3. Страховий маркетинг і його функції

Страховий маркетинг є системою взаємодії страхови-ка і страхувальника, що спрямована на взаємне урахування інтере-сів і потреб цих зацікавлених сторін на страховому ринку. З одногобоку, він розглядається як явище страхового ринку, що значноюмірою визначає привабливість страхування, а з другого — практи-чний інструмент роботи страховиків, що направлений на вивченняринку і оптимізацію роботи із споживачами.

Страховий маркетинг як самостійний напрям було започаткова-но приблизно три десятки років тому (табл. 1.3).

Інтерес страховиків до маркетингу був пов'язаний з насиченнямстрахових ринків, а також з суттєвим загостренням конкуренції. Які на товарних ринках, страховий маркетинг зародився як інстру-мент конкурентної боротьби, що спрямований на більш повне задо-волення потреб клієнтів у страховому захисті. У цілому ж це буветап адаптації усталених маркетингових процедур до специфікистрахового бізнесу. Незважаючи на те, що застосування маркетин-гових підходів у менеджменті обходилось дорого, вигоди від ньогостраховики відчули вже тоді.

Другим етапом розвитку страхового маркетингу стали 1980-тіроки. Це був період впровадження маркетингу в систему управлін-ня всіма сторонами діяльності страхової компанії. У практику по-чали вводитися такі поняття як «управління маркетингом» або «ма-ркетинговий менеджмент». Головним результатом цього етапустало проникнення маркетингу в усі складники процесу наданняпослуг — від їх розробки до продажу споживачам. Проте страховіпродукти й організаційні структури залишилися в основному тимиж самими, що й раніше, незважаючи на реформування їх у відпові-дність з вимогами маркетингу.

Сучасний етап страхового маркетингу розпочався в 1990-х ро-ках. У розвинутих країнах він зазнав значного впливу глибоких со-ціальних, економічних і демографічних змін, що зумовили підви-щення інтересу до страхування. Прагнення сучасного західного су-спільства до соціальної захищеності стимулювало розвиток страху-вання життя, а також пенсійного страхування. Маркетинг ставвідправною точкою при структурній побудові страхової компанії, увиборі напрямків діяльності, доборі клієнтурних типів ринків.

Таблиця 1.3

Етап

Характерні риси страхового маркетингу

1

2

I етап(1970—1980 роки)

копіювання техніки та методик, що застосовувались припродажу товарів широкого вжитку; підвищення уваги дореклами; удосконалення методів продажу страхових по-слуг; незначне удосконалення якості та асортименту стра-хових послуг; невикористання методик вивчення спожив-чих мотивацій;

II етап(1980—1990 роки)

детальний аналіз дій конкурентів та розробка ефективнихконкурентних стратегій; вивчення потреб споживачів; ко-нтроль цін страхових послуг; впровадження нових інфор-маційних технологій у формування клієнтських баз даних;інтеграція маркетингу в усі складові процесу управліннястраховиком;

III етап(початок — 1990-хроків —сьогодення)

комплексність підходу до страхового маркетингу;цілеспрямованість дій, пов'язаних з формуванням плато-спроможного попиту на страхові послуги; розробка стра-хових послуг, які відповідають вимогам споживачів;впровадження методів оцінки економічної ефективностістрахового маркетингу; врахування розвитку технологійта комунікацій; впровадження технічної(залежно від сту-пеня ризику) сегментації ринку; інтернаціоналізація стра-хового маркетингу.

В Україні страховий маркетинг у своєму розвитку пройшов 4етапи (табл. 1.4).

На першому етапі формування страхового маркетингу маркето-логи не брали участі в організації продажу страхових продуктів, аїх функції виконували збутові підрозділи.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯСТРАХОВОГО МАРКЕТИНГУ В КРАЇНАХ ЗАХОДУ

Деякі автори [66] уточнюють, що сучасний етап розвитку стра-хового маркетингу в Україні бере початок з 2001 року Потрібноврахувати, що саме в цей час зросла рекламна активність страхови-ків, в їх організаційній структурі виникли підрозділи з маркетингута реклами, маркетингових досліджень.

Таблиця 1.4

Чинникистраховогоринку

Етапи страхового маркетингу

I

II

III

IV

1960—1989 pp.

1990—1995 pp.

1996—1999 pp.

з 2000 р.

Рівень інфляції

Низький

Гіперінф-ляція

Середній

Низький

Співвідношення ви-дів обов'язкового ідобровільного стра-хування

Переважа-ють

обов'язкові

Переважа-ють добро-вільні

Переважа-ють добро-вільні

Переважа-ють добро-вільні

Кількість страховиків

2

500—800

200—280

381—200(прогноз)

Страхові послуги

Стандарти-зовані

3 варіанта-ми