Навчальне видання

магниевый скраб beletage

Володимир Веніамінович Кузьмін

ФІНАНСОВІОСНОВИПІДПРИЄМНИЦТВА

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б. А. СладкевичРедактор Л.І. ЄросоваВерстка О.А. КлевцоваДизайн обкладинки Б. В. Борисов

Підп. до друку 15.06.2006. Формат 60х84/16.Папір офсетний. Друк офсетний.Ум.друк.арк. 12.

Видавництво "Центр навчальної літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81,

428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UAСвідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006