ВСТУП

За змістом тем навчальний посібник розділений надві частини. У першій частині увага зосереджена надержавних фінансах зарубіжних країн та теоретичнихаспектах розвитку фінансової системи. Друга частинавключає детальне вивчення фінансових систем окре-мих країн, таких як США, Японія, Велика Британія,Франція, Німеччина та інших, а також ЄвропейськогоСоюзу, країн Центральної та Східної Європи.

Логіка побудови даного навчального курсу й основ-ний його матеріал апробовані автором у процесі ви-кладання відповідної дисципліни студентам Таврійсь-кого національного університету ім. В. І.Вернадського.

Будова навчального посібника повинна сприятикращому засвоєнню викладеного матеріалу: коженрозділ завершується переліком контрольних запитань,завданнями для самостійного вивчення (можливі темирефератів) та списком використовуваної літератури.

ЧАСТИНА 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАФІНАНСОВИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Розділ 1

ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯТА СКЛАД ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ

Поняття та підходи до визначення фінансової си-стеми.

Структурна будова та класифікація фінансовихсистем зарубіжних країн.

Загальна характеристика окремих ланок фінансо-вої системи.

Взаємозалежність фінансових систем різних країн,глобалізм у світовій економіці.

1.1. Поняття та підходидо визначення фінансової системи

Фінансова система та фінанси використовуються як ін-дикатор національної економіки, збільшення добробуту, обме-ження негативних моментів в економічному зростанні. Чим роз-виненіші ринкові відносини, тим складніші та різноманітнішізв'язки в державі, тим складніша і фінансова система.

Фінансова система виникла з появою держави і нерозривнопов'язана з її функціонуванням. За допомогою фінансової систе-ми держава збирає та використовує засоби для утримання свогоапарату, а також направляє їх на виконання своїх функцій. Фі-нансова система охоплює грошові відносини між державою тапідприємствами, організаціями, державою і населенням, між під-приємствами й всередині них.

З іншого боку, фінансова система — це сукупність ринків таінших інститутів, які використовуються для укладання фінансо-вих угод, обміну активами і ризиками. Ця система містить у собіринки фінансових інструментів, фінансових посередників, фірми,які пропонують фінансові послуги, і органи, що регулюють дія-льність усіх цих установ.

У державах з ринковою економікою фінансові системи до-сягають своєї завершеності, однак у деяких державах можутьістотно відрізнятися. У країнах з перехідною економікою фі-нансові системи характеризуються тим, що їхні окремі ланкиперебувають у стадії формування. Це стосується, в основному,фінансового ринку, державного боргу, страхових і резервнихфондів тощо.

Головна функція фінансової системи полягає в задоволенніпотреб людей, включаючи всі основні життєві потреби в їжі, одя-зі й житлі. Суб'єкти економічної діяльності (фірми, органи дер-жавної влади всіх рівнів) існують для того, щоб сприяти вико-нанню цієї основної функції.

Таким чином, фінансова система, яка забезпечує фінансуван-ня економіки (об'єкт фінансової економіки), — це сукупністьустанов, інструментів і механізмів, за допомогою яких саме ціфінансові можливості державного сектору та фінансових установздатні задовольнити фінансові потреби підприємств і населення.Фінансова система — це система форм і методів утворення, роз-поділу та використання фондів грошових коштів держави та під-приємств.

Сучасна фінансова система має глобальний характер. Взаємо-залежність фінансових ринків та посередників здійснюється че-рез всеосяжну міжнародну телекомунікаційну мережу, завдякиякій перекази платежів та торгівля цінними паперами відбува-ються практично цілодобово. Таким чином, якщо велика корпо-рація, розташована, скажімо, у Німеччині, вирішує фінансуватиновий проект, то вона розглядає будь-які інвестиційні можливос-ті, включаючи, наприклад, випуск і продаж акцій на Лондонськійта Нью-Иоркській фондових біржах чи одержання позики в яко-му-небудь японському пенсійному фонді. Причому в останньомувипадку позика може бути видана як у німецьких марках, так і вяпонських ієнах або у доларах США.