3MICT

Вступ             

ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН              9

Розділ 1. Поняття, класифікація та склад фінансових систем        9

Поняття та підходи до визначення фінансової системи    9

Структурна будова та класифікація фінансових системзарубіжних країн             10

Загальна характеристика окремих ланок фінансовоїсистеми                    12

Державний бюджет              12

Територіальні фінанси                       14

Державний кредит                17

Спеціальні фонди                  19

Фінанси суб'єктів господарювання             25

Взаємозалежність фінансових систем різних країн, гло-балізм у світовій економіці                   26

Розділ 2. Організаційні засади бюджетного устрою в зарубіж-них країнах                     33

Керування фінансами в зарубіжних країнах                        33

Бюджетні системи в зарубіжних країнах, бюджетнакласифікація             35

Структура доходів та видатків державного бюджету ....    38

Бюджетний процес і бюджетний рік у зарубіжних

країнах                        42

Організація казначейської системи виконання бюджету   46

Розділ 3. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини в зарубі-жних країнах                51

Правові та організаційні засади місцевого самовряду-вання                    51

Документи міжнародного значення про місцеве само-врядування                     53

Економічна природа місцевих бюджетів, їх роль у роз-витку бюджетної системи держави                 55

Місцеві фінанси як інструмент перерозподілу ВВП. ...      55

Місцеві фінанси як фіскальний інструмент             56

Місцеві фінанси як інструмент фінансування суспіль-них послуг                        57

Місцеві фінанси як інструмент економічногозростання                58

Склад і структура доходів та видатків місцевих

бюджетів                    59

Місцевий фінансовий контроль та фінансовепланування                        63

Організація та інструменти міжбюджетних відносин....    67

Вертикальні та горизонтальні фіскальні дисбаланси.Об'єктивна необхідність фінансового вирівнювання                 72

Розділ 4. Податкові системи зарубіжних країн                    76

Економічна природа податків. Принципи оподаткову-вання                  76

Поняття й основні риси сучасних податкових систем. ... 78

Еволюція структури податкових систем                 81

Елементи податкової системи. Класифікація податко-вих систем                       84

Напрямки податкової політики, податковий тиск, пода-ткова конкурентоспроможність         88

Подвійне оподатковування та механізми його усунення  91

Офшорні зони та офшорний бізнес              94

ЧАСТИНА 2. ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ОКРЕМИХ КРАЇН                     101

Розділ 5. Фінансова система Сполучених Штатів Америки                      101

Структурна будова фінансової системи США                    101

Державний бюджет, склад і структура його доходів тавидатків               103

Бюджетний процес та державний фінансовий контроль 109

Бюджетний дефіцит та динаміка державного боргу                      113

Фінанси місцевих органів влади та міжбюджетнівідносини                    118

Фінансова інфраструктура США                  125

Тенденції і проблеми розвитку фінансової

системи США                        127

Розділ 6. Фінансова система Японії             132

Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джере-ла стрімкого економічного зростання                        132

Управління фінансами приватних та державних підпри-ємств               135

Бюджетний устрій та бюджетна система Японії    139

Державний бюджет, склад і структура його доходів тавидатків   140

Бюджетний процес та державний фінансовий контроль

у Японії           144

Бюджети місцевих органів влади, фінансове вирівню-вання       146

Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи

Японії 150

Розділ 7. Фінансова система Великої Британії        158

Бюджетний устрій та бюджетна система Великої Бри-танії          158

Державний бюджет, склад і структура його доходів тавидатків   161

Бюджетний процес та державний фінансовий контроль 164

Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Ве-ликої Британії     166

Фінансова політика Великої Британії та ЄвропейськийСоюз       170

Розділ 8. Фінансова система Німеччини     176

Місце ФРН у світовій економіці й особливості націона-льної економічної моделі         176

Бюджетний устрій та бюджетна система Німеччини .... 179

Міжбюджетні відносини та фінансове вирівнювання у

ФРН                180

Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Ні-меччини              184

Політика ФРН в Європейському Союзі                  187

Розділ 9. Фінансова система Франції          191

Основні соціально-економічні показники розвитку

країни 191

Державний устрій, бюджетна система та бюджетнийпроцес Франції    192

Податкова система Франції  195

Державний податковий контроль у Франції          197

Фінанси місцевих органів влади та фінансове вирівню-вання у Франції            199

Напрямки фінансової та податкової політики на зламі

XX—XXI століть       203

Розділ 10. Фінансові системи Скандинавських країн        208

10.1. Специфіка соціально-економічного розвитку та еко-номічна роль держави в Скандинавських країнах            208

Швеція — поняття «шведська модель», бюджетнийустрій та бюджетна система країни          211

Державний бюджет Швеції, склад і структура його до-ходів та видатків. Податковий контроль         214

Податкова система Норвегії та Швеції         216

Фінансове вирівнювання у Швеції  226

Тенденції фінансово-економічного розвитку Сканди-навських країн      229

Розділ 11. Фінансова система Європейського Союзу        233

Соціально-економічна природа європейської інтегра-ції. Роль ЄС у загальносвітовому розвитку       233

Етапи економічної інтеграції в Європі. Створення тарозвиток ЄС          235

Інституціональна структура Європейського Союзу .... 239

Склад загального бюджету і перерозподіл фінансів вдержавах ЄС          248

Бюджетний процес та державний фінансовий конт-роль            255

Принципи організації оподатковування в ЄС, напрям-ки гармонізації податкового законодавства    262

Короткострокові економічні результати введення євро

і розширення ЕС        266

Актуальні проблеми та перспективи розвитку ЄС            272

Відносини України з ЕС та іншими міжнародними ор-ганізаціями          280

Розділ 12. Фінансові системи країн Центральної та Східної

Європи           288

Соціально-економічні процеси в країнах Центральної

та Східної Європи     288

Державний сектор країн ЦСЄ. Особливості та пробле-ми процесу приватизації          292

Особливості реформування бюджетних систем    299

Державний бюджет, склад і структура його доходів тавидатків   301

Державний кредит; структура та динаміка державногоборгу       304

Реформи системи оподаткування в країнах Вишеград-

ської групи     305

12.7 Оцінка реформ регіональних та місцевих органів влади

в країнах ЦСЄ            311

Одним із важливих питань фінансів є вивченнязакономірностей еволюції фінансової системи. При-йнявши конкретне фінансове рішення, бізнесмен вті-лює його в життя за допомогою фінансової системи.Економічна структура будь-якого суспільства не мо-же функціонувати без нормально організованого по-току коштів між державою та виробничими структу-рами, державою і населенням, між регіонами й окре-мими державами. Такі грошові потоки відображаютьпроцеси реального життя суспільства. Вони форму-ють судинну систему руху грошових ресурсів з ме-тою підтримки життєдіяльності всіх елементів дер-жавних та недержавних структур. У своїй динаміцігрошові ресурси утворюють фінансову систему сус-пільства.

Мета даного навчального посібника — викласти вкороткій та доступній формі основний зміст дисциплі-ни «Фінанси зарубіжних країн»; ознайомити з принци-пами побудови, основними тенденціями становлення ірозвитку фінансових систем зарубіжних країн.

Завдання навчальної дисципліни в широкому розу-мінні полягає в тому, щоб сформувати у студентів ши-роке та правильне розуміння актуальних проблем і пе-рспектив розвитку фінансових систем зарубіжнихкраїн в умовах світової глобалізації; у вузькому розу-мінні — навчити студентів давати характеристику окре-мим складовим фінансових систем зарубіжних країн,порівнювати їх розвиток із процесом становлення фі-нансової системи України.