3.3.4. Місцеві фінанси як інструментекономічного зростання

Вплив фінансів місцевих органів влади на економічнезростання здійснюється через капітальні витрати, через діяль-ність на ринках позичкового капіталу, нерухомості, землі. Місце-ві органи влади, поряд з державою, створюють також загальніумови для економічного зростання.

Органи місцевого самоврядування в багатьох країнах є доситьзначними інвесторами. Деякі з них витрачають на інвестиції по-над 1/3 мобілізованих фінансових ресурсів. Так, у Чехії на інвес-тиції направляється 40 % усіх муніципальних витрат, Португа-лії — 35, Ірландії — 32, Швейцарії — 32, Іспанії — 24, Польщі —23, Бельгії — 18 %. У той же час в Італії такі витрати становлятьлише 3,31 %, Данії — 5,7 %. У Литві цей показник становить0,64 %. В Україні частина інвестиційних витрат у витратах міс-цевих бюджетів залишається вкрай низькою і становить 3-5 %.

Рівень інвестиційної активності органів місцевого самовряду-вання може бути оцінений таким показником, як частина муніци-пальних інвестицій у загальних урядових інвестиційних витра-тах. У Нідерландах ця частина становить 80 %, Німеччині — 64,Норвегії — 60, Чехії — 59, Болгарії — 54, Польщі — 52, Данії —51 %. Тобто у багатьох країнах муніципальні інвестиційні витра-ти перевищують половину всіх державних інвестицій. Лише вокремих країнах цей показник залишається незначним. На Кіпріце 6,7 %, у Латвії — 7,8 %. В Україні частина інвестиційних ви-трат місцевих бюджетів наприкінці 1990-х становила 15,7 % усіхдержавних централізованих інвестицій.

Але такий показник не дає уявлення про інвестиційну діяльністьмісцевих органів влади. Найбільш повним показником є частинамуніципальних інвестицій у ВВП. У 1990-х рр. капітальні витратимісцевих органів влади розвинутих європейських країн у відсоткахдо ВВП становили 1,5—4,3 % (в Україні лише 0,61 % ВВП).