7.2. Державний бюджет, склад і структура його доходів та витрат

Державний бюджет Великої Британії містить дві час-тини: Консолідований фонд, за яким проходять поточні доходи івитрати, та Національний фонд позик, за яким відбиваються ви-трати на капітальні вкладення.

Основна частина бюджету — Консолідований фонд. Переви-щення доходів над витратами Консолідованого фонду зарахову-ється в дохідну частину Національного фонду позик. Якщо ж уКонсолідованому фонді присутній дефіцит, то він покриваєтьсяпозичкою з Національного фонду позик, і на цю суму уряд збі-льшує свій борг.

Основними доходами Консолідованого фонду є податки(табл. 7.1).

Таблиця 7.1

СТРУКТУРА ПОДАТКОВИХ ДОХОДІВТА ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, %

Доходи

100

Видатки

100

Прибутковий податок

25—30

Військові асигнування

23

Податок на прибуток корпо-рацій

11

Видатки на втручання векономіку

7

Податок на реєстрацію авто-мобілів

15

Допомога місцевим орга-нам влади

16

ПДВ

15

Видатки на соціальні цілі

43

Податок на соціальне страху-вання

20

На утримання державно-го апарату

3

Неподаткові надходження віддержпідприємств

7

Внески в бюджети Євро-пейських країн

2

Інші доходи

4—6

Інші видатки

6

Серед прямих податків основне місце займає прибутковий по-даток з фізичних осіб який стягується за трьома ставками10 % — після 2,5 тис. ф. ст., 22 % — від 2,5 до 23,7 тис., 40 % —після 23,7 тис. ф. ст. доходу в розрахунку на рік. Дозволяєтьсявідраховувати з доходу певні види збитків і необхідні для діяль-ності витрати; надаються знижки окремим категоріям платниківподатків. Нерезиденти обкладаються податком з доходів, отри-маних у Великій Британії, для них діють спеціальні знижки.

Податок на прибуток корпорацій (юридичних осіб): обкла-даються корпорації за податковою декларацією на центральномута місцевому рівнях.

Ставка податку для дрібних компаній (прибуток менше250 тис. ф. ст.) становить 19 %, для великих компаній — 30 %.Звільняються від податку компанії, чий прибуток менший 10 тис.ф. ст. Стягується з усього прибутку компаній-резидентів (крімдивідендів та інших доходів, отриманих від інших компаній-резидентів). Дозволяється відраховувати витрати, пов'язані з біз-несом і прискореною амортизацією деяких видів капіталовкла-день. Особливий податковий режим застосовується відносно ін-вестиційних, страхових, будівельних, промислових і ощаднихкомпаній, капіталовкладень. З нерезидентів податок стягується зприбутку, отриманого від операцій у Великій Британії.

Податок на приріст капіталу: ставка з фізичних осіб еквіва-лентна найвищій ставці з прибуткового податку — 40 %, а з юри-дичних осіб — основній ставці податку на корпорації — 30 %.Стягується з фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезиде-нтів, що займаються комерційною діяльністю і мають представ-ництво у Великій Британії, при продажі, обміні чи безоплатнійпередачі капіталомістких активів. Фізичні особи-нерезидентисплачують податок з власності, що переводиться у Велику Бри-танію. Компанії можуть виключити з оподатковування збиткипротягом року чи звітного періоду.

Податок на майно: стягується з власників чи орендарів неру-хомого майна, включаючи землю; ставка податку різна по графс-твах і містах.

Підприємницькі податки: стягуються з орендарів земельнихділянок і будівель, які належать нерезидентам і використовують-ся у підприємницьких цілях. Ставки податків щорічно міняютьсяв залежності від потреб місцевого бюджету.

Податок на реєстрацію автомобілів. Ставка податку при ре-єстрації легкового автомобіля становить 130 ф. ст. на рік.

Серед непрямих податків найбільш розповсюджений уні-версальний акциз, що діє в багатьох країнах у вигляді податкуна додану вартість (ПДВ). Стандартна ставка на сьогодні —17,5 %. Стягується з підприємців, які мають оборот понад 54тис. ф. ст. у рік. Нульова ставка встановлена на продовольчітовари, друковані видання, ліки, дитячий одяг і взуття, енерго-і водопостачання для побутових потреб, а також на деякі опе-рації з золотом, цінними паперами, комунальні платежі, будів-ництво і реконструкцію житла, пасажирський транспорт, стра-хові і деякі інші послуги. ПДВ у розмірі 5 % стягується з опла-ти палива та електроенергії для житлових приміщень і засто-сування енергозберігаючих матеріалів при реалізації певнихурядових програм.

Акцизи стягуються з нафтопродуктів, тютюнових виробів, мі-цних спиртних напоїв, вина, пива, сидру, а також з грального біз-несу. Ставки залежать від видів підакцизних товарів.

Гербовий збір стягується при оформленні правових і комер-ційних документів; ставки податку залежать від характеру доку-мента: наприклад, при продажу акцій та інших цінних паперів —0,5—1,5 % від продажної ціни, при оренді землі та іншої нерухо-мості — 1—4 % від щорічної вартості оренди в залежності від їїтерміну.

Внески у Фонд соціального страхування платять роботодавці іпрацівники, якщо загальний заробіток працівника на тижденьстановить 89 ф. ст. і вище (мінімальна заробітна плата у ВеликійБританії на сьогодні становить для працівників віком від 18 до 21років 3,20 ф. ст. за годину, а для працівників, старших 21 року —3,60 ф. ст. за годину). Внесок працівника при заробітку від 89 до585 ф. ст. на тиждень становить 11 %. Роботодавець сплачує12,8 % з суми виплати працівнику в 89 ф. ст. на тиждень і вище.

Видатки Консолідованого фонду включають дві групи:

видатки щорічно затверджувані Парламентом;

видатки з Консолідованого фонду для постійного обслуго-вування, не розглянуті в Парламенті.

У затверджувані входять основні витрати: військові асигну-вання, що підрозділяються на прямі і непрямі військові витрати;цивільні статті, у яких відбиваються витрати на промисловість,сільське господарство та інші галузі, утримання апарату управ-ління, соціальні витрати, субсидії місцевим органам влади і краї-нам, що розвиваються (див. табл. 7.1).

До видатків з втручання в економіку належать і витрати нанауково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки(НДДКР) — 0,6 %.

У видатках на соціальні цілі 15 % припадає на пенсії,11 % — на допомогу особам з низькими доходами та по безро-біттю, 13 % — на медичне обслуговування, 4 % — на всі іншівитрати.

Видатки на утримання державного апарату управліннявключають: витрати на утримання органів законодавчої і вико-навчої влади, суду, прокуратури, поліції, різних міністерств і ві-домств.

Видатки для постійного обслуговування включають:

відсотки по державному боргу (ці кошти передаються вНаціональний фонд позик і виплачуються з нього);

витрати по цивільному листу (утримання Королеви та її най-ближчих родичів; у 2000 р. вони становили 9 млн 385 тис. ф. ст.).

Друга частина бюджету Великої Британії — Національний фондпозик, за яким відбиваються витрати на капітальні вкладення.

Дохідна частина Національного фонду позик створюється зарахунок відсотків, які надходять від державних корпорацій та міс-цевих органів влади за надані Казначейством довгострокові креди-ти, прибутки емісійного департаменту Банку Англії, коштів, нада-них з Консолідованого фонду для постійного обслуговування.

Видатки Національного фонду позик включають відсотки подержавному боргу та керуванню ним, довгострокові кредити накапітальні вкладення державним корпораціям і місцевим органамвлади.