7.1. Бюджетний устрій та бюджетнасистема Великої Британії

Повна офіційна назва країни — Об'єднане КоролівствоВеликої Британії та Північної Ірландії. До складу Об'єднаногоКоролівства входять Англія, Шотландія та Уельс, розташованіна острові Велика Британія, а також провінція Північна Ірландія,що складається з 6 округів і міститься на острові Ірландія. Крімтого, Об'єднане Королівство має тісні політичні й економічнізв'язки із самоврядними територіями — такими як острів Мен вІрландському морі і Нормандські острови, що лежать біля півні-чно-західного узбережжя Франції, у протоці Ла-Манш.

Велика Британія є унітарною державою. Глава держави —монарх (королева або король). Згідно конституційних норм вонатакож є главою виконавчої і судової влади, а також невід'ємноючастиною законодавчої влади. Вища законодавча і верховна вла-да в Об'єднаному Королівстві представлена ВестмінстерськимПарламентом, що складається з трьох частин: глави держави —монарха (Королева), Палати лордів (Верхня Палата) і Палатигромад (Нижня Палата). Вони засідають окремо і складаються завкрай різними принципами. Взаємини між обидвома палатамикеруються, здебільтого, умовними правилами, проте, частково ціправила визначено парламентськими актами. Обидві палати і мо-нарх беруть участь у законодавчому процесі. До складу Парла-менту Сполученого Королівства входять представники Англії,Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу.

Однією з найважливітих функцій Королеви є призначенняПрем'єр-міністра і Першого міністра, що є главою виконавчоївлади Шотландії. Лідер політичної партії, яка набрала більтістьмісць у парламенті, стає прем'єр-міністром і формує уряд, якийкеруватиме країною. Також Королева затверджує призначенняінтих міністрів. Усі витрати, які несе Королева у зв'язку з вико-нанням нею державних обов'язків, фінансуються за рахунок ко-штів, які виділяються Парламентом на утримання королівськихпалаців та її переїзди.

У 1991 р. такі витрати були затверджені в сумі 7,9 млн ф. ст.на десятирічний термін. Близько 70 % цих коттів йдуть на опла-ту праці тих, хто працює на Королеву. З 1993 р. Королева добро-вільно сплачує прибутковий податок зі своїх особистих доходів.

У Великій Британії три основні партії, які увійтли до складуПарламенту у 1983 р. Історію походження Консервативної партіїможна прослідкувати до фракції «Торі», яка виникла наприкінці17 сторіччя. Лідером консерваторів є Майкл Говард. Лейборист-ську партію було сформовано у 1900 р. як парламентську групутиску соціалістів і профспілок. Тоні Блер, теперішній прем'єр-міністр, є лідером лейбористської партії. Ліберал-демократичнапартія як офіційна політична партія існує вже майже 150 роківвід часу формування ліберальної партії у 1859 р. Лідером лібе-рал-демократів є Чарльз Кеннеді.

Основним завданням Вестмінстерського Парламенту, а точ-ніте Палати громад, в галузі державних фінансів є затвердженняставок податків та зборів, видаткових статей і сум за кожною зних. Палата також стежить за тим, щоб виділені суми витрачали-ся тільки на передбачені Парламентом цілі.

У травні 1999 р. з установою Шотландського парламенту Шо-тландії були передані певні повноваження, що стали сферою діїШотландського парламенту й органів виконавчої влади, напри-клад, надання соціальної допомоги, охорона здоров'я, місцевесамоврядування, освіта, забезпечення житлом, спорт, мистецтво,сільське та лісове господарства, рибальство, питання залученнязовнітніх коттів і внутрітніх інвестицій для економічного роз-витку Шотландії та ін. Також парламент має право змінюватиставки оподатковування на території Шотландії.

У 1998 р. Вестмінстерський Парламент прийняв закон проуправління Уельсом, який передбачає встановлення для УельсуНаціональної Асамблеї. Вона не володіє, на відміну від Парламе-нту Шотландії, повним правом законодавства, а може лите вно-сити деякі виправлення в закони, прийняті Вестмінстерським Па-рламентом. Асамблея має право розробляти і реалізовувати полі-тику в ряді галузей, таких як сільське господарство, культура,економічний розвиток, освіта, охорона здоров'я, туризм та ін.

Асамблея Північної Ірландії наділена правом законотворчостів таких галузях: зайнятість, підготовка кадрів, освіта, охороназдоров'я, навколитнє середовище, культура, мистецтво, сільськегосподарство, торгівля, розвиток сільських регіонів, внутрітні ізовнітні інвестиції. Зі сказаного вище можна зробити висновокпро те, що хоча закони, прийняті Вестмінстерським Парламентому більтості випадків обов'язкові для виконання на всій територіїВеликої Британії, однак частина законодавчих повноважень вокремих галузях і сферах передана певним територіям. Тому ціл-ком законодавчі функції Вестмінстерського Парламенту поти-рюються лите на територію Англії.

За розподіл функцій між суб'єктами виконавчої влади у Вели-кої Британії (департаменти), а також за призначення і зміщенняміністрів відповідає Прем'єр-міністр, який за традицією є такожПертим лордом Казначейства. За обсягом повноважень стано-вище Прем'єр-міністра унікальне, тому що він має підтримку бі-льтості депутатів Палати громад і за діючим на сьогодні прави-лом сам засідає в цій Палаті.

Прем'єр-міністр призначає 100 міністрів (Державні секрета-рі, Державні міністри і Молодті міністри). Міністри, які очо-люють департаменти (міністерства), є Державними секретаря-ми. Разом з тим вони можуть носити спеціальні титули:наприклад, Казначейство очолює Канцлер казначейства. Держа-вним секретарям підлеглі Державні міністри, що очолюютьокремі напрямки діяльності департаментів, і Молодші міністри(або просто секретарі), які поєднують роботу в департаментах зроботою в Парламенті з розробки законопроектів. 20 Державнихсекретарів входять у Кабінет міністрів, що координує роботудепартаментів, приймає найважливіті рітення з питань політи-ки та економіки.

У структурі виконавчої влади Великої Британії є територіа-льні міністерства, які відповідають за політику відповідно доделегування повноважень Шотландії, Уельсу та Північної Ірла-ндії.

Бюджетна система включає державний бюджет, державніпозабюджетні фонди (83 % всіх акумульованих державною фі-нансовою системою ресурсів), фінанси місцевих органів влади(бюджети та позабюджетні фонди — 11 % усіх фондів державноїфінансової системи), фінанси суб'єктів господарювання.