8.2. Методологія та стадії розробки бізнес-плану

магниевый скраб beletage

Сьогодні вже очевидно, що без бізнес-плану не можна уп-равляти виробничою діяльністю. Складання бізнес-плану —нагальна потреба, продиктована виробничою діяльністю. Ро-бота над планом — це робота над організацією виробничоїдіяльності. Запорукою успіху підприємницької діяльності єуспішний початок справи. Процес складання бізнес-плану єспецифічним у кожному конкретному випадку. Тому практич-но неможливо дати якусь універсальну (стандартну) схему йо-го розробки.

Найбільш складною є процедура опрацювання бізнес-пла-ну для започаткування нового бізнесу. Узагальненняпідприємницького досвіду дає змогу виділити в процесі роз-робки такого бізнес-плану три стадії: початкову, підготовчу,основну.

Якщо йдеться про розробку бізнес-плану для розширеннявже наявного бізнесу, то необхідність у початковій стадіївідпадає. Обґрунтовуючи проект удосконалення діяльностіпідприємства, теж можна обмежитися лише основноюстадією. Розглянемо докладніше кожну зі стадій розробкибізнес-плану.

Початкова стадія. Опрацювання бізнес-плану для засну-вання нового бізнесу починається з розробки концепції, тобтотих принципових рішень, які закладаються в його основу. Умежах робота над концепцією майбутнього бізнесу:

здійснюється пошук підприємницької ідеї;

вибирається сфера діяльності;

обґрунтовується доцільна форма організації бізнесу;

приймається рішення щодо способу започаткуваннябізнесу. Найвідповідальнішим етапом, від якого багато в чомузалежать усі інші рішення щодо створення бізнесу, є пошукідеї майбутнього бізнесу. Джерелами таких ідей найчастішебувають: вивчення запитів і побажань споживачів; критичнийаналіз товарів, які випускають інші фірми; бесіди з продавця-ми торговельних закладів; вивчення технічної літератури тапатентної інформації; результати власних досліджень і розро-бок. Для пошуку підприємницьких ідей використовуютьсярізноманітні методи ("мозкового штурму", конференції ідей,"колективного блокнота", контрольних запитань, фокальнихоб'єктів тощо). Вибір сфери підприємницької діяльності (ви-робництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля, послуги,будівництво, фінансова діяльність тощо) відбувається з ураху-ванням:

суті та спрямованості самої ідеї майбутнього бізнесу;

особистих факторів (власний практичний досвід та по-тенціал, наявність відповідної освіти та знань, відповідністьсфери бізнесу інтересам і вподобанням самого підприємця);

зовнішніх факторів (реальна економічна ситуація, зако-нодавчо заборонені сфери й види діяльності, необхідністьліцензування діяльності, державні пріоритети в розвитку окре-мих галузей, сучасні й майбутні потреби споживачів, ступіньконкуренції в галузі, стадії життєвого циклу виробів, наявністьнеобхідних ресурсів, інші специфічні зовнішні фактори).

Будь-яка підприємницька діяльність відбувається в межахпевної організаційної форми. Процедура вибору ор-ганізаційно-правової форми бізнесу передбачає:

визначення форм організації бізнесу, які відповідаютьзаконодавству України;

визначення особливостей, переваг і недоліків кожної зцих форм;

визначення критеріїв вибору форми організації бізнесу(ступінь відповідальності, ситуація з податками, обсяг фінан-сових потреб для започаткування бізнесу, ступінь контролю зафірмою, можливість залучення інших власників, наявність уп-равлінських здібностей у підприємця, можливість зростаннябізнесу в майбутньому чи простота його ліквідації);

безпосередній вибір форми організації бізнесу.

До основних питань опрацювання концепції майбутньогобізнесу належить також вибір способу започаткування бізне-су. Традиційно розглядають три основні способи започатку-вання бізнесу:

створення нового підприємства "з нуля";

придбання фірми, що вже існує;

придбання франшизи, тобто ліцензії, яка надаєпідприємцеві (фірмі) право на продаж (виробництво, заняттяпевною діяльністю) товарів чи послуг, у великої фірми, якавже добре відома споживачам.

Підготовча стадія. Наявність концепції власної справиставить перед підприємцем велику кількість цілком конкрет-них запитань. Чим його бізнес відрізнятиметься від бізнесуконкурентів? Що сприятиме або заважатиме його становлен-ню та розвитку? На які конкурентні переваги слід орієнтува-тися? Якими мають бути програма дій та пріоритети діяль-ності майбутнього бізнесу? Отримати відповіді на них — це за-вдання підготовчої стадії розробки бізнес-плану. Відтак напідготовчій стадії:

збирається та аналізується маркетингова, виробнича,фінансова й загальноекономічна інформація про майбутнійбізнес (процес формування інформаційного поля бізнес-пла-ну). Чим більше інформації буде зібрано, тим більш обґрунто-ваними будуть наступні розрахунки;

з'ясовуються сприятливі можливості та загрози розвит-ку бізнесу в зовнішньому середовищі. Для вивчення факторівзовнішнього середовища всю їх сукупність, як правило,поділяють на три групи: загальноекономічні фактори, галузевіфактори, конкуренти;

оцінюються сильні та слабкі сторони фірми. Сильністорони фірми — це її особливі, унікальні або принаймніоригінальні способи конкурентної боротьби. Слабкі сторони— це те, в чому фірма відстає від конкурентів;

визначається місія фірми, тобто головне призначення,специфічна роль, особливий шлях у бізнесі, що відрізняти-муть її від конкурентів;

формулюються конкретні цілі діяльності фірми, тобточітко визначається те, чого фірма хоче досягти за певнийпроміжок часу;

аналізуються стратегічні альтернативи та вибираєтьсястратегія діяльності фірми. Вибираючи стратегію,підприємець, як правило, орієнтується на одну з можливих ти-пових стратегій бізнесу: контроль за витратами, дифе-ренціацію; фокусування.

Основна стадія — це безпосереднє опрацювання бізнес-плану. Головна мета цієї стадії — довести економічнудоцільність створення даного бізнесу, переконливо показати,як саме гроші чи інші ресурси потенційного інвестора забезпе-чать йому очікуваний зиск. Інвестор має побачити прибутокне після, а до того, як вкладе гроші в запропонований проект.Звичайно, зробити це можна за допомогою ретельно підготов-леного бізнес-плану. При цьому сформульовані на початковійі підготовчій стадіях концепція, місія, цілі та стратегія майбут-нього бізнесу утворюють "каркас" бізнес-плану, визначаютьйого спрямованість, логіку побудови і зміст відповіднихрозділів.