1.3. Роль і значення підприємництва в економіці

магниевый скраб beletage

Розуміння сутності підприємництва пов'язано також звизначенням його ролі в економіці різних рівнів системи гос-подарювання. Конкретно роль і значення підприємництва векономічному розвитку країни можна звести до такого.

По-перше, підприємництво слугує важелем для зміниструктури економіки. Для підприємців основний спонукаль-ний мотив — можливість одержання прибутку. Вони майжезавжди концентрують свої дії на розвитку перспективних на-прямків господарської діяльності, віддача від яких може пере-вершити середні показники.

По-друге, розвиток підприємництва створює "поживнесередовище" для конкуренції. Забезпечуючи освоєння пер-спективних виробництв, підприємці сприяють швидшомуоновленню техніко-технологічної бази і номенклатури про-дукції фірми. Вони стимулюють господарську активність,

підтримуючи конкуренцію й існуючий ринок.

По-третє, підприємництво можна вважати каталізато-ром економічного розвитку. Цей своєрідний прискорювачістотно впливає на структурну перебудову в економіці;збільшення обсягів виробництва і надання послуг; стимулюван-ня інвестиційної діяльності; підвищення рівня попиту і пропо-зиції; прискорення темпів економічного розвитку національноїекономіки в цілому.

По-четверте, підприємництво сприяє економії іраціональному використанню всіх ресурсів. Діяльністьпідприємця нерозривно пов'язана з господарським ризиком.Саме ця обставина є потужним стимулом економії ресурсів,вимагає від підприємця детального аналізу рентабельностіпроектів, відповідального ставлення до інвестицій, раціональ-ного витрачання ресурсу, найму робочої сили.

По-п'яте, підприємництво забезпечує сильнодіючі сти-мули до високоефективної праці. У більшості випадків особи-стості, котрі мають власний бізнес і завдяки цьому сильнішіспонукальні мотиви, більше заінтересовані в якісній і продук-тивній праці, ніж наймані працівники. Такий психологічнийфеномен вільної праці для одержання власного зиску забезпе-чує ще більший виграш для економіки в цілому.

Розглянуті вище прояви значущості підприємницькоїдіяльності дозволяють зробити загальний висновок.

Підприємництво виконує особливу функцію в економіці інародному господарстві, змістова сутність якої зводиться дооновлення економічної системи, створення інноваційного се-редовища, що спричиняє руйнацію традиційних структур івідкриття шляху до перетворень, зрештою стає тією силою, ко-тра прискорює рух економіки по шляху ефективності,раціоналізації, бережливості і постійного оновлення.

Нагромаджений досвід усіх без винятку індустріальнорозвинутих країн з ринковою економікою соціального спря-мування незаперечно підтверджує, що підприємництво — не-обхідна умова досягнення економічного успіху.

Тема 2. Функції та правовий статуспідприємця