10.2. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

магниевый скраб beletage

Фінансова діяльність? це система форм і методів, які ви-користовуються для фінансового функціонуванняпідприємств та досягнення поставлених цілей, тобто це тапрактична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльністьпідприємства, поліпшення її результатів.

Фінансова діяльність підприємства спрямовується навирішення таких основних завдань:

фінансове забезпечення поточної виробничо-госпо-дарської діяльності;

пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підви-щення рентабельності та платоспроможності;

виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктамигосподарювання, бюджетом, банками;

мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідномудля фінансування виробничого й соціального розвитку,збільшення власного капіталу;

контроль за ефективним, цільовим розподілом та вико-ристанням фінансових ресурсів.

Важлива роль фінансів підприємств у забезпеченні зба-лансованості в економіці країни матеріальних та грошовихфондів, призначених для споживання та нагромадження. За-безпечення такої збалансованості великою мірою впливає настабільність національної валюти, грошового обігу, стану роз-рахунково-платіжної дисципліни в народному господарстві.

Фінанси, беручи участь у вартісному розподілі створеноговнутрішнього валового продукту, забезпечуючи формуваннята використання доходів і грошових фондів, безпосередньопов'язані з іншими економічними категоріями та інструмента-ми господарського механізму: комерційним розрахунком,ціною, кредитом. Саме тому фінанси підприємств можуть бу-ти важливим інструментом економічного стимулювання, кон-тролю за станом економіки країни та управління нею.

Фінанси є суттєвим складовим елементом системи уп-равління економікою. Без фінансів неможливо забезпечитиіндивідуальний круговорот виробничих фондів на розширенійоснові, запроваджувати науково-технічні досягнення, стиму-лювати інвестиційну діяльність, регулювати структурну пере-будову економіки.

Обов'язковими передумовами ефективного функціону-вання фінансів підприємств є:

різноманітність форм власності;

свобода підприємництва та самостійність у прийняттірішень;

вільне ринкове ціноутворення та конкуренція;

самофінансування підприємництва;

правове забезпечення правил економічної поведінкивсіх суб'єктів підприємницької діяльності;

обмеження і регламентація державного втручання вдіяльність підприємств.

Життя довело ефективність ринкового механізму в забез-печенні збалансованості економіки, раціонального викорис-тання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. Ринко-ва система сприяє створенню гнучких виробництв, які здатнілегко адаптуватись до запитів споживачів та досягнень науко-во-технічного прогресу.

В організаційній та управлінській роботі підприємствфінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато вчому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпе-чення виробничо-господарської діяльності та розвиткупідприємства, виконання фінансових зобов'язань перед дер-жавою та іншими суб'єктами господарювання.

Фінансова робота підприємства здійснюється за такимиосновними напрямками:

фінансове прогнозування та планування;

аналіз та контроль виробничо-господарської діяль-ності;

оперативна, поточна фінансово-економічна робота.

Фінансове прогнозування та планування є однією з най-важливіших ділянок фінансової роботи підприємства. На ційстадії фінансової роботи визначається загальна потреба у гро-шових коштах для забезпечення нормальної виробничо-госпо-дарської діяльності та можливість одержання таких коштів.

За ринкових умов підприємство самостійно визначає на-прямки та розмір використання прибутку, який залишається вйого розпорядженні після сплати податків. Метою складанняфінансового плану є визначення фінансових ресурсів, капіта-лу та резервів на підставі прогнозування величини фінансовихпоказників: власних оборотних коштів, амортизаційних відра-хувань, прибутку, суми податків.

Планування виручки є необхідним для розробки плануприбутку від реалізації продукції, визначення суми плановихплатежів у бюджет. Від обґрунтованості та правильності роз-рахунку виручки великою мірою залежить також реальністьосновного джерела надходження коштів та розмір запланова-ного прибутку.

Мета планування витрат — визначення можливостінайекономнішого витрачання матеріальних, трудових та гро-шових ресурсів на одиницю продукції. Зменшення витрат ви-робництва та обігу є важливим фактором збільшення ефек-тивності виробництва. Зниження собівартості за рахунок еко-номії сировини, матеріалів, палива, енергії та живої праці даєзмогу виробити значну кількість додаткової продукції,збільшити прибуток та рентабельність підприємств, створюєреальні можливості для самофінансування. Скорочення вит-рат на виробництво одиниці продукції є матеріальною підста-вою для зниження цін на неї, а відтак — прискорення обертан-ня оборотних коштів.

Плануючи витрати на виробництво та реалізацію про-дукції, необхідно враховувати резерви зниження її собівар-тості, до яких належать:

поліпшення використання основних виробничихфондів та збільшення у зв'язку з цим випуску продукціїна кожну гривню основних фондів;

раціональне використання сировини, матеріалів, пали-ва, енергії та скорочення витрат на одиницю продукціїбез зниження її якості;

зменшення затрат живої праці на одиницю продукції наоснові науково-технічного прогресу;

скорочення витрат на реалізацію продукції за рахунокудосконалення форм її збуту;

зменшення втрат від браку та безгосподарності,ліквідація непродуктивних витрат;

економія в адміністративно-управлінській сфері на ос-нові раціональної організації апарату управлінняпідприємством.

Спираючись на опрацьовані фінансові показники, склада-ють перспективні, поточні та оперативні фінансові плани. По-точний фінансовий план складається у формі балансу доходівта витрат грошових коштів, оперативний — у формі платіжно-го календаря.

Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства —це діагноз його фінансового стану, що уможливлює визначен-ня недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізаціювнутрішньогосподарських резервів, збільшення доходів таприбутків, зменшення витрат виробництва, підвищення рен-табельності, поліпшення фінансово-господарської діяльностіпідприємства в цілому. Матеріали аналізу використовуютьсяв процесі фінансового планування та прогнозування.

Підприємство має опрацювати таку систему показників, здопомогою якої воно змогло б із достатньою точністю оцінитипоточні та стратегічні можливості підприємства. Аналітичнуроботу підприємства можна, поділити на два блоки:

аналіз фінансових результатів та рентабельності;

аналіз фінансового стану підприємства.

Аналіз фінансових результатів підприємстваздійснюється за такими основними напрямками:

аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутко-вості, факторний аналіз прибутку від реалізації про-дукції, робіт, послуг;

аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, по-зареалізаційної та фінансової інвестиційної діяльності;

аналіз та оцінка використання чистого прибутку;

аналіз взаємозв'язку витрат, обсягів виробництва про-дукції та прибутку;

аналіз взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіта-лу та грошових потоків;

аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результа-ти;

факторний аналіз показників рентабельності.

Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за та-кими напрямками:

аналіз та оцінка складу та динаміки майна;

аналіз фінансової стійкості підприємства;

аналіз ліквідності балансу;

комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства.

Поточна та оперативна фінансова робота на підприємстві

спрямовується на практичне втілення фінансового забезпе-чення підприємницької діяльності, постійне підтримуванняплатоспроможності на належному рівні.

Зміст поточної оперативної фінансової роботи напідприємстві полягає в:

постійній роботі зі споживачами стосовно розрахунківза реалізовану продукцію, роботи, послуги;

своєчасних розрахунках за поставлені товарно-ма-теріальні цінності та послуги з постачальниками;

забезпеченні своєчасної сплати податків, іншихобов'язкових платежів у бюджет та цільові фонди;

своєчасному проведенні розрахунків по заробітнійплаті;

своєчасному погашенні банківських кредитів та сплатівідсотків;

здійсненні платежів за фінансовими операціями.