2. Ліцензування страхової діяльності якнеобхідна умова реалізації страхових послуг : Страхові послуги : B-ko.com : Книги для студентів

2. Ліцензування страхової діяльності якнеобхідна умова реалізації страхових послуг

В Україні пропонувати страхові послуги на страховомуринку можуть лише спеціалізовані організації (страхові компанії),які зобов'язані надати відповідні фінансові гарантії. Діяльністьстраховиків підлягає обов'язковому ліцензуванню згідно із Зако-ном України «Про ліцензування певних видів господарської діяль-ності» від 1 червня 2000 р.

Довідково. Ліцензування — видача, переоформлення таанулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцен-зійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержан-ням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень проусунення порушень ліцензійних умов, а також розпорядженьпро усунення порушень законодавства у сфері ліцензуван-ня [5].

Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням за-тверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого орга-ну з питань ліцензування та органу ліцензування. Функції спеціа-льно уповноваженого органу виконує Державний комітет зрегуляторної політики та підприємництва.

Органами ліцензування є органи виконавчої влади, визначеніКабінетом Міністрів України або спеціально уповноважені вико-навчі органи. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 лис-топада 2000 року № 1698 затверджено перелік органів ліцензуван-ня, де суб'єкти підприємницької діяльності можуть отримативідповідні ліцензії.

Довідково. Орган ліцензування (ліцензіар) — орган виконав-чої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або спеціальноуповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних ви-дів господарської діяльності [5].

Важливо. Ліцензія на страхову діяльність — документ,який засвідчує право страхової компанії приймати на страхування(перестрахування) ризики певного виду. Видається Державноюкомісією з регулювання ринків фінансових послуг України, що є ор-ганом ліцензування (ліцензіаром).

Відповідно до вимог нормативно-правових актів України щодострахування Держфінпослуг видає страховим компаніям ліцензіюна проведення певного виду страхування, визначеного статтями 6та 7 Закону України «Про страхування».

Ліцензійні умови, що затверджені Розпорядженням Державноїкомісії з регулювання ринків фінансових послуг 28.08.2003 № 40 ізареєстровані в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2003 р. за№ 805/8126, висувають такі вимоги до страхових компаній як ліце-нзіатів.

По перше, страхова компанія має бути створена в організацій-но-правовій формі акціонерного, повного, командитного товарист-ва або товариства з додатковою відповідальністю. Учасників стра-ховика повинно бути не менше трьох.

По друге, мінімальний розмір статутного фонду страховика,який займається видами страхування, іншими ніж страхуванняжиття, установлюється в сумі, еквівалентній 1 млн євро, а страхо-вика, який займається страхуванням життя, — 1,5 млн євро за ва-лютним обмінним курсом валюти України.

Вартість чистих активів страховика, створеного у формі акціо-нерного товариства або товариства з додатковою відповідальністю,після закінчення другого та кожного наступного фінансового року здати внесення інформації про заявника до Державного реєстру фі-нансових установ має бути не меншою зареєстрованого розмірустатутного фонду страховика.

Статутний фонд страховика повинен бути сплачений ви-ключно в грошовій формі. Допускається формування статутно-го фонду страховика цінними паперами, що випускаються дер-жавою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеномуДержфінпослуг, але не більше 25 % загального розміру статут-ного фонду.

Забороняється використовувати для формування статутного фо-нду векселі, кошти страхових резервів, бюджетні кошти, а такожкошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити немате-ріальні активи.

Важливо. Страховик, який отримав ліцензію на страхуванняжиття, не має права займатися іншими видами страхування.

Ліцензія на конкретний вид обов'язкового страхування видаєть-ся, якщо страховик має досвід здійснення добровільного страху-вання не менше ніж два роки, якщо інше не передбачено законо-давством (під досвідом не менше ніж два роки слід розумітинаявність протягом усього зазначеного періоду чинної ліцензії ічинних договорів страхування).

Для отримання ліцензії на здійснення страхової діяльності стра-ховик подає пакет документів, визначених Ліцензійними умовами(табл. 1.2).

Додатково подаються затверджені в установленому порядкуправила проведення внутрішнього фінансового моніторингу; за-вірену ліцензіатом копію документа про призначення працівни-ка, відповідального за проведення внутрішнього фінансовогомоніторингу, з інформацією про керівних посадових осіб абофахівців, які є відповідальними за проведення фінансового моні-торингу.

ДОКУМЕНТІ! СТРАХОВИКА, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ [19]

Таблиця 1.2

Види документів

Примітки

1

2

1. Заява про видачу ліцензії

 

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємни-цької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного дер-жавного реєстру підприємств та організацій України

Документ має бути засвідчений нотаріально або органом, якийвидав оригінал документа

3. Копії установчих документів

Статут чи установчий договір мають бути засвідчені нотаріально.

4. Довідки банків, що підтверджують розмір сплаченого статутно-го фонду, або аудиторський висновок

Аудитор має бути внесений до реєстру аудиторів, які можуть про-водити аудиторські перевірки фінансових установ, щодо підтвер-дження формування та розміру сплаченого статутного фонду, атакож щодо підтвердження перевищення вартості нетто-активів(чистих активів) над розміром статутного фонду на останню звіт-ну дату, що передує поданню документів на отримання ліцензії

5. Довідка про фінансовий стан засновників страховика, підтвер-джена аудитором (аудиторською фірмою)

Якщо страховик створений у формі повного чи команднтного то-вариства або товариства з додатковою відповідальністю та акціо-нерного товариства

6. Правила (умови) страхування

Подаються в двох екземплярах. У разі внесення змін та/або допо-внень до Правил страхування страховик у десятиденний строк по-відомляє про це Держкомфінпослуг. Після внесення трьох змінабо доповнень у разі необхідності внесення подальших змін абодоповнень страховик повинен подати для затвердження і реєстра-ції нову редакцію правил

7. Економічне обґрунтування запланованої страхової (перестраху-вальної) діяльності

Подається за встановленою формою і має бути підписане керівни-ком страховика та скріплене печаткою

8. Інформація про учасників страховика

Подається за встановленою формою і має бути підписане керівни-ком страховика та скріплене печаткою

9. Інформація про голову виконавчого органу та його заступників,копію диплома голови виконавчого органу страховика або йогопершого заступника про вишу економічну або юридичну освіту,копію диплома головного бухгалтера страховика про вишу еко-номічну освіту

Інформація має бути підписана керівником страховика і скріпленапечаткою,

Копії дипломів засвідчуються печаткою страховика і відповідним

ПІДПИСОМ

10. Інформація про наявність відповідних сертифікатів

У випадках, передбачених Держкомфінпослуг


Не пізніше 30-ти днів з дня надходження заяви та всіх необ-хідних документів від заявника Держкомфінпослуг має прийнятирішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії. Уразі прийняття позитивного рішення ліцензіар оформлює ліцензіюне пізніше ніж за п'ять робочих днів з дня надходження докумен-та, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії (див. Дода-ток А).

Якщо протягом тридцяти календарних днів з дня направленняповідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії страхо-вик не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачуліцензії, або не звернувся для отримання оформленої ліцензії,Держкомфінпослуг має право скасувати прийняте рішення.

Після видачі фінансовій установі ліцензії на право проведенняконкретних видів страхування інформація про страховика вносить-ся до Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків)України.

Законодавство передбачає можливість анулювання ліцензії занаступних напідставі:

заяви страховика про анулювання ліцензії;

рішення про скасування державної реєстрації страховика;

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданихстраховиком для одержання ліцензії;

рішення про застосування заходу впливу;

неможливість страховика забезпечити виконання ліцензійнихумов, установлених для страхової діяльності, зокрема початок від-повідно до вимог нормативно-правових актів процедури ліквідаціїстраховика;

нездійснення страховиком страхової діяльності відповідно довиданої ліцензії протягом 12 місяців з дати її видачі.

У разі анулювання ліцензії за заявою страховика до неї необхід-но додати:

копію повідомлення в засобах масової інформації про прийн-яття рішення про звернення до Держкомфінпослуг щодо анулю-вання ліцензії;

копію документа відповідного органу управління фінансовоїустанови, що підтверджує факт прийняття рішення про зверненнядо Держфінпослуг щодо анулювання ліцензії;

висновок аудиторської перевірки;

баланс за останній звітний період та довідку про виконаннявсіх угод (зобов'язань) перед клієнтами при провадженні страховоїдіяльності, підписані керівником і головним бухгалтером та засвід-чені печаткою товариства;

оригінал ліцензії.

Держкомфінпослуг має право провести перевірку страховикащодо його зобов'язань перед страхувальниками за укладеними до-говорами страхування з видів страхування, ліцензія на які анулю-ється, і прийняти рішення щодо анулювання ліцензії впродовж 30-nb днів від дня надходження документів.

Контроль за додержанням Ліцензійних умов здійснюєтьсяДержкомфінпослуг та її територіальними управліннями шляхомпроведення виїзних та безвиїзних, у тому числі тематичних та зу-стрічних перевірок.