхової виплати (Св) на один пошкоджений(знищений) об'єкт і середньої страхової суми (Сс) на один застра-хований об'єкт:

Тп =

100 — одиниця страхової суми (100 грн).

-х х100;

Сп

Добуток величин, наведених у числівнику відображає загальнусуму страхових виплат (СВ), що імовірно, можуть бути здійснені зарік. Наведені у знаменнику величини дадуть добуток загальноїстрахової суми всіх застрахованих об'єктів (СС).

Тп =

СВ

-х100;

СС

Результатом ділення ймовірних страхових виплат на страховусуму всіх застрахованих об'єктів є показник збитковості страховоїсуми (Зсс). Він свідчить про те, скільки копійок страхової виплатиприпадає на 1 гривню страхової суми і є мінімальним внескомстрахувальника, що йде на покриття ризику:

Те = Зсс-100.

2. Визначення ризикової надбавки (Рн):

л

(

(R >

1

1 - Р

Р х К7

  • Р„ = Тс а (у)

де То — основна ставка страхового тарифу, %;

а (у) — коефіцієнт гарантії безпеки страхового фонду (визнача-ється за математичними таблицями);Р — імовірність страхової події;Кд — кількість укладених договорів страхування;RK — показник розсіювання страхових виплат від середнього рі-вня, грн;

Св — середній рівень страхових виплат, грн.

За умови, що показник розсіювання страхових виплат відсутнійризикову надбавку рекомендовано визначати в такий спосіб:

1-Р

  • Рн = 1,2 Tq а (у) 1 1 Г

IP х Кд

4. Визначення нетто-ставки (Нс)

Нс= То + Р„

Визначення витрат на ведення справи. Відсоток витрат здебі-льшого відповідає емпіричній величині, що склалася за попередніперіоди.

Обчислення брутто-ставки (Бс):

Н„ х 100

Бс =    

100 - н

2. На визначення страхового платежу

Страхова премія (страховий платіж, страховий внесок) —

плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести стра-ховику згідно з договором страхування. Обчислюється як добутокстрахової суми (СС) на страховий тариф (СТ):

СП= СС X СТ.