6.7. Тенденції та проблеми розвиткуфінансової системи Японії

Сьогодні японська економіка переживає складний пе-ріод свого існування: потерпає від надмірно жорстокої монетар-ної політики, суворо контролюється і лите іноді відкриваєтьсяновим учасникам. Майже депресивний стан японської економікиз початку 90-х років XXI століття не робить істотного впливу насвітову кон'юнктуру, оскільки ця країна усе ще залишається до-сить закритою: лише 10 % її величезного внутрішнього попитупокривається імпортом. Інша справа вплив банківської системиЯпонії на світову економіку.

Роль японських фінансових інститутів у світовій економіцідосить значна: 9 з 10 найбільтих по активах банків миру —японські. Розмір японських фінансових інститутів такий, щобанкрутство лите одного з них може дестабілізувати всю сві-тову фінансову систему. Золотовалютні запаси країни переви-щують 130 млрд дол. Наприкінці 1997 й в 1998 р. японсь-ку економіку вразила найсильніта фінансова криза країнПівденно-Східної Азії, що викликала падіння курсу акцій і ку-рсу ієни.

У чому причини значного зниження темпів економічного рос-ту Японії за останні 20 років після феноменального періоду «еко-номічного чуда»?

Подібно ряду інших країн (Швеція, США до «рейганоміки»,Велика Британія до «тетчеризму»), Японія, потрапила в пасткунадмірного державного втручання в економіку, вчасно не скоре-гувала економічну політику убік лібералізму, більтої підтримкиринку й приватного підприємництва. Непосильний тягар держа-ви, обмеження виробників і конкуренції, бюрократизація чинов-ницького апарата, монополізм у ряді галузей привели до ростувитрат виробництва, погіртенню позицій країни в сучасній сві-товій економіці.

В 1997 р. японський уряд прийняв довгострокову (до 2010 р.)програму економічних реформ, що передбачає створення й роз-виток нових перспективних галузей промисловості й сфери по-слуг. Програма реформ спрямована насамперед на усунення бю-рократичних переткод й обмеження ролі державного апарата векономіці, а також форсування НДДКР, поліпшення фінансуван-ня, розвиток структури телекомунікацій.

Інтим важливим елементом пакета реформ є заходи щодоскорочення витрат, що обтяжують економіку Японії в значно бі-льтому ступені, чим в інтих промислово розвинених країнах.Високий рівень витрат виробництва на японських підприємствахпояснюється багато в чому державною опікою й монополізацієюряду галузей. Це стосується, зокрема, перевезення вантажів усе-редині країни, постачання електроенергією й рідким паливом, те-лефонно-телеграфного зв'язку, фінансових послуг. Цікаво, щоніхто в Японії не говорить про програми «прискорення» ростуматинобудування, хімії або чорній металургії, як це було ранітев нашій країні. Мова йде про вдосконалювання виробничої ін-фраструктури, фінансової системи, соціальної сфери.

Збільшення світової економічної рецесії після 11 вересня 2001р. призвело до зниження попиту на японські товари на зовнітніхринках і до нових проблем японських корпорацій та тіснопов'язаних з ними банків.

Обсяг промислового виробництва в Японії упав до найнижчо-го рівня за 13 років, знизившись на 0,3 %, ВВП скоротився на1,2 %. Кількість безробітних у країні становить 3,6 млн чоловік,що є абсолютним рекордом. У 2001 р. бюджетний дефіцит досяг34,5 трлн дол., що становить 6,9 % від розміру ВВП. Обсяг дов-гострокової державної заборгованості становить 570 трлн ієн —114 % від розміру ВВП. Подібного роду показники значно пере-вищують допустимі нормативи для країн, які хочуть приєднатисядо системи єдиної європейської валюти.

У країні дефляція: внаслідок падіння споживчого попиту на1,7 % ціни на товари знижуються, а реальні розміри боргових зо-бов'язань у ієнах зростають і компаніям усе складніше за нихрозраховуватися через реалізацію товарів і послуг. Однак причи-ною сформованої ситуації є те, що протягом 12 років у країніспостерігався надмірно високий рівень заощаджень. За період з1990 р. по 2001 р. сукупний профіцит міжнародного платіжногобалансу Японії досяг 1 трлн 190 млрд дол. Японія є найбільшим усвіті нетто-кредитором. Крім цього, розмір гротових активів, якіналежать фізичним особам, становить 12 трлн дол.

Усі державні позики є не новими і можуть бути погатені ли-те на території Японії. Свідченням високого ступеня надійностіоблігацій японських державних позик є їх низький рівень прибу-тковості. Сьогодні на фондовій біржі державні облігації з 10-річним терміном погашення котируються, виходячи з рівня їх-ньої прибутковості приблизно 1,3 % на рік. Це безпрецедентнонизька у світовій практиці норма прибутковості.

Недавно міжнародні рейтингові агентства «Moody's» і <^&Р»знизили рейтинг японських облігацій державної позики, однак урезультаті цього їхня вартість, навпаки, зросла. Людям, які інвес-тують власні котти, властива обережність, і те, що інвесториздобувають традиційно низькоприбуткові облігації япон