9.1. Організація фінансів підприємств

магниевый скраб beletage

Перехід до ринкової економіки зумовлює посилення роліфінансів підприємств у системі підприємницького уп-равління. Конкурентоспроможність та платоспроможністьпідприємств визначаються добре налагодженою організацієюфінансів. Організація фінансової діяльності підприємства по-винна сприяти підвищенню ефективності прийнятихпідприємством управлінських рішень. Функціонуванняфінансів підприємств здійснюється не автоматично, а за допо-могою цілеспрямованої їх організації.

Організація фінансів підприємств — це сукупність форм,методів, способів формування та використання ресурсів, кон-тролю за їх кругообігом для досягнення економічних цілейзгідно з чинними законодавчими актами.

В основу організації фінансів підприємств покладено ко-мерційний розрахунок, який базується на принципах саморе-гулювання, самоокупності та самофінансування. Сутність ко-мерційного розрахунку полягає у постійному порівнюванні (угрошовому вираженні) витрат та результатів діяльності. Йогометою є одержання максимального прибутку за мінімальнихвитрат капіталу та мінімально можливого ризику. Питанняпро те, що виробляти, як виробляти, для кого виробляти, уринкових умовах для підприємця визначаються основниморієнтиром — прибутком.

Комерційний розрахунок в ринкових умовах має значнийвплив на організацію фінансів підприємств. Він передбачаєзміну взаємовідносин держави і підприємця. Фінансові відно-сини підприємств регламентуються державою в основномуекономічними методами — за допомогою важелів відповідноїподаткової, амортизаційної, валютної, протекціоністськоїполітики. Збитки, що їх зазнало підприємство внаслідок вико-нання вказівок державних органів та посадових осіб, які супе-речать чинному законодавству, повинні бути відшкодованівідповідними органами.

Кожен суб'єкт підприємницької діяльності має справжнюфінансову незалежність, тобто право самостійно вирішувати,як і що виробити, кому реалізувати продукцію, як розподіли-ти виручку від реалізації продукції, як розпорядитися прибут-ком, які фінансові ресурси формувати та як їх використовува-ти. Повна самостійність підприємств не означає, однак, відсут-ності будь-яких правил їхньої поведінки. Ці правила розроб-лено та законодавчо закріплено у відповідних нормативнихактах. Ясна річ, що підприємства можуть приймати рішеннясамостійно тільки в рамках чинних законів.

Суб'єкти підприємницької діяльності несуть реальну еко-номічну відповідальність за результати діяльності та своєчас-не виконання своїх зобов'язань перед постачальниками, спо-живачами, державою, банками. За своїми зобов'язаннямипідприємство відповідає власним майном і доходами. За неви-конання зобов'язань підприємством до нього застосовуєтьсясистема фінансових санкцій. Справді самостійнепідприємство покриває свої втрати та збитки за рахунокфінансових резервів, системи страхування та за рахунок влас-ного прибутку.

Джерелом формування фінансових ресурсів підприємствє реально зароблені доходи від реалізації продукції, виконанихробіт та наданих послуг. Економічна відповідальністьпідприємств настільки велика, що його можуть оголосити бан-крутом у разі завеликих збитків та неспроможності виконатизобов'язання перед кредиторами.

У підприємств формуються партнерські взаємовідносиниз банками, фінансовими посередниками, страховими ком-паніями. Підприємства і банки є рівноправними партнерами,які налагоджують фінансові взаємовідносини з метою одер-жання прибутку. Банки не надають підприємствам безкоштов-них та безстрокових кредитів. Підприємства, у свою чергу, зазберігання коштів на банківських рахунках одержують певнівідсотки. Фінансові посередники допомагають краще залуча-ти та використовувати грошові кошти підприємств. Страховікомпанії страхують численні ризики, пов'язані з підприєм-ницькою діяльністю суб'єктів господарювання, створюючипевні гарантії стабільності виробничої діяльності.

У підприємств формуються взаємовідносини з бюджетомта державними цільовими фондами, створеними для підтри-мання комерційних засад в організації підприємництва. Дер-жава встановлює податкові платежі, обов'язкові збори та вне-ски на такому рівні, щоб не підірвати заінтересованостіпідприємств у розвитку виробництва та підвищенні йогоефективності. У разі необхідності підприємствам виділяютьбюджетні асигнування у вигляді цільових субсидій та суб-венцій, що виключає можливість паразитування за рахунокдержавних коштів.

На організацію фінансів впливають організаційно-правовіформи, сфера та характер підприємницької діяльності. Цепроявляється у процесі формування капіталу (статутногофонду), розподілі прибутку, утворенні грошових фондів, а та-кож внутрішньовідомчому розподілі засобів, у взаємовідноси-нах з бюджетом тощо. Ринкова економіка зовсім не виключаєнаявності поряд з іншими і державної власності. До державно-го сектору належать ті установи та організації, які повністюабо частково фінансуються із державного бюджету. Створю-ються також підприємства зі змішаною формою власності, устатутному фонді яких держава є основним власником. Так, намалих підприємствах управління фінансами найчастішездійснює підприємець — власник (власники) фірми. Бухгал-терія здійснює збір та первинну обробку інформації, але уп-равлінські рішення приймає власник.