6.7. Тенденції та проблеми розвиткуфінансової системи Японії

магниевый скраб beletage

Сьогодні японська економіка переживає складний пе-ріод свого існування: потерпає від надмірно жорстокої монетар-ної політики, суворо контролюється і лите іноді відкриваєтьсяновим учасникам. Майже депресивний стан японської економікиз початку 90-х років XXI століття не робить істотного впливу насвітову кон'юнктуру, оскільки ця країна усе ще залишається до-сить закритою: лише 10 % її величезного внутрішнього попитупокривається імпортом. Інша справа вплив банківської системиЯпонії на світову економіку.

Роль японських фінансових інститутів у світовій економіцідосить значна: 9 з 10 найбільтих по активах банків миру —японські. Розмір японських фінансових інститутів такий, щобанкрутство лите одного з них може дестабілізувати всю сві-тову фінансову систему. Золотовалютні запаси країни переви-щують 130 млрд дол. Наприкінці 1997 й в 1998 р. японсь-ку економіку вразила найсильніта фінансова криза країнПівденно-Східної Азії, що викликала падіння курсу акцій і ку-рсу ієни.

У чому причини значного зниження темпів економічного рос-ту Японії за останні 20 років після феноменального періоду «еко-номічного чуда»?

Подібно ряду інших країн (Швеція, США до «рейганоміки»,Велика Британія до «тетчеризму»), Японія, потрапила в пасткунадмірного державного втручання в економіку, вчасно не скоре-гувала економічну політику убік лібералізму, більтої підтримкиринку й приватного підприємництва. Непосильний тягар держа-ви, обмеження виробників і конкуренції, бюрократизація чинов-ницького апарата, монополізм у ряді галузей привели до ростувитрат виробництва, погіртенню позицій країни в сучасній сві-товій економіці.

В 1997 р. японський уряд прийняв довгострокову (до 2010 р.)програму економічних реформ, що передбачає створення й роз-виток нових перспективних галузей промисловості й сфери по-слуг. Програма реформ спрямована насамперед на усунення бю-рократичних переткод й обмеження ролі державного апарата векономіці, а також форсування НДДКР, поліпшення фінансуван-ня, розвиток структури телекомунікацій.

Інтим важливим елементом пакета реформ є заходи щодоскорочення витрат, що обтяжують економіку Японії в значно бі-льтому ступені, чим в інтих промислово розвинених країнах.Високий рівень витрат виробництва на японських підприємствахпояснюється багато в чому державною опікою й монополізацієюряду галузей. Це стосується, зокрема, перевезення вантажів усе-редині країни, постачання електроенергією й рідким паливом, те-лефонно-телеграфного зв'язку, фінансових послуг. Цікаво, щоніхто в Японії не говорить про програми «прискорення» ростуматинобудування, хімії або чорній металургії, як це було ранітев нашій країні. Мова йде про вдосконалювання виробничої ін-фраструктури, фінансової системи, соціальної сфери.

Збільшення світової економічної рецесії після 11 вересня 2001р. призвело до зниження попиту на японські товари на зовнітніхринках і до нових проблем японських корпорацій та тіснопов'язаних з ними банків.

Обсяг промислового виробництва в Японії упав до найнижчо-го рівня за 13 років, знизившись на 0,3 %, ВВП скоротився на1,2 %. Кількість безробітних у країні становить 3,6 млн чоловік,що є абсолютним рекордом. У 2001 р. бюджетний дефіцит досяг34,5 трлн дол., що становить 6,9 % від розміру ВВП. Обсяг дов-гострокової державної заборгованості становить 570 трлн ієн —114 % від розміру ВВП. Подібного роду показники значно пере-вищують допустимі нормативи для країн, які хочуть приєднатисядо системи єдиної європейської валюти.

У країні дефляція: внаслідок падіння споживчого попиту на1,7 % ціни на товари знижуються, а реальні розміри боргових зо-бов'язань у ієнах зростають і компаніям усе складніше за нихрозраховуватися через реалізацію товарів і послуг. Однак причи-ною сформованої ситуації є те, що протягом 12 років у країніспостерігався надмірно високий рівень заощаджень. За період з1990 р. по 2001 р. сукупний профіцит міжнародного платіжногобалансу Японії досяг 1 трлн 190 млрд дол. Японія є найбільшим усвіті нетто-кредитором. Крім цього, розмір гротових активів, якіналежать фізичним особам, становить 12 трлн дол.

Усі державні позики є не новими і можуть бути погатені ли-те на території Японії. Свідченням високого ступеня надійностіоблігацій японських державних позик є їх низький рівень прибу-тковості. Сьогодні на фондовій біржі державні облігації з 10-річним терміном погашення котируються, виходячи з рівня їх-ньої прибутковості приблизно 1,3 % на рік. Це безпрецедентнонизька у світовій практиці норма прибутковості.

Недавно міжнародні рейтингові агентства «Moody's» і <^&Р»знизили рейтинг японських облігацій державної позики, однак урезультаті цього їхня вартість, навпаки, зросла. Людям, які інвес-тують власні котти, властива обережність, і те, що інвесториздобувають традиційно низькоприбуткові облігації японськоїдержпозики, свідчить про високий рівень їхньої надійності.

Японські кредитно-фінансові установи дійсно акумулювализначні обсяги ризикованої заборгованості. Незважаючи на те, щокожен рік ця заборгованість частково погатається, у цілому вонапродовжує рости. Причиною тому є нові банкрутства, жорсткістьправил аудиторської діяльності. Так, кількість банкрутств середяпонських компаній у січні 2002 р. виросла у порівнянні з аналогі-чним періодом 2001 р. на 19,3 %. На кінець березня 2002 р. розмі-ри заборгованості досягли рекордного рівня — 52 трлн ієн або 450млрд дол. Цей показник дорівнює 8 % від резервів кредитно-фінансових установ країни або 10 % ВВП. Слід сказати, що з на-званої суми 10,4 трлн ієн припадають на нові банкрутства, а кош-ти, що залишилися, відносяться до категорії «небезпечної заборго-ваності» та «заборгованості, яка вимагає зовнітнього управління».У цьому зв'язку в перспективі може виникнути необхідність злит-тя ряду дрібних і середніх кредитно-фінансових організацій.

Однак провідні кредитно-фінансові організації мають у своє-му розпорядженні достатню кількість власних активів, їх частка вкапіталі великих кредитно-фінансових установ становить 10 %,що є цілком прийнятним показником за стандартами. Разом з тимдовіра японців до кредитно-фінансових організацій не є абсолю-тною. Відповідно до прийнятого рітення з квітня 2002 р. верхнямежа урядових гарантій на термінові депозити встановлена на рі-вні 10 млн ієн. Як наслідок, сума, що зберігається на подібногороду депозитах, скоротилася більт ніж на 13 %. Котти були пе-реміщені на депозити з поверненням коттів «за вимогою» з роз-міром внеску в рамках урядових гарантій. Подібного роду рітен-ня стурбувало кабінет Дж. Коідзумі, і останній уживає заходівдля того, щоб впровадити в практику розрахункові депозити зурядовими гарантіями.

«Загальна лінія» на стимулювання економіки за допомогоюзбільшення бюджетних витрат залишилася. І якщо результатив-ність цієї політики поки далеко не очевидна, стрімке зростанняборгового навантаження зрозуміле (табл. 6.4).

Таблиця 6.4

БОРГОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЯПОНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ,% ВІД ВВП (НА КІНЕЦЬ ФІНАНСОВОГО РОКУ)

Показники

1997

1998

1999

2000

Накопичений обсяг державнихоблігацій

52,7

60,4

66,8

108,5

Борг центрального уряду (без об-ліку держгарантій)

75,9

85,1

96,0

152,3

Борг центрального уряду (з облі-ком держгарантій)

н.д.

н.д.

106,1

164,2

Утім, у 2001 фін. р. нарощування обсягу держоблігаційзв'язано не тільки з нестатками бюджету, але і з реформою «Про-грами фінансових інвестицій та позик». Звичайне фінансування«пакетів надзвичайних заходів» (з 1992 р. їх було 10, з них 4 — у1998—2000 рр.) тільки на 35—45 % здійснюється за рахунок ко-штів центрального уряду (при цьому щораз приймається спеціа-льний додатковий бюджет). Частина, що залишилася, повиннафінансуватися місцевими органами влади або через «Програмуфінансових інвестицій і позик».

Необхідність перегляду діючої податкової системи розділя-ється всіма організаціями, задіяними у цьому процесі, насампе-ред через триваючі протягом останнього десятиліття скороченняфіскальних та інтих надходжень у скарбницю. Так, за данимиМіністерства фінансів, у 2002 фін. р. частка загальнодержавнихподаткових зборів, а також доходів напівдержавних підприємстві від продажу держмайна склала всього 52,9 % від дохідної час-тини бюджету.

Така тенденція зберігається і в даний час, що змутує уряд йнадалі йти по тляху збільтення внутрітніх запозичень для по-криття видаткової частини бюджету. У розглянутому зараз прое-кті генерального рахунка держбюджету на 2004—2005 рр., щоскладе приблизно 85 трлн ієн, внутрішні запозичення досягнутьуже 50 % його дохідної частини, перекривти тим самим рекорд-ний до цього рівень у 44,6 % у 2003—2004 фін. році. Таким чи-ном, за даними Міністерства фінансів, кумулятивний борг цент-рального уряду та місцевих адміністрацій склав в 2003 р. 686трлн ієн або 138 % ВВП країни (по розрахунках ОЗСР — 151 %).

Верхня палата японського Парламенту прийняла проект бю-джету країни на 2004—2005 фін. рік, раніте схвалений нижньоюпалатою. Відповідно до проекту, бюджет Японії складе82,11 трлн ієн чи 773,75 млрд дол.

Таким чином, бюджет майбутнього року на 0,4 % менте, ніжу минулому фінансовому році. Скорочення бюджету країнипов'язано зі зменшенням економічної допомоги іноземним дер-жавам на 4,8 %, незважаючи на те, що це є одним з основнихпринципів зовнітньої політики Японії, а також зниженні витратна оборону і соціальні програми.

Зокрема, Японія має намір значно скоротити обсяг фінансовоїдопомоги Китаєві, у зв'язку зі твидким економічним ростом цієїкраїни. Проте, Токіо як і раніте обіцяє надавати підтримку між-народної коаліції в Іракові й Афганістану. До 2007 р. Японія пла-нує витратити на відновлення Іраку 5 млрд дол., з них близько940 млн дол. закладені в проект бюджету на новий фінансо-вий рік.

Витрати на оборону, відповідно до проекту бюджету, скоро-тяться на 1 %, незважаючи на те, що уряд планує в 2004 р. при-дбати нові протиповітряні ракетні системи Patriot.

У бюджет Японії також закладене скорочення витрат на освітуна 4,1 % і зментення витрат на програми суспільних робіт на 3,5 %.

Незважаючи на міри, прийняті для контролювання дефіцитубюджету, обсяг заборгованості Японії до березня 2005 р., за про-гнозами, складе 143 % від ВВП, що є самим високим відсоткомсеред індустріальних країн світу.

На думку експертів Організації по економічному співробітни-цтву і розвитку (ОЗСР) ріст ВВП у Японії в 2003 р. склав 2,7 %, ав 2004 р. за прогнозами він збільшиться на 1,8 %. У найближчідва роки можна чекати поступового «видужання» економікиЯпонії на фоні незначного тиску з боку інфляції та поступовогоскорочення рівня безробіття.

Разом зі світовим співтовариством Японія активно займаєтьсярітенням таких глобальних проблем, з якими мир зттовхнувся пі-сля закінчення «холодної війни», як екологічна проблема, теро-ризм, перенаселення, наркотики. Зокрема, у грудні 1997 р. у Кіотовідбулася міжнародна конференція по застереженню глобальногопотепління клімату. На ній був прийнятий протокол, у якому по-значена мета: скоротити з 2008 по 2012 р. більш ніж на 5 % у порі-внянні з 1990 р. сукупний викид в атмосферу всіма розвиненимикраїнами тести видів газів, що створюють парниковий ефект, утому числі двоокису вуглецю. Це був великий успіх конференції,оскільки в такий спосіб зроблений пертий конкретний крок длязапобігання глобального потепління клімату Землі.

Перед Японією стоїть завдання підтримки добрих економіч-них зв'язків зі США. Адже дві країни спільно виробляють більте40 % сукупного світового ВВП. Це завдання тим більте важливе,якщо врахувати, що на Японії й США лежить борг по активномусприянню розвитку світової економіки, що вступає в XX в.

Від того, яким стане в майбутньому Китай, що зараз пережи-ває бурхливий економічний зріст, найвищою мірою залежить і те,якою стане XX століття для Японії, Азії, та й усього миру. Японіядокладає максимальних зусиль до того, щоб тляхом тирокогодіалогу, включаючи постійне спілкування лідерів, домогтися реа-льних результатів у рітенні практичних завдань японо-китай-ських відносин. Стабільний і граючий усе більте конструктивнуроль у світовому співтоваристві Китай — це непорутна умовастабільності даного регіону й усього миру в XX в. От чому Япо-нія буде робити необхідне сприяння й співробітничати саме вцьому напрямку.

З Республікою Корея Японія розділяє загальні цінності демок-ратії й ринкової економіки, а також має спільні нтерес в областізабезпечення безпеки. Що стосується проблеми северокорейско-го ядерної зброї, те Японія й надалі в тісному співробітництві зіСША, Кореєю й інтими країнами бере активну участь у роботі^DO, Організації розвитку енергетики Корейського півострова.От чому відносини дружби й співробітництва з Кореєю не тількиє основою політикою Японії на Корейському півострові, але йстановлять один з найголовнітих напрямків її зовнітньої полі-тики.

Контрольні запитання:

Які фактори сприяли зростанню соціально-економіч-них показників країни в XX ст.?

Чи можна говорити про особливий менеджмент уяпонському бізнесі?

Охарактеризуйте бюджетну систему та бюджетнийпроцес Японії.

Які особливості структури місцевих бюджетів та фі-нансового вирівнювання в Японії?

Яка динаміка розвитку фінансової системи країни востанні роки, причини економічного застою?

            І Самостійно:

Структурна будова та загальна характеристика окре-мих ланок фінансової системи Японії.

Організація оподатковування Японії.

Державний кредит, склад, структура і динаміка держа-вного боргу.

Японія, «азіатські тигри» та розвиток світової економіки.

Леонтьева Е. Приватизация государственньїх пред-приятий в Японии // МЗи МО. — 1995. — № 2. — С. 101—109.

Леонтьева Е. Япония: сложньїе задачи // МЗ и МО. —1998. — № 8. — С. 121—126.

Маркарьянц С. Социальное обеспечение населення:опьіт Японии // Проблеми теории и практики управления. —1997. — № 4. — С. 93—99.

Налоги и налогообложение / Под ред. РомановскогоМ.В, Врублевской О. В. — СПб: Питер, 2000. — 528с.

Ростов Є. Ф. Економіка країн світу: Довідник. — К.:НВП «Картографія», 1998. — 383 с.

Сенаторов А. Япония: курс на структурние реформи //Проблеми Дальнего Востока. — 1998. — № 2. — С. 37—49.

Страни мира: краткий полит.-зконом. справочник. —М.: Политиздат, 1993. — 65 с.

Тихоцкая И. С. Налоговая система Японии — М.:Наука, 1998. — 52 с.

Чугров С. В. Роль Японии в международних отноше-ниях зпохи глобализации по материалам сайтуjapantoday.ru/associationrus/5.shtml

Япония. Региональная структура зкономики. / Подред. В.Я. Виборнова. — М.: Наука, 1987. — 78 с.

Япония: дешевая иена. // Бізнес. — 2002. — № 9. —С. 19.

Balassa B, Noland M. Japan in the World Economy. W.,1988, p. 119; Japan 1994. An International Comparison, P. 54;World Economic and Social Survey. UN., 1997, p. 237.

Ministry of Finance. Central Government Debt.Outstanding Government Bonds and Borrowings (on 31 March,1998-2000); Planned Bond Issuance for FY2001; EconomicPlanning Agency of Japan. Economic Outiook and Basic PolicyStance on Economic Management for FY 2001.

http://www.japantoday.ru.

Розділ 7

ФІНАНСОВА СИСТЕМАV ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

v ^ Бюджетний устрій та бюджетна система ВеликоїБританії.

Державний бюджет, склад і структура його доходівта видатків.

Бюджетний процес та державний фінансовий кон-троль.

Тенденції і проблеми розвитку фінансової системиВеликої Британії.

Фінансова політика Великої Британії та Європей-ський Союз.