6.4. Державний бюджет,склад і структура його доходівта видатків

Доходи та видатки бюджету мають певне групування,яке містить розділи, статті і параграфи. Доходи підрозділяютьсяна 7 розділів, 11 статей і 43 параграфи, витрати — на 13 розді-лів, 41 статтю і 242 параграфи. Характерною рисою бюджетуЯпонії є те, що невикористані кошти переходять на наступнийбюджетний рік.

Для більтої наочності проаналізуємо бюджет Японії на2001 р., який розглядався фахівцями в тісному зв'язку із Планомвідродження Японії (табл. 6.2). І хоча цей план, за спільною дум-кою, не являє собою науково обґрунтованої схеми прогресу Япо-нії в XXI столітті, він намічає ряд пріоритетних сфер, які вима-гають першочергового розвитку. Серед них виділяються чотири:інформаційні технології, які розглядаються як базисні для еконо-мічного ривка; старіюче японське суспільство; поліптення на-вколитнього середовища; необхідність відновлення японськихміст.

Таблиця 6.2

БЮДЖЕТ 2001 РОКУ ПО СТАТТЯХ

 

Проект бюджету, млрд ієн

Зміни, %

Доходи

Податки, поштові марки йгербові збори

50 727

4,2

Інші доходи

3607

-3,0

Облігації

28 318

-13,2

Разом

82 652

-2,7

Витрати

Соціальне страхування

17 553

4,7

Освіта й сприяння науці

6613

1,3

Обслуговування боргу

1770

-218

Державні пенсії місцевогосамоврядування

1355

-4,9

Податкові гаранти для міс-цевого самоврядування

16 822

12,7

Оборона

4955

0,4

Громадські роботи

9435

0,0

Економічнеспівробітництво

954

-3,0

Підтримка малого бізнесу

193

-0,4

Енергетика

612

-3,6

Контрольза продовольством

685

0,1

Трансферт на промисловекапіталовкладення

5446

-0,8

Інше

300

-40,0

Резерв на громадськіроботи

350

0,0

Резерв

80

Фонди регулювання

82 652

-2,7

* У порівнянні з первісним бюджетом на 2000 р.

В 2001 р. уряд витратив на здійснення цього плану 700 млрдієн. Із цієї суми майже половина направлялася на фінансуванняприблизно 300 відібраних урядом проектів в області розвиткуінформаційних технологій. На рітення проблем старіючого сус-пільства націлена розроблена урядом Стратегія досягнення но-вих рубежів у медицині. Вона містить у собі цілий комплекс мер,які покликані сповільнити ріст чисельності важкохворих або жстраждаючих від старечого слабоумства. У сфері захисту навко-лишнього середовища найбільша увага приділяється заходам що-до скорочення ткідливих викидів в атмосферу, а також по запо-біганню глобального потепління. Велика увага в бюджетіприділяється фінансуванню громадськіх робіт. Це означає, щоуряд як і раніте вважає, що за допомогою тирокої програмигромадськіх робіт воно зможе повернути економіку Японії нашлях нормального поступального розвитку. У програмі на першемісце висунуте спорудження нових ліній швидкісних залізниць;проекти, що належать до інформаційних технологій; заходи щодополіптення навколитнього середовища, а також дорожнє будів-ництво.

Якщо говорити про соціальні аспекти бюджету, то витратина соціальне страхування уперте досягли в ньому суми в 17трлн ієн і склали 36 % всіх витрат бюджету. Це збільшеннямайже на 5 % у порівнянні з бюджетом 2000 р. Витрати на під-тримку зайнятості відображають зміну урядового курсу — зфінансування мер прямій підтримки зайнятості на стимулю-вання переливу робочої сили в зростаючі сектори економіки.Зокрема, на 30 % виявилися скороченими субсидії тим компа-ніям, які замість звільнень персоналу переводять його у філіїабо відправляють у примусові відпустки. І наретті, витратибюджету на оборону визначені в 4,95 трлн ієн, що означаєзріст на 0,4 %. На 1,1 % збільшені витрати на зарплату й хар-чування військовослужбовців.

У загальному обсязі загальнодержавних податкових надхо-джень в останнє десятиліття спостерігається тенденція до збіль-тення частки непрямих податків, на які в 2002 р. прийтлося43,3 % (у 1990 фін. р. — 26,3 %). Основу фіскальних зборів скла-дає прибутковий податок — 31,8 %, корпоративний — 21,6 %,податок на спадщину — 3,3 %, споживання — 20,7 %, алко-голь — 3,7 %, тютюнові вироби — 1,8 %, бензин — 7,5 %, доро-жні збори — 2,5 % та інті.

У порівнянні з інтими країнами частка неподаткових надхо-джень у Японії досить висока. Сюди входять доходи від орендноїплати, продажу земельних ділянок та інтої нерухомості, пені,ттрафи, доходи від лотерей, позики і т. п.

Особливість Японії полягає в тому, що показник питомої вагидержавних витрат у ВВП країни є одним з найментих серед по-казників розвинутих країн (9,3 % у 1991 р.). Реалізація держав-ного бюджету здійснюється в трьох основних формах: прямі ви-плати (в основному на утримання адміністративного апарату),витрата коттів по спецрахунках (пенсійне забезпечення, соціа-льне страхування, громадські роботи, оборона) і фінансова допо-мога місцевим адміністраціям.

Величезну частину видатків державного бюджету становлятьсоціальні витрати. А серед них — пенсії по старості й інвалідно-сті. Це пов'язано з тим, що чисельність даної категорії постійнозростає і до 2025 р. досягне 5,2 млн чоловік проти 2 млн у 1993 р.Крім того, через зростання тривалості життя і збільтення періодутрудової активності цієї категорії населення, а також недостачімолодої робочої сили люди похилого віку стануть важливимкомпонентом ринку праці. Пенсійна система Японії досить скла-дна і багатотарова. Коттами державного бюджету забезпечуєть-ся 1/3 виплат базової пенсії. Інше виплачується за рахунок різнихпенсійних фондів.

За рахунок бюджету фінансується в Японії так звана суспільнадопомога. Вона охоплює тих, хто сам не може забезпечити міні-мальний рівень життя. Така допомога надається на основі Закону«Про гарантії прожиткового мінімуму» і виплачується за сімоманомінаціями: на повсякденні потреби, освіту, житло, медичне об-слуговування, материнство, по безробіттю, на похорони.У середині 1990-х рр. її одержували 0,7 % населення проти 2,4 %у 1951 р., коли закон був прийнятий. До 2025 р. планується під-няти витрати на соціальне забезпечення і, зокрема, підвищити рі-вень соціальної захищеності всіх нужденних. 75 % виплат по су-спільній допомозі надаються з центрального бюджету, 25 % — збюджетів місцевих органів влади.

Реалізуючі програму науково-технічного прогресу, уряд Япо-нії збільшує державні асигнування на НДДКР. Особлива увага,що приділяється науці й освіті, пояснюється тим, що вони пере-творилися в головний структурний фактор економічного зрос-тання: якщо в 1960-1970 рр. приріст ВВП забезпечувався за їх ра-хунок на 57 %, то в 1985-1995 рр. цей показник піднявся до 75-80 %. Серед витрат на науку 13 % становлять асигнування на со-ціальні науки, а 87 % — на природні і технічні. В найближчі рокинамічено ліквідувати існуючий перекіс у фінансуванні.

За рахунок державного бюджету фінансуються дорожнє буді-вництво, роботи з розвитку авіаційного і залізничного транспор-ту, системи зв'язку, витрати з ліквідації наслідків стихійних лихі т. п.

Що стосується військових витрат, то їх рівень у Японії, у по-рівнянні з інтими розвинутими індустріальними країнами, ще донедавнього часу був досить низький. Військові витрати в Японіїне виходили за межі 1 % ВВП. Протягом тривалого часу СШАслужили буфером у регіоні і забезпечували оборону Японії.В даний час за всіма оцінками, Китай і Японія входять у п'ятіркусвітових лідерів в галузі військових бюджетів. Військові витратиЯпонії, за даними Центру оборонної інформації, у 2002 р. склали47 млрд дол.

Щорічно росте така стаття бюджету, як витрати по держав-ному боргу. У 1997—1998 рр. їхня частка становила 21,7 %. На-прикінці 1997 р. парламент Японії прийняв закон «Про реформуфінансової системи», де запропоновано до 2000 р. домогтися,щоб витрати поточного року не перевищували витрати попере-днього.

Встановлено такі показники витрат на 2000 фін. р. у порівнян-ні з 1997 р.: збільшені витрати на соціальне забезпечення при-близно на 6 %, витрати на заохочення науки і техніки — на 5 %;збережені в колитніх розмірах витрати на культуру й освіту,оборону, на заходи у сфері енергетики, на підтримку малого і се-реднього підприємництва; зментені витрати на підприємства су-спільного сектору більт ніж на 7 %, на урядову допомогу краї-нам, що розвиваються, — на 10 %, на дотації органам місцевогосамоврядування — на 27 %.