ВСТУП : Страхові послуги : B-ko.com : Книги для студентів

ВСТУП

Успішне прямування України до найрозвиненіших країн світунеможливе без підвищення рівня освіти її громадян, починаючи відпочаткової і закінчуючи вищою. Не розуміючи цього, не варто роз-раховувати на якісні успіхи і досягнення. Водночас досвід деякихрозвинених країн уже засвідчив, що вузьке освітнє спрямування несприяє розвитку особистості, формуванню повноцінного фахівцясвоєї справи. Враховуючи це, слід зазначити, що застосовуваний унас колись підхід до набуття більш широкого обсягу знань на різ-них рівнях навчання залишається актуальним і зараз.

Для успішного розвитку України важливе значення має страху-вання, яке є могутнім видом бізнесу за кордоном, але залишаєтьсянедостатньо розвинутим в Україні. Перші кроки до зміни цієї ситу-ації вже зроблено і неабияку роль у цьому відведемо саме підви-щенню рівня фахової освіти.

Сучасна освічена людина не можне не знати, що таке страху-вання, які функції воно виконує, які завдання вирішує. Основи та-ких знань необхідно закладати ще в шкільному віці. При цьомутреба пам'ятати, що хоч і не всі випускники шкіл будуть у майбут-ньому займатися цією справою професійно, але такі знання, безпе-речно, знадобляться всім громадянам. Що ж стосується осіб з ви-щою економічною освітою, то зараз навчальним планом підготовкибакалаврів за напрямом «Фінанси і кредит» передбачено обов'я-зкове вивчення дисципліни «Страхові послуги». Вона дозволяє ро-зібратися в сутності страхових послуг, що надаються фізичним іюридичним особам, в організації їх розробки і реалізації. Усе цемає важливе значення для підготовки фахівців високого рівня, томущо зараз посилюється інтенсивність процесу проникнення страху-вання в усі види економічної діяльності і життя людей.

Дисципліна «Страхові послуги» посідає важливе місце серед на-вчальних предметів, що формують фахівців економічного профілю.

Предметом дисципліни є вивчення комплексу цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян таюридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків),визначених договором страхування або чинним законодавством.

Метою дисципліни є формування в майбутніх спеціалістів теоре-тичних знань та практичних навичок щодо комплексу зобов'язаньстраховика, які визначають поняття страхового продукту, а такожпередумов та супутніх обставин виконання цих зобов'язань.

Завдання дисципліни — сформувати цілісне уявлення про по-требу та сутність страхової послуги; обов'язковий та добровільнийхарактер страхових послуг; правове забезпечення ринку страховихпослуг; цивілізоване ставлення до особистого та колективногомайна, власного здоров'я і життя, відповідальності перед третімиособами.

Після вивчення курсу студент повинен знати: сутність страхо-вої послуги як товару страхового ринку; особливості процесу реалі-зації страхової послуги; порядок укладання і ведення страховоїугоди; особливості сфери страхування життя; умови страхуваннявід нещасних випадків і медичного страхування; особливості стра-хування майна і відповідальності підприємств; організацію страхо-вого захисту майна сільськогосподарських підприємств; сутністьстрахування кредитних та фінансових ризиків; умови транспортно-го страхування; основні умови страхування майна фізичних осіб;особливості страхування відповідальності громадян.

Студент повинен уміти: визначити коло суб'єктів страховихвідносин, їх права та обов'язки; визначити коло об'єктів страху-вання, винятки та застереження; згрупувати страхові ризики; датистрахову оцінку об'єкту страхування; пояснити методику розраху-нку страхових тарифів для страхування життя; встановити страховусуму та страхове відшкодування для різних видів страхових послуг;пояснити порядок внесення страхових платежів; пояснити порядокдій при настанні страхового випадку; захистити свої права як стра-хувальника при порушенні умов надання страхової послуги.

Студент повинен мати навички: проаналізувати фактори, щовпливають на формування попиту на страхові послуги; виконатипорівняльний аналіз довгострокового страхування життя та ризи-кових видів особистого страхування; пояснити причини та чинни-ки, що стримують розвиток страхування життя в Україні; визначи-ти страхові суми та страхове відшкодування при страхуваннімайнових ризиків; розкрити методику розрахунку збитків та від-шкодування при добровільному та обов'язковому страхуванні май-на сільськогосподарських підприємств; охарактеризувати проблемивпровадження міжнародної системи страхування «Зелена картка» вУкраїні; визначити завдання Моторного (транспортного) страхово-го бюро України; розуміти складність морського і авіаційногострахування; скласти перелік майна громадян, що покривається і непокривається страховим захистом; визначити вартісні параметристрахових послуг, що захищають майнові інтереси приватних влас-ників майна і несуть відповідальність за свої дії чи бездіяльність уразі заподіяння шкоди третій особі.

Типова програма дисципліни «Страхові послуги» передбачає ви-вчення тринадцяти тем: «Страхова послуга та особливості її реаліза-ції»; «Порядок укладання і ведення страхової угоди»; «Страхуванняжиття»; «Страхування від нещасних випадків»; «Медичне страху-вання»; «Страхування майна та відповідальності підприємств»;«Сільськогосподарське страхування»; «Страхування технічних ризи-ків»; «Страхування кредитних і фінансових ризиків»; «Автотранспо-ртне страхування»; «Морське страхування»; «Авіаційне страхуван-ня»; «Страхування майна і відповідальності громадян».

У навчальному виданні, що пропонується, матеріал викладено зурахуванням вимог типової програми. Наведені питання для само-контролю, тести, практичні завдання дають змогу студентам закрі-пити й перевірити засвоєний матеріал при самостійному опрацю-ванні змісту посібника та можуть бути використані викладачем підчас проведення аудиторних занять.

Доповненням до текстового матеріалу є таблиці і схеми, глоса-рій для підбору правильних понять і термінів.

Особливу увагу автор приділив вивченню наукового доробку втеорії страхових послуг, законодавчого забезпечення ринку страхо-вих послуг. Було опрацьовано кодифіковане законодавство, значнукількість Постанов Кабінету Міністрів, Розпоряджень Державноїкомісії з регулювання ринків фінансових послуг, літературнихджерел з поділом їх на підручники, навчальні посібники, практи-куми та монографії, правил українських страхових компаній, вико-ристано власний педагогічний досвід, набутий у процесі викладан-ня навчальних дисциплін «Страхування» та «Страхові послуги».

Автор буде щиро вдячний читачам за пропозиції щодо вдоско-налення змісту підручника.

Розділ I

РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИЧНИХПОЛОЖЕНЬ ДИСЦИПЛІНИ «СТРАХОВІПОСЛУГИ»

СТРАХОВА ПОСЛУГАТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Сутність страхової послуги як товару страхового рин-ку. Класифікація страхових послуг.

Ліцензування страхової діяльності як необхідна умовареалізації страхових послуг.

Страховий маркетинг і його функції.

Особливості процесу реалізації страхових послуг.