6.5. Бюджетний процес і державнийфінансовий контроль у Японії

Фінансовий рік у Японії починається 1 квітня і закін-чується 31 березня наступного року. Підготовка проекту бю-джету здійснюється Міністерством фінансів і його департаме-нтами. Інші міністерства і відомства готують пропозиції щодообсягу і структури своїх бюджетів, а також з деяких інтих фі-нансових питань і не пізніше 31 серпня направляють відповіднідокументи в бюджетний департамент міністерства фінансів.

Бюджетний департамент Міністерства фінансів з вересня погрудень розглядає матеріали, що надійтли, порівнює ці запити зпередбачуваними доходами і на їх основі розробляє проект бю-джету. Проект направляється для узгодження в Управління еко-номічного планування, а потім — на розгляд Кабінету міністрів.

Після схвалення Кабінетом міністрів уряд вносить виправлен-ня, у січні представляє проект бюджету на затвердження в Пар-ламент і намагається забезпечити його прийняття до початку но-вого фінансового року. Після обговорення в Бюджетній комісіїПарламент затверджує бюджет у вигляді закону.

Відповідно до Конституції Японії Парламенту належить ви-ключне право розпоряджатися державними фінансами.

Виконання бюджету здійснюється Міністерством фінансів таінтими міністерствами і відомствами. Касове обслуговуваннябюджету здійснює Японський банк і його відділення. Міністерс-тва і відомства в межах встановлених їм видатків представляютьу Міністерство фінансів свої платіжні кошториси, які міністерст-вом розглядаються і затверджуються. Далі копії кошторисів на-правляються в Японський банк і останній здійснює відповідніоперації.

Контроль за витрачанням затверджених асигнувань прово-диться поквартально у формі звітів міністерств і відомств. Конт-ролери Міністерства фінансів вивчають отримані звіти, переві-ряють дані і складають загальний звіт про виконання бюджету здоходів та видатків. Загальний звіт представляється уряду, що, усвою чергу, відправляє його на розгляд Ревізійного бюро. Післятого як Ревізійне бюро дасть висновок, звіт затверджується уря-дом і передається на розгляд та затвердження в Парламент.

При чисельності населення Японії в 127 млн чоловік штатнийсклад Національного податкового управління (ННУ) складає56466 службовців. В організаційному плані ННУ складається зцентрального апарата (651 чіл. — 1,2 %), 11 регіональних подат-кових бюро, регіональної податкової інспекції о. Окінава і524 податкових інспекцій, де працює 54 974 співробітника(97,4 % від усього ттатного складу), а також Податкового коле-джу — 363 чіл. (0,6 %) і Національного податкового трибуна-лу — 478 чіл. (0,8 %) з його філіями, де відбувається оскарженняправильності нарахування податків.

Керівництво практичною роботою в сфері виявлення та припи-нення податкових порутень на підставі «Закону про контроль запорутеннями в сфері загальнодержавних податків» покладено надиректора Департаменту перевірок і кримінального розслідування,у структуру якого входить Відділ аудита, Відділ кримінальногорозслідування і Відділ по міжнародному співробітництву в галузірозслідувань. Регіональні податкові бюро мають аналогічну побу-дову, і, крім того, вони мають у своєму ттаті спеціальних слідчих,в обов'язок яким ставиться збір інформації й ідентифікація потен-ційних випадків для кримінального розслідування.

Податкові інспекції на місцях наділені лише правом виявлен-ня порутень, маючи у своєму ттатному складі групи аудита фі-зичних осіб, корпоративного сектора й у деяких випадках групи,що займаються оподатковуванням сфери виробництва алкоголь-них напоїв.

У 2001 р. по всій Японії було розслідувано 212 справ по ухи-лянню від сплати податків, з яких 151, чи 71,2 %, було передано впрокуратуру, що як має судову перспективу. Для порівняння в1985 р. розглянуто 259 справ, з яких 201 справа, чи 77,6 %, булопередано в прокуратуру.

Вищенаведені статистичні дані свідчать про ефективну роботуподаткових органів, що спираються як на історично сформованітрадиції впровадженого в масову свідомість законослухняностіяк природної для більтості японців форми соціального поведін-ки, так і на детально розроблену законодавчу базу. Разом з тим,не можна не відзначити, що податкове законодавство Японії до-сить об'ємно, багато актів відрізняються великим числом статей,складністю норм і термінології. Розібратися в цих документах убагатьох випадках під силу лите службовцем податкових органівта фахівцям з податкових проблем.

З 1951 р. діє інститут уповноважених податкових консультан-тів, чисельністю близько 70 тис. чоловік, що мають відповідні лі-цензії. Організаційно вони об'єднані в професійні асоціації, щотісно співробітничають із ННУ, і на комерційній основі викону-ють усю практичного роботу з нарахування податків та подачідокументів як юридичних, так і фізичних осіб в умовах діючогопорядку самодекларування податків після підрахунку річного до-ходу платників податків.