4.4. Елементи податкової системи.Класифікація податкових систем

Загальні принципи побудови податкових систем зна-ходять конкретне відображення в загальних елементах податків.Кожен податок містить такі елементи: суб'єкт (платник), об'єктоподатковування, джерело сплати, одиницю оподатковування,податкову ставку та квоту, пільги та податковий оклад.

Суб'єкти податку виступають або у вигляді платника подат-ків (юридична і фізична особа), або носія податку чи кінцевогоплатника податків, який формально не несе юридичної відпові-дальності, але є фактичним платником через законодавчо встано-влену систему перекладання податку.

Об'єкт оподатковування — предмет, який підлягає обкладан-ню: доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг),спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичнихі фізичних осіб та ін. Об'єкт оподатковування повинен бути ста-більним та піддаватися чіткому обліку.

Предмет обкладання нерозривно зв'язаний із джерелом подат-ку — національним доходом, тому що всі предмети обкладанняявляють собою ту чи іншу форму реалізації національного дохо-ду. Одночасно окремі форми цього доходу мають самостійнезначення, і тому предмет обкладання і джерело податку не зав-жди збігаються.

Джерело сплати податків та зборів — дохід суб'єкта (заро-бітна плата, прибуток, відсоток, рента), з якого виплачуютьсяобов'язкові платежі чи право користування, володіння землеюбез одержання доходу.

Одиниця оподатковування — грошова чи фізична одиницявимірювання об'єкта оподатковування (за прибутковим пода-тком — грошова одиниця країни, за земельним податком —гектар).

Податкова ставка — це законодавчо встановлений розмірподатку на одиницю оподатковування. Принцип рівності та спра-ведливості розподілу податкового тягаря, що є основою сучасноїсистеми оподатковування, лежить в основі побудови податковихставок або величини податку на одиницю обкладання. Податковіставки поділяються на тверді і процентні.

Тверді ставки встановлюються в грошовому вираженні наодиницю оподатковування в натуральному обчисленні. Розріз-няють фіксовані і відносні, тобто визначені за відхиленням доконкретної величини, наприклад у відсотках.

Процентні ставки встановлюються один раз щодо об'єктаоподатковування як частка його вартості. У залежності від мето-ду формування поділяються на пропорційні, прогресивні, регре-сивні та змішані.

Пропорційні ставки побудовані за принципом єдиного відсот-ка, який не залежить від розміру об'єкта обкладання. Прогресивніж ставки побудовані за принципом зростання відсотка зі збіль-шенням вартості об'єкта обкладання й утворюють шкалу ставок.Фінансова практика держав виробила два види прогресії: просту іскладну.

При простій прогресії ставка податку зростає в міру зростаннязагальної суми доходу чи вартості майна. Такий вид прогресіїзвичайно застосовується до податків зі спадщини.

При складній прогресії дохід поділяється на частини (сту-пені), для кожної частини встановлюється податкова ставка,причому підвищеним відсотком обкладається не весь доход, алише кожен наступний ступінь (сума, що перевищила певнийрівень).

Податкова квота — частина доходу платника, виражена увідсотках. Податкові пільги — повне чи часткове звільнення відподатків суб'єктів відповідно до чинного законодавства (знижки,відрахування й ін.). Найважливішою податковою пільгою є не-оподатковуваний мінімум — найменша частина об'єкта, цілкомзвільнена від податку.

Податковий оклад — сума податку, що сплачується платни-ком податків з об'єкта обкладання. У податковій практиці країніснує три його форми або способи стягування податків:

кадастровий (за реєстром, що містить перелік об'єктів опо-датковування власника (землі, доходів) — при поземельному,житловому і промисловому податках;

«з джерела» (вилучення податку до одержання власникомдоходу) — з осіб найманої праці та інших більш-менш фіксова-них доходів;

за декларацією (вилучення податку після одержання доходувласником) — для обкладання нефіксованих доходів при великійкількості їхніх джерел.

У табл. 4.3 показані основні форми податкових пільг, які на-даються в країнах — членах ОЕСР подружжям і родинам, якімають на утриманні дітей.

Податкові пільги з прибуткового податку з населення нада-ються у формі податкових знижок (відрахувань з доходів, щопідлягають оподатковуванню), податкових кредитів, у виг