2.2. Права, обов'язки та відповідальність підприємця

магниевый скраб beletage

До підприємницької діяльності висуваються багатогранніекономічні, соціальні, правові й навіть політичні вимоги.

Підприємець має успішно вести справи на своїй фірмі, тобтойого призначення — наповнювати ринок новими товарами іпослугами, до того ж за якомога низькими цінами. Це вимагаєвід нього новаторського підходу.

Тому діяльність підприємців має бути ефективною і ко-рисною. По-перше, підприємець особисто зацікавлений усвоїй справі, тому він використовує свої знання для розширен-ня масштабів власного бізнесу і завдяки цьому має більшешансів досягти успіхів. По-друге, підприємець може швидше із меншими зусиллями задовольняти суспільні потреби і рин-ковий попит, оскільки завжди намагається вгадати цей попитще на стадії формування і завдяки цьому отримати певнийзиск раніше, ніж його конкуренти. По-третє, діяльністьпідприємця сприяє тому, що задоволення ринкового попитувідбувається з меншими витратами для суспільства. Отже,підприємець виконує важливу суспільну функцію, йогодіяльність необхідна будь-якому суспільству.

Великої ваги у цьому зв'язку набуває чітке визначенняправового статусу підприємця, тобто його прав, обов'язків івідповідальності, особливо визначення правового статусупідприємця в умовах формування підприємницького сектору.Зокрема це насамперед стосується України, де підприєм-ництво робить лише перші кроки і нинішні українськіпідприємці ще не досягли світового рівня. Більше того,підприємництвом часто називають діяльність, далеку від під-приємництва, таку, що пов'язана з шахрайством, протизакон-ними діями тощо. Все це потребує розроблення законодавчихактів, у яких були б визначені права, обов'язки тавідповідальність підприємців.

Сьогодні в Україні з метою забезпечення свободи розвит-ку підприємництва, встановлення правових гарантій йогофункціонування визначені певні права, обов'язки івідповідальність суб'єктів підприємницької діяльності.

Розглянемо детальніше правовий статус підприємця, тоб-то його права, обов'язки та відповідальність.

Права підприємця. Право — це нормативна форма вира-ження принципу формальної рівності господарюючихсуб'єктів в економічних відносинах, це система встановленихабо санкціонованих державою загальнообов'язкових правил(норм) поведінки. З метою реалізації господарської ініціативипідприємець має право:

створювати для здійснення підприємницької діяль-ності буд-які види підприємництва;

купувати повністю або частково майно та набуватимайнового права;

самостійно формувати господарську діяльність, обира-ти постачальників та споживачів, встановлювати ціни ітарифи, вільно розпоряджатися прибутком;

укладати з громадянами трудові договори щодо вико-ристання їхньої праці (контракти, угоди);

самостійно визначати форми, системи і розміри оплатипраці та інші види доходів осіб, що працюють за най-мом;

отримувати будь-який необмежений за розмірами осо-бистий дохід;

брати участь у зовнішньоекономічних відносинах,здійснювати валютні операції;

користуватися державною системою соціального забез-печення і соціального страхування.

Обов язки підприємців. Обов'язки — це правові норми(правила), що підлягають обов'язковому виконанню. Основніобов'язки підприємців полягають у тому, щоб:

укладати трудові договори (контракти, угоди) з грома-дянами, які приймаються на роботу за наймом;

здійснювати оплату праці осіб, які працюють за най-мом, на рівні, не нижчому за мінімальні розміри, вста-новлені законодавством;

забезпечити відповідні умови і охорону праці, а такожінші соціальні гарантії;

дотримуватися прав з метою реалізації законних інте-ресів споживачів, забезпечуючи надійну якість вироб-лених товарів (послуг);

отримувати ліцензію на діяльність у сферах, які підля-гають ліцензуванню відповідно до чинного законодав-ства.

Відповідальність підприємця. Відповідальність — цеправове та етичне відношення підприємців до суспільства (догосподарюючих суб'єктів, до споживачів тощо), яке характе-ризується виконанням правових норм (правил).Відповідальність підприємця зводиться до того, що вінвідповідає:

за зобов'язаннями, пов'язаними з цією діяльністю, усімсвоїм майном, за винятком того, на яке відповідно до за-конодавчих актів не може бути звернене стягнення;

за охорону навколишнього середовища;

за додержання заходів з техніки безпеки, охоронипраці, виробничої гігієни та санітарії;

за заподіяну шкоду і збитки.

Суб'єкт підприємницької діяльності може бути визнанийсудом або арбітражем банкрутом, якщо майна, яке йому нале-жить, не вистачає для покриття заборгованості й немає пер-спектив для фінансового оздоровлення підприємства. Найма-ному працівникові, який втратив працездатність, підприємецьзабезпечує відшкодування витрат у випадках і в порядку, пе-редбачених законодавством.

Як бачимо, підприємництво спрямоване на ефективне ве-дення господарства, сприяє вияву і розвитку особистості лю-дини, її здібностей і потреб, передбачає персональну еко-номічну й адміністративну відповідальність підприємця. Вононесумісне з втратами, некомпетентністю, крадіжками. Упідприємницькій діяльності повною мірою використовуютьсякомерційний талант людини, її честолюбство. Особливе місцев цивілізованому підприємництві у партнерських відносинахзаймають чесність і порядність.

Тому очевидно, що не варто займатися підприємницькоюдіяльністю людині, яка не схильна до сумлінної праці, ігноруєсвої права, не виконує відповідні обов'язки, не несе ніякої пер-сональної відповідальності, не відчуває необхідності постійновчитися і поповнювати свої знання, не має особистого тяжіннядо творчої праці та ініціювання нових ідей і проектів, не здат-на до самопожертви заради свого бізнесу. Справжній і відчут-ний підприємницький успіх не прийде до людини, котра невірить у себе, свою підприємницьку ідею, ставиться з підозроюдо людей і не здатна на повагу, партнерство і дружбу, не утруд-нює себе виваженою аналітичною діяльністю, не сприймає чу-жих думок і пропозицій.

Це ще раз підтверджує об'єктивну необхідність висуненнянадзвичайно великих вимог до фігури підприємця, що у своючергу обумовлює високу професійну та морально-етичнупідготовку людей, які мають намір займатися підприємниць-кою діяльністю. А з іншого боку, це можливо лише за умов ак-тивного сприяння держави підготовці підприємницькихкадрів, навчанню майбутніх підприємців, інформованості їх зпитань підприємництва, що, відповідно, вимагає відкриттяспеціальних навчальних закладів, організації інформаційнихцентрів, бізнес-інкубаторів. Підготовка і підвищеннякваліфікації підприємницьких кадрів набувають особливогозначення на етапі активного реформування економіки Ук-раїни на ринкових засадах. Саме висококваліфікований, еко-номічно та юридичне підготовлений майбутній підприємецьповинен стати ключовою постаттю (фігурою) ринкової еко-номіки.

Тема 3. Суб'єкти підприємницької діяльності,її види та форми