9.3. Фінансово-кредитна підтримка підприємництва

магниевый скраб beletage

Вивчаючи етапи розвитку підприємницької діяльності —від заснування справи до отримання прибутку, — ми встанови-ли, що на процес формування, розвитку та стабільної діяль-ності впливають фактори фінансового забезпечення бізнесу.

Уже з перших кроків своєї діяльності підприємець стаєперед з проблемою формування стартового капіталу, страху-вання підприємницьких операцій, залучення кредитів для роз-витку власної справи.

У подальшому під час аналізу зовнішнього середовищапідприємцю доводиться враховувати загальний стан системифінансування, валютний курс, зовнішньоекономічну політикурегулювання експортно-імпортних операцій, вміти користува-тися кредитами.

Кредит — це надання фірмі грошових коштів на умовахповернення, визначених строків користування, платності, ма-теріального забезпечення чи іншого гарантійного покриття.

Кредит зміцнює інвестиційні ресурси, сприяє більш ефек-тивному використанню підприємницького потенціалу.

Особливу роль у розвитку підприємництва відіграє систе-ма оподаткування, рівень податків, податкові пільги, формифінансового сприяння становленню та розвиткупідприємницького сектору. Це пояснюється тим, щопідприємництво є сектором економіки, найбільш вразливимщодо несприятливих, неусувних зовнішніх факторів впливу.До останніх слід віднести обмеженість власних ресурсів,відсутність резервних капіталів, надмірні податки, не-стабільність ринкової кон'юнктури.

Водночас держава зацікавлена у розвитковіпідприємницького сектору, особливо тих видів діяльності, вяких є гостра потреба. Це можуть бути ті види підприєм-ництва, завдяки яким досягається вирішення серйозних про-блем економічного і соціального розвитку суспільства — збе-реження і примноження інтелектуального потенціалу, зай-нятість населення, задоволення конкретних потребу певнихвидах продукції та послуг. До складу фінансових важелів регу-лювання підприємництва відносять:

податкову й фінансово-кредитну політику, у тому числівстановлення ставок податків і відсотків із державнихкредитів, податкових пільг;

ціни і правила ціноутворення;

цільові дотації;

валютний курс;

розмір економічних санкцій.

Використання фінансових важелів має різні цілі, середяких основними виступають такі:

запобігання зростанню цін;

стримування або стимулювання виробництва певнихтоварів;

вилучення додаткових коштів для державного бюдже-ту;

запобігання значній диференціації доходів.

Лізинг є формою довгострокового кредиту, який на-дається в натуральній формі і погашається підприємцем-орен-дарем у розстрочку.

Лізинг виступає формою фінансової підтримкипідприємництва і поєднує елементи оренди та кредитних зо-бов'язань.

Підприємець має можливість взяти у довгострокову орен-ду технологічне устаткування, транспортні засоби, обладнан-ня. Вартість об'єкта оренди погашається частинами з віднесен-ням витрат на рахунок собівартості продукції, яку виробляєпідприємець.

Як правило, лізинг значно вигідніший від використанняпозичкових коштів.

Плата за кредит здійснюється з прибутку підприємства. Уразі відсутності прибутку підприємець змушений шукати іншіджерела погашення позичкових коштів, а у разі їх відсутностіможе навіть збанкрутіти, втратити власну справу. Тому отри-мати значний кредит на придбання дорогого устаткування длябільшості малих і середніх підприємств досить складно: аджеу них немає надійних гарантій його повернення. Лізинг же на-дає можливості для ефективної підтримки підприємництва,дозволяє успішніше мобілізувати фінансові ресурси для роз-витку бізнесу.