3.3.3. Місцеві фінанси як інструментфінансування суспільних послуг

Закономірним явищем для більшості європейськихкраїн є такий розподіл функцій між державою та місцевим само-врядуванням у сфері надання суспільних послуг, коли на місцевіоргани покладається головна відповідальність за послуги соціа-льного характеру. Центральна ж влада зосереджується на послу-гах економічного характеру, на забезпеченні оборони, безпеки іт. п. Ця тенденція найбільш виразно проявилася в післявоєннийперіод. Вже в 1970-х рр. 90 % усіх державних витрат на освіту іпрофесійну підготовку в США, Канаді, Великій Британії та ін-ших країнах здійснювалися за рахунок витрат місцевих органіввлади.

У США існують два типи шкільних округів — «незалежні» і«залежні». У «незалежних» шкільних округах самі школи маютьправо збирати ними ж встановлені податки. У «залежних» —школи таким правом не володіють і залежать у питаннях фінан-сування від органів влади вищого рівня. Більшість шкільнихокругів належить до типу «незалежних», і в 1990 р. у 41 штаті знезалежною системою 97,4 % надходжень від місцевих податківдля підтримки системи шкільної освіти становили надходженнявід податків на власність.

У цей же період від 70 до 99 % витрат на охорону здоров'я за-безпечували місцеві органи влади США, ФРН, Канади. Такожзначну роль відіграють місцеві органи влади в соціальному забез-печенні. У зазначений період у ФРН частка місцевих органів вла-ди в ньому становила 65 %. Ще одна соціальна галузь, де надзви-чайно великий вплив мають фінанси місцевих органів влади, —це зайнятість населення. Місцеві органи влади є одним з найбі-льших роботодавців на ринку роботи. У Швеції на початку 1990-х рр. на муніципальних підприємствах та в комунальному госпо-дарстві було зайнято 19 % усього працюючого населення країни.Ще 10 % працювало в господарстві, яке належить губерніям (удержавному секторі нараховувалося 9 % усіх зайнятих в еконо-міці). У багатьох країнах зайнятість у муніципальному секторінабагато перевищує зайнятість у державному секторі. У Данії мі-сцева влада дає роботу 75 % усіх державних службовців.У Великій Британії цей показник становить 60 %. Значна ролькомунального сектору й у ФРН — 30 % усіх державних службо-вців, у Нідерландах — 34, у Франції — 27 %.

У США створені спеціальні цільові райони для управлінняокремими галузями, які надають суспільні послуги. Такі райони незбігаються з межами адміністративно-територіальних одиниць, їхспеціалізація дозволяє налагодити ефективне управління та раці-ональне фінансування зазначених об'єктів. Так, з питань управ-ління природними ресурсами в США створено 6473 райони, по-жежної охорони — 5063, житлового будівництва і суспільногорозвитку на місцевому рівні — 3460, міського водопостачання —3056, цвинтарів — 1629, каналізації — 1605, парків і рекреацій-них зон — 1004, будівництва нових шкіл — 707, лікарень — 784,бібліотек — 830, автомагістралей — 620, охорони здоров'я —481, аеропортів — 367, інших спеціальних (одноцільових) райо-нів — 1491. Крім того, існує 1917 багатоцільових районів. Усьогоу США 29 487 спеціальних районів для надання послуг.