4.3. Еволюція структури податковихсистем

Еволюція структури податкових систем розвинутихкраїн і сучасна практика оподатковування свідчать про закономі-рну залежність співвідношення прямих і непрямих податків відтаких причин: життєвого рівня переважної частини населення;досконалості механізму стягування податків, його здатностізвести до мінімуму відхилення від оподатковування; рівня пода-ткової культури; загальної орієнтації західних суспільств на со-ціальний компроміс, вирішення найбільш гострих соціальних про-блем; традиції оподатковування.

Перевага на початку та у середині XX ст. непрямих податківобумовлена низьким рівнем доходів більшості населення, щооб'єктивно обмежувало масштаби прямих податкових надхо-джень, а також відносною простотою збирання непрямих подат-ків, тому що форма прямого оподатковування вимагає складногомеханізму обліку платників, об'єкта обкладання, механізму стя-гування податків. Прогрес в організації оподатковування,пов'язаний у першу чергу з комп'ютеризацією, введенням авто-матизованої системи обробки фіскальної інформації (перші еле-менти централізованої в масштабах держави автоматизованої си-стеми обробки фіскальної інформації були введені в 1964 р. уСША), підвищив ефективність прямого оподатковування і ство-рив сприятливі умови для його розвитку.

Найбільш наочно розглянуті закономірності виявляються вкраїнах, що розвиваються, для яких характерна перевага непря-мих податків з високою питомою вагою мита і акцизів.(табл. 4.2).

Таблиця 4.2

СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ КРАЇН,ЗГРУПОВАНИХ ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Група країн

Кількість

країн,включенихв групу

Питома вага (%) в загальній суміподаткових надходжень *

прямі

податки

непрямі податки

разом

в т.ч. податки на ЗЕД

Індустріальні

20

58,3

29,7

3,7

Аграрно-індустріальні

15

38,3

45,1

14,5

Із середнім доходом

55

27,8

52,0

28,9

Найменш розвинуті

14

18,6

63,3

41,6

* В середньому по групі.

Очевидний зв'язок між співвідношенням прямих та непрямихподатків і рівнем податкової культури. Тому що саме податковакультура, яка впливає на ефективність стягування податків, мас-штаби відхилення від сплати, разом з іншими причинами ство-рює умови для підвищення ролі прямих податків.

Пояснюється це тим, що надходження від основних видів пря-мих податків — податків на прибуток і особистий прибутковийподаток — залежать від правильності декларування доходів, аостаннє — як від рівня оподатковування (помірні податки роблятьекономічно недоцільним відхилення від них, тому що деякі спосо-би відхилення вимагають великих витрат на їхнє здійснення), так івід податкової культури. Якщо в західних країнах декларуваннястало невід'ємною частиною цивільного менталітету, а суспільнамораль орієнтована на публічний осуд тих, хто приховує доходи,то в країнах, що розвиваються, культура відносин ділового світу ігромадян з державою ще не набула належного рівня.

Зміна співвідношення між прямими та непрямими податкамина користь перших стало також наслідком зростання орієнтаціїзахідних суспільств на соціальний компроміс, що обумовило під-порядкування податкових систем принципу соціальної справед-ливості. Реалізація цього принципу вимагає встановлення опти-мальної структури податкової системи, тобто оптимальногоспіввідношення між прямими та непрямими податками. Відомо,що прямі податки ставлять рівень оподатковування в пряму за-лежність від рівня доходів, вважаються більш справедливими,ніж непрямі, тому що останні не тільки не залежать від розмірудоходів, а й мають регресивний характер. Розвиток прямого опо-датковування з високими прогресивними ставками, властивимиподатковим системам західних країн, у 1950—70-х рр. дав мож-ливість перекласти основну вагу податків на найбільш забезпече-ні шари населення і використовувати акумульовані державою фі-нансові ресурси для реалізації соціальних програм, державнихзамовлень, капіталовкладень.

Розглянуті вище причини обумовили еволюцію структури по-даткових систем розвинутих країн у напрямку зростання роліпрямих податків. Що ж стосується відмінностей у масштабах ви-користання непрямих податків у сучасних розвинутих країнах, товони обумовлені іншими причинами, зокрема, традиціями вико-ристання цих податків. Наприклад, у ФРН, Франції непрямі по-датки традиційно відіграють значну роль.

Однією з важливих причин розвитку непрямих податків українах ЄС стало, поряд з історичними традиціями, наполегливепроведення політики уніфікації податкових систем країн това-риства. Політика уніфікації була проголошена із самого початкуінтеграційних процесів у Західній Європі. У наш час результатомцієї політики стало зближення методів стягування непрямих по-датків, тоді як у сфері прямого оподатковування окремим краї-нам надається велика самостійність.

Значні масштаби непрямого оподатковування у Франції,Італії, ФРН, крім вищевказаної причини, обумовлені також осо-бливостями соціально-економічної політики урядів цих країн,спрямованої, з одного боку, на стимулювання за допомогою по-датків господарської діяльності, що вимагає застосування широ-кого спектра податкових пільг для корпорацій (тоді як, напри-клад, у США податкова реформа 1986 р. скасувала більшістьпільг), зменшуючи тим самим надходження від податку на при-буток у бюджет.

З іншого боку, соціально-економічна політика в цих країнахспрямована на вирішення найважливіших соціальних проблем.Це обумовлює встановлення значних пільг щодо особистого при-буткового оподатковування, за допомогою яких держава регулюєпевні соціальні процеси. Крім того, проведення активної соціаль-ної політики викликає зростання витрат на соціальне страхуванняі соціальне забезпечення, що призводить до підвищення часткивнесків на ці потреби в структурі податкових надходжень. Оскі-льки значна частина цих витрат перекладається на приватні тадержавні компанії, вони мають двоїстий вплив на співвідношен-ня прямих та непрямих податків. З одного боку, внески на соціа-льне страхування, стягнуті з підприємців, відносяться до непря-мих податків і тим самим збільшують їх частку, а з іншого боку,внески відносяться на витрати виробництва та обігу, впливаючина оподатковуваний прибуток, зменшуючи його частку від опо-датковування в податкових надходженнях.

Значна роль непрямих податків у багатьох західних країнахвикликана їх високою фіскальною ефективністю і роллю цих по-датків у збалансованості місцевих бюджетів (зокрема у ФРН). Цяможливість обумовлена тим, що споживання є більш-менш рів-номірним у територіальному розрізі, тому непрямі податки за-безпечують більш рівномірні надходження в місцеві бюджети.

Загалом розвитку податкових систем властиві такі риси:

розширення оподатковування особистих доходів;

модернізація податків на споживання;

зменшення впливу податків на прибуток корпорацій;

безперервне зростання відрахувань на соціальне страхування.

Податкова система в кожній країні має свої особливості, і то-му всі зміни, що у ній відбуваються, вимагають глибшого аналі-зу. Те, що податкові системи різних країн формувалися під впли-вом різних економічних, політичних та соціальних умов, пояснюєїх недосконалість. Це у свою чергу обумовлює постійний пошукоптимальних варіантів у сфері оподатковування.