2. Порядок укладення договору страхуваннята набуття ним чинності : Страхові послуги : B-ko.com : Книги для студентів

2. Порядок укладення договору страхуваннята набуття ним чинності

Для укладання договору страхування страхувальник по-дає страховикові письмову заяву за формою, встановленою страхо-виком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти договірстрахування. Заява повинна містити виражений характер волевияв-лення страхувальника до укладення договору. У ній необхідно за-значити всі суттєві особливості ризику, який передбачається стра-хувати. Подану заяву страховик може прийняти або відхилитизалежно від змісту інформації, наведеної в ній.

При укладанні договору страхування страховик має право за-просити у страхувальника баланс або довідку про фінансовийстан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) та ін-ші документи, необхідні для оцінки страховиком страхового ри-зику.

Факт укладання договору може посвідчуватись страховим сві-доцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою страхового догово-ру і містить усі його істотні умови.

Довідково. Страховий поліс — документ встановленогозразка, що видається страховиком страхувальникові, посвідчуєукладений договір страхування та містить основні його умови(рис. 2.1).

Договір страхування життя може бути укладений як шляхомскладання одного документа (договору страхування), підписаногосторонами, так і шляхом обміну листами, документами, підписа-ними стороною, яка їх надсилає. У разі надання страхувальникомписьмової заяви за формою, встановленою страховиком, що ви-ражає намір укласти договір страхування, такий договір може бу-ти укладений шляхом надіслання страхувальникові копії правилстрахування та видачі страхувальникові страхового свідоцтва(поліса), який не містить розбіжностей з поданою заявою. Заяваскладається у двох примірниках, копія заяви надсилається страху-вальникові з відміткою страховика або його уповноваженогопредставника про прийняття запропонованих умов страхуван-ня [4].

Важливо. Договір страхування укладається в письмовійформі. У разі недодержання письмової форми договору страху-вання такий договір є нікчемним [3].

Страхувальник має право укласти зі страховиком договір на ко-ристь третьої особи, якій страховик зобов'язаний здійснити страхо-ву виплату в разі досягнення нею певного віку або настання іншогострахового випадку.

Страхувальник має право під час укладення договору страху-вання призначити фізичну або юридичну особу для одержаннястрахової виплати (вигодонабувача), а також замінювати її до на-стання страхового випадку, якщо інше не встановлено договоромстрахування.

Довідково. Вигодонабувач — фізична або юридична особа,що визначена в договорі страхування як одержувач страховоговідшкодування у випадку настання страхової події [36].

Договір страхування належить до реальних договорів. Ця обста-вина пояснюється тим, що він набуде чинності з моменту внесеннястрахувальником першого страхового платежу, якщо інше не вста-новлено договором. За безготівкової форми розрахунку договір на-буває чинності з нуля годин доби, у яку страховий платіж (або першайого частина) надійшов на рахунок компанії. За розрахунку готів-кою — з нуля годин доби, у яку сплачено страховий платіж (або йо-го першу частину). Під час відновлення договору до закінченнястроку попереднього договору — з моменту закінчення його дії.

Страхувальники, згідно з укладеними договорами страхування,мають право вносити платежі лише у грошовій одиниці України, астрахувальники-нерезиденти — в іноземній вільно конвертованійвалюті або у грошовій одиниці України у випадках, передбаченихчинним законодавством.

Якщо дія договору поширюється на іноземну територію відпо-відно до укладених угод з іноземними партнерами, то порядок ва-лютних розрахунків регулюється відповідно до вимог законодавст-ва України про валютне регулювання.

Страхова виплата здійснюється тією валютою, яка визначенадоговором, якщо інше не передбачено законодавством України.

Грошові зобов'язання сторін за договорами страхування життя,за їх згодою, можуть бути визначені як у національній валютіУкраїни, так і у вільно конвертованій валюті або розрахункових ве-личинах, що визначають фактичний розмір зобов'язань страховикана дату виконання цих зобов'язань.

Таким чином, договір страхування є юридичним фактом, із якимнорми права пов'язують виникнення страхових правовідносин. Крімтого, він виступає регулятором поведінки сторін у цих правовідноси-нах, який безпосередньо визначає права та обов'язки його учасників.