5.2. Державний бюджет, склад і структура його доходів та видатків

Федеральний (державний) бюджет побудований запринципом «повного бюджету» і складається з двох частин: вла-сне урядового бюджету і довірчих (траст) фондів. За рахунокурядового бюджету фінансуються національні економічні та со-ціальні програми. Довірчі фонди мають переважно цільовий ха-рактер і забезпечують функціонування інфраструктури (федера-льні автошляхи, аеродроми, електростанції). Статус довірчихмають окремі соціальні і пенсійні фонди. Доходи довірчих фон-дів формуються за рахунок надходжень від використання держа-вної власності. Окремі соціальні фонди формуються за рахуноквнесків працюючих як у державному, так і у приватному секторіекономіки, а також відрахувань від доходів федерального уряду іпідприємств.

Всього обсяг федерального бюджету США досягає майже 15трлн дол. Структура видаткової і дохідної частин федеральногобюджету зазнає щорічних змін. І тому розгляд питання про дохо-ди та витрати федерального бюджету цікавий з погляду динамікицих змін.

Слід зазначити, що на структуру федерального бюджету СШАбільшою мірою впливають політичні події, які відбуваються в ційкраїні. Так, наприклад, федеральний бюджет був полем бою у ба-гатомісячному протиріччі демократа Б. Клінтона і республікан-ського Конгресу перед президентськими виборами 1996 р.

Перед адміністрацією Клінтона стояла не тільки проблема пе-реобрання в 1996 р., а й необхідність зміцнення політичної базидемократів. А це означало таку конфігурацію бюджетних пріори-тетів, при якій повинно поступово відбуватися заміщення війсь-кових витрат на соціальні.

Що стосується економічних програм, то адміністрація практи-чно заморозила витрати на сільське господарство, транспорт,енергетику, охорону навколишнього середовища, науку і техніку.Доходи в 1997 фін. р. зростали випереджальними темпами відно-сно витрат — 7,1 % у порівнянні з 5,3 %, що дало різницю в 10млрд дол. в абсолютному вираженні.

Практично збалансований федеральний бюджет США 1997фін. р. є прикладом бюджету, у якому доходи та видатки перебу-вали в більш-менш урівноваженому стані, тому є сенс проаналі-зувати пріоритети і структуру такого бюджету ґрунтовніше. Бю-джетна збалансованість була досягнута США наприкінці 1990-хрр. на рівнях доходів, що становили 19,8 % ВВП, видатків —

% ВВП. Тому можна впевнено говорити про те, що федера-льний сектор економіки, що дорівнює 20 % ВВП, є, за стандарта-ми сьогоднішнього дня, оптимальним для змішаної, високороз-виненої економіки західного типу. Співвідношення боргуфедерального уряду та ВВП у 1997 фін. р. становило 67,4 % (вабсолютному вираженні борг дорівнював приблизно 5,4 трлндол.), а виплати нетто-відсотків — 15,2 % видаткової частинибюджету.

Загальні витрати на військові потреби досягли 270,5 млрддол., або 16,9 %; на міжнародну діяльність, багато в чомупов'язану з глобалістичними прагненнями Пентагону, США ви-тратили в 1997 фін. р. 15,2 млрд дол., або приблизно 1 % загаль-ного обсягу федеральних витрат.

У федеральному бюджеті щорічно передбачаються кошти застаттею міжнародні програми на розвиток нових держав.У 1999—2000 фін. р. було заплановано витратити з цією метою

млрд дол., у тому числі кілька десятків мільйонів дляУкраїни.

Державні кошти слугують основним джерелом фінансуванняосвіти. Кошти на середню освіту виділяються в основному з бю-джетів штатів і органів місцевого самоврядування (на 93 %). Фі-нансування може здійснюватися трьома шляхами: за рахунок за-гальних бюджетних надходжень; цільових податків і проведеннялотерей. Найбільш розповсюдженим є перший спосіб фінансу-вання освіти, але в 1988 р. у 28 штатах існував цільовий податок,а в 12 — проводили лотереї. Що стосується вищої освіти, то напочатку 1990-х рр. 42,5 % загальних витрат вищих навчальнихзакладів покривалося за рахунок бюджетних коштів, у тому числі12,4 % — за рахунок федерального бюджету, 27,5 % — бюджетівштатів, 2,6 % — місцевих бюджетів.

В США продовжується столітній стійкий ріст інвестицій врозвиток інноваційного потенціалу, перш за все в освітню та нау-кову сфери. В 2000 р. витрати на школи та вищі учбові закладисклала 635 млрд дол., тобто 6,5 % ВВП, причому на долю ВУЗів,які виконують більше половини фундаментальних досліднихпроектів, приходиться 40 % цих коштів. Загальні витрати на до-сліди зросли в 2000 р. на 6,2 % і склали 264,2 млрд дол. В числопріоритетних інтересів теперішній адміністрації, як і попередній,входять біомедичні досліди: в 2000-2002 р.р. було виділено Наці-ональним інститутам здоров'я 2,8 млрд дол. (зріст на 13 %). Такуж суму склав приріст дослідного бюджету Міністерства оборонина роботи, які зв'язані з створенням системи противоракетногозахисту. В той же час асигнування на Національний науковийфонд скорочуються на 2 %, на цивільні досліди Міністерстваенергетики — на 7 %.