4. Особливості : Страхові послуги : B-ko.com : Книги для студентів

4. Особливості

процесу реалізації страхових послуг

Довідково. Процес (лат. processus — рух) — сукупність рядупослідовних дій, спрямованих на досягнення певного результату.

Важливо. Процес реалізації страхових послуг — сукуп-ність взаємопов'язаних і взаємоузгоджених дій страховика чиокремих його представників, під час яких використовуються ме-тоди, способи і прийоми, спрямовані на просування страхової по-слуги на ринок і доведення її до кінцевого споживача.

Процес реалізації страхових послуг рекомендовано роз-глядати в контексті єдності проведення аквізиції, забезпечення ко-нтролю над застрахованим об'єктом і урегулювання питань щодозавданих збитків.

У страхуванні акеізиція — укладання нових страхових догово-рів (продаж страхових полісів [36].

Існує тісний взаємозв'язок між аквізицією і каналами реалізаціїстрахових послуг, що визначають виконавців аквізиції (офіснихпрацівників страховика, страхових агентів, страхових брокерів. Ін-ших учасників продажу страхових послуг).

За кордоном авторитетні страхові компанії частіше застосову-ють таку форму аквізиції, як спілкування з клієнтом по телефону,надсилання йому полісів поштою та безготівкове отримання пла-тежів. Проте аквізиція у такому вигляді може бути застосованатільки до окремих видів страхування, які не пов'язані зі значнимобсягом відповідальності страхової компанії, де ефект дає масо-вість реалізації страхових полісів.

Процесу аквізиції передує маркетингове дослідження та рекламнакампанія страховика. Вибір потенційного клієнта здійснюється черезодин з каналів збуту страхових послуг. Виконавець аквізиції (аквізи-тор) ретельно вивчає всі деталі об'єкта, запропонованого на страху-вання, його стан, ступінь реальності настання страхового випадку. Уразі необхідності формуються пропозиції щодо змісту превентивнихзаходів, спрямованих на усунення особливо уразливих сторіноб'єкта. Одночасно приймаються принципові рішення, які в міжна-родній страховій термінології називаються андерайтингом.

Довідково. Андерайтер — а) у страхуванні — висококваліфі-кована і відповідальна особа страховика, уповноважена виконатинеобхідні процедури з розгляду пропозицій і прийняття ризиків настрахування (перестрахування); андерайтер оформляє страховіполіси, оцінює ризик, визначає ставки премій та інші умови стра-хування; б) у банківській справі — особа, яка гарантує емітентурозміщення на ринку його облігаційної позики або пакета акцій наузгоджених умовах за спеціальну винагороду; в) маклер в операці-ях з цінними паперами [36].

Завершується процес аквізиції укладенням відповідного догово-ру. Досить часто він має спрощену форму і виступає у формі стра-хового поліса. Після урегулювання всіх питань документ підпису-ється обома сторонами. Але на цьому процес страхування незакінчується — встановлені договірні взаємовідносини між обомасторонами підтримуються протягом тривалого періоду, який, завзаємною згодою, може продовжуватись на тих чи інших умовах.

У випадку пропозиції надто сумнівного для страхування об'єктареалізується один із принципів страхування — принцип добровіль-ності у формі обґрунтованої відмови зі сторони страховика.

Кожна страхова компанія запроваджує свою процедуру прохо-дження договору страхування від моменту його укладення до архі-вної обробки (докладніше про це див. у джерелі [23]). Важливоюскладовою цієї процедури є контроль за об'єктом страхування,який передбачає виконання клієнтом своїх зобов'язань щодо про-ведення системи превентивних заходів, інформування про будь-якузміну застрахованого ризику. Виконання контрольної функції напідставі укладеного договору можуть здійснювати органи пожеж-ного нагляду стосовно майна юридичних осіб або органи з питаньнагляду за охороною праці на підприємстві. Крім того, страховакомпанія може відстежувати якість послуг, що надаються третьоюстороною страхувальникові на основі її доручення (медична допо-мога за полісами медичного страхування).

По закінченню терміну страхування договір втрачає чинність іреалізація страхової послуги завершується. Проте є ситуації, колиризик трансформується в подію, що відбулася (страховий випадок).Тоді настає третій етап реалізації страхової послуги, пов'язаний зурегулюванням питань щодо завданих збитків та виплатою страхо-вого відшкодування.

Згідно зі ст. 25 Закону № 2745, здійснення страхових виплат і ви-плата страхового відшкодування проводиться страховиком відповіднодо договору страхування або законодавством на підставі заяви страху-вальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовамистрахування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який склада-ється страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комі-саром) у формі, що визначається страховиком [4]. Отже, третій етапреалізації страхової послуги передбачає використання послуг профе-сійних оцінювачів збитків, якими є аварійні комісари і диспашери.

Важливо. Аварійний комісар — фахівець, який за дорученнямстраховика визначає причину, характер і розмір збитків та видаєаварійний сертифікат. На нього може покладатись участь у про-веденні превентивних заходів, а також ліквідації наслідків страхо-вого випадку. іноді страховик може доручати аварійному коміса-рові розгляд претензій страхувальника [36].

Диспашер — спеціаліст з розрахунків аварій та розподілу за-гальної аварії між учасниками морського перевезення. інша назвадиспашера — аджастер [36].

Типове положення про організацію діяльності аварійних комі-сарів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 8 від5 січня 1998 p., роз'яснює, що аварійний комісар — особа, якавстановлює причини настання страхового випадку і визначає роз-мір збитків, а також відповідає таким кваліфікаційним вимогам:

наявність вищої освіти і кваліфікації бакалавра, фахівця абомагістра відповідно до напрямку діяльності;

необхідність спеціальної кваліфікації (знань для з'ясування об-ставин і причин настання страхового випадку й визначення розмірузбитку), підтвердженої свідоцтвом (сертифікатом) навчальногозакладу, який здійснює підготовку аварійних комісарів відповідно доліцензії Міносвіти на право здійснення освітньої діяльності;

стаж практичної діяльності за фахом не менше трьох років.

До додаткової кваліфікаційної вимоги Типове положення зара-ховує періодичну (через три роки) атестацію аварійних комісарів якекспертів певної спеціальності.

Очевидно, що аварійний комісар, який знається на автомобіль-ному транспорті, не може розслідувати страховий випадок на моріабо в будівництві.

Страховик і страхувальник мають право залучити за свій раху-нок аварійного комісара до розслідування обставин страхового ви-падку. Страховик не може відмовити страхувальникові в проведен-ні розслідування і повинен ознайомити аварійного комісара з усімаобставинами страхового випадку, надати всі необхідні матеріальнідокази та документи.

Професійна компетентність аварійного комісара, максимальнасумлінність страхової компанії у виконанні своїх зобов'язань,пов'язаних зі страховим випадком, визначають міру бажання стра-хувальника до подальшої співпраці, створюють ділову репутаціюстраховика та формують його конкурентні переваги на ринку.

Контрольні питання

Розкрийте сутність страхової послуги як товарустрахового ринку.

Розкрийте сутність і мету класифікації страхо-вих послуг.

Що таке ліцензування? На Ваш погляд, яка металіцензування страхової діяльності в Україні?

Розкрийте процедуру отримання страховикомліцензії? Чи може бути вона анульована?

Серед видів обов'язкового страхування виділітьнайважливіші та економічно недоцільні.

Розкрийте історичний аспект зародження і роз-витку страхового маркетингу за кордоном і в Україні.

У чому полягає сутність страхового маркетингу,його функцій і завдань?

Які канали реалізації страхових послуг викорис-товуються страховими компаніями?

У чому полягає різниця між правовим статусомстрахового агента та страхового брокера?

Які особливості властиві процесу реалізаціїстрахової послуги?

ТЕМА (J

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ВЕДЕННЯСТРАХОВОЇ УГОДИ

Сутність договору страхування.

Порядок укладання договору страхування та набуттяним чинності.

Обов'язки суб'єктів страхових правовідносин.

Порядок і умови здійснення страхових виплат та стра-хових відшкодувань.

Вирішення суперечок між суб'єктами страхування. Умо-ви припинення дії договору.