8.3. Структура та логіка розробки бізнес-плану

магниевый скраб beletage

Більшість підприємців опрацьовують бізнес-плани для за-лучення інвесторів до фінансування свого проекту. Найс-кладнішою та найбільш повною щодо висвітлення питань єпроцедура розробки бізнес-плану для виробничої діяльності.Тому далі розглядатимемо структуру, зміст та методику роз-робки бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій увиробничу діяльність (див. Додаток), у структурі якого, якправило, виділяють такі складові.

Титульний аркуш.

Зміст бізнес-плану.

Резюме.

Галузь, фірма та її продукція (послуги).

Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі.

Опис продукту (послуги) фірми.

Патенти, товарні знаки, інші права власності. Стра-тегія зростання фірми.

Дослідження ринку.

Загальна характеристика ринку продукту.

Цільовий ринок бізнесу.

Місцезнаходження фірми.

Оцінка впливу зовнішніх чинників.

Маркетинг-план.

Стратегія маркетингу.

Передбачувані обсяги продажу.

Виробничий план.

Основні виробничі операції.

Машини й устаткування.

Сировина, матеріали та комплектуючі вироби.

Виробничі й невиробничі приміщення.

Організаційний план.

Форма організації бізнесу.

Потреба в персоналі.

Власники бізнесу й команда менеджерів.

Організаційна схема управління.

Кадрова політика та стратегія.

Оцінка ризиків.

Типи можливих ризиків.

Способи реагування на загрози для бізнесу.

Фінансовий план.

Прибутки і збитки.

План руху готівки.

Плановий баланс.

Фінансові коефіцієнти.

Додатки.

Зазначена структура є лише приблизною схемою бізнес-плану. Конкретний бізнес-план може бути і не таким доклад-ним. Але тут указані ті основні розділи, які необхідно включи-ти до бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій увиробничу діяльність.

Багато хто з підприємців помилково вважає, що структурабізнес-плану й послідовність його розробки — одне й те саме,що завжди є якась позиція, з котрої треба починати. Такийхибний погляд на логіку розробки бізнес-плану підтримуєтьсяіснуванням програмних продуктів із жорсткою структурою,які задають одну-єдину послідовність дій. Але, як свідчитьпрактика, щодо бізнес-плану це зовсім не так. Наприклад, по-пулярне гасло: "Хочеш створити бізнес — починай з маркетин-гу" не завжди ефективне для фірми малого бізнесу. Маліфірми, як правило, добре знають свій ринок, використовуючимаркетинг за фактом. Спеціальні маркетингові дослідженняможуть і не дати таким фірмам додаткової корисної інфор-мації.

Водночас можна стверджувати, що процес розробкибізнес-плану має внутрішню логіку, яка заважає підприємцеві"перескочити" через ключові етапи цього процесу. Наприклад,неможливо досліджувати ринок майбутнього бізнесу, не виз-начивши спочатку, який конкретно продукт чи послуга будутьпродаватися. Доки не будуть проведені дослідження ринку,неможливо скласти реальний маркетинг-план.

Рис. 8.1 характеризує лише загальну логіку розробкибізнес-плану. На практиці можливі й певні відхилення.

Бізнес-план — це своєрідний рекламний документ, напідставі якого можна зробити висновки не лише про бізнес, а

й про його власників. Тому важливим є як зміст, так ізовнішній вигляд бізнес-плану.

Бізнес-план, як і будь-який інший документ, підлягає пев-ним вимогам щодо стилю написання:

бізнес-план має бути стислим, простим, але адекватнорозкривати сутність підприємницького проекту. Длябільшості невеликих проектів (для реалізації яких потрібно80-100 тис. грн), як свідчить практика, обсяги бізнес-планівобмежуються 20-25 сторінками. В інших випадках має бутипідготовлений докладніший бізнес-план. При цьому в бізнес-плані рекомендується уникати жаргонних виразів, сутотехнічного опису продукції, операцій, процесів. Слід викорис-товувати загальновідомі терміни; інформацію треба викладатив діловому стилі, але якомога доступніше;

бізнес-план має бути функціональним, тобто міститилише корисну інформацію, яка цікавить або може цікавити чи-тача. За необхідності додаткова, пояснювальна, первиннаінформація може бути винесена в додатки (обсяг додатків необмежується);

бізнес-план має ґрунтуватися на реалістичних припу-щеннях. Прогнози та передбачення (як найбільш "вразлива"частина бізнес-планування) мають бути обґрунтовані йпідкріплені посиланнями на тенденції та пропорції розвиткугалузі, на проведені дослідження ринку, на досвід діяльностіконкурентів тощо. Довіра до бізнес-плану може бути серйознопідірвана, якщо заплановані в ньому відхилення від середньо-галузевих показників не мають достатніх підстав;

бізнес-плану протипоказаний зайвий оптимізм. Будь-яке припущення в бізнесі дає на виході кілька результатів —від найкращого до найгіршого. У процесі бізнес-плануваннятреба орієнтуватися на найгірший результат, створюючи в та-кий спосіб певний запас "міцності" бізнесу;

бізнес-план має бути легким для сприйняття, чітким талогічним, таким, щоб у ньому можна було швидко знайтипотрібну інформацію. Отже, у структурі бізнес-плану требавиділяти розділи та параграфи;

6) бізнес-план має забезпечувати охорону конфіденційноїінформації про фірму та її діяльність. Для цього можна жорст-ко контролювати сферу його розповсюдження або скласти ок-ремий додаток, який міститиме всю конфіденційну інфор-мацію і буде доступний тільки тим, кому треба таку інфор-мацію знати.

Існують також певні правила технічного оформленнябізнес-плану. Вони передбачають:

наявність титульного аркуша;

наявність сторінки змісту;

розміщення резюме на початку бізнес-плану;

розміщення в кінці бізнес-плану додатків;

наявність приміток та посилань на джерела використа-ної інформації.

Форма титульного аркуша. На титульному аркуші за-значаються:

повна назва фірми;

адреса фірми;

телефон фірми;

прізвища (назви), титули, адреси, телефони власників(засновників) фірми;

відомості щодо характеру та сфери бізнесу фірми;

відомості про загальні фінансові потреби;

вказівка на конфіденційність бізнес-плану;

місяць та рік складання бізнес-плану;

прізвища авторів бізнес-плану.

На титульному аркуші не повинно бути зайвих подро-биць.

Оформлення змісту. Бізнес-план треба поділити нарозділи та параграфи. Тому за титульним аркушем наводить-ся зміст, який містить перелік розділів, параграфів, таблиць таіншого ілюстративного матеріалу, додатків.