8.3. Міжбюджетні відносинита фінансове вирівнювання у ФРН

На рівні земель діє уряд і парламент (Ландтаг).У складі уряду землі діє Міністерство фінансів, яке по відомчійлінії підкоряється федеральному Міністерству фінансів.

Головні фінансові управління і податкові інспекції є структу-рними підрозділами Міністерства фінансів і одночасно вони ді-ють як представники федерації. Головне фінансове управління(ГФУ) або Верховна фінансова дирекція існує тільки на рівні зе-мель і керує підвідомчими податковими інспекціями. КеруючийГФУ — президент, який призначається по черзі то федерацією,то землею.

У ФРН нараховується 40 видів податків, розподіл повнова-жень зі збирання яких здійснюється відповідно до ст. 108 Кон-ституції. Загальними податками є: прибутковий податок, податокна корпорації, податок з обороту. До федеральних податків нале-жать доходи від фінансових монополій, митні збори, податок звантажного автотранспорту, разовий податок на майно, податокна користь Європейського Союзу. Податкова система земельнараховує близько 25 податків. Землі одержують податки намайно, спадщину, при придбанні земельної ділянки, на автомобі-лі, на пиво, на проведення лотерей, кінних перегонів та утриман-ня гральних будинків, податок на пожежну охорону. Ці податкидають понад 85 % усіх податкових надходжень земель. Великупитому вагу займають платежі із соціального страхування, щовключають внески на медичне і пенсійне страхування та страху-вання по безробіттю. Громади одержують промисловий, поземе-льний податок і місцеві податки (на собак, на охорону і риболов-лю, на друге житло).

Місцеві бюджети, як уже відзначалося, хронічно дефіцитні.Вони обтяжені боргами. Особливо висока частка боргів у громад.Постійне використання позик на покриття бюджетних дефіцитів іфінансування капіталовкладень підсилює зростання місцевої за-боргованості і є однією з причин погіршення фінансового станумісцевих бюджетів.

Переплетення між федерацією, землями й округами в Німеч-чині настільки тісне, що з'явилося поняття «федералізму з про-жилками».

Відмінна риса бюджетної системи ФРН — складний, бага-тоступінчастий розподіл податкових надходжень між її ланка-ми, спрямований на вирівнювання економічного розвиткуокремих регіонів. У цілому механізм вертикального та горизо-нтального фінансового вирівнювання у ФРН досить складний.Для акумуляції ресурсів на потреби фінансового вирівнюваннястворений Федеральний фонд фінансового вирівнювання. Вінформується за рахунок відрахувань частини податку на доданувартість (основна ставка з 1993 р. — 15 %, пільгова ставка7 %: на продукти харчування, книги та газети, послуги паса-жирського транспорту). Механізм розподілу ПДВ у ФРНвключає кілька етапів.

Спочатку здійснюється вертикальне фінансове вирівнювання:податкові надходження розподіляються між федераціями, земля-ми та частково громадами на основі договору федерального уря-ду з землями і закріплюється федеральним законом. Критеріємцього розподілу є показник так званої квоти покриття — співвід-ношення між поточними доходами бюджету федерації і бюджетівземель та їх необхідними витратами. Встановлено, що для феде-рації і земель квота покриття може бути приблизно рівною. Їївизначення підлягає таким принципам:

у межах поточних надходжень федерація і землі мають рів-ні права на покриття своїх необхідних видатків;

розподіл податку повинен здійснюватися таким чином, щобуникнути надмірного навантаження на платників податків і за-безпечити однаковий рівень життя на всій території країни;

частки федерації та земель можуть варіювати при істотнійзміні співвідношення їхніх доходів та видатків.

Якщо зростання фінансових потреб земель носить стійкий ха-рактер і не може бути покрите за рахунок короткострокових за-ходів, воно слугує підставою для збільшення їх частки в цьомуподатку. У 1986—1992 рр. частка федерації становила 65 %, зе-мель — 35 %, у 1993—1994 рр. — 67 % і 33 % відповідно. Почи-наючи з 1995 р., частка земель збільшилася до 44 %, щопов'язано з необхідністю фінансування нових земель (колишньоїНДР).

Свої особливості має й система горизонтального або між-земельного фінансового вирівнювання: між окремими земля-ми, а також усередині земель, між громадами, які входять до їхскладу. Згідно зі ст. 107 Конституції ФРН фінансово сильнішіземлі надають допомогу_фінансово слабшим землям. В основісистеми лежить базовий принцип вирівнювання податковихдоходів на душу населення. Метою вирівнювання є збільшеннядоходів фінансово слабких земель до рівня 95 % від середньогорівня податкових надходжень на душу населення по всіх зем-лях у цілому. Землі, що мають надлишок фінансових ресурсів100—102 % від середнього рівня доходів на душу населенняпо ФРН, не відраховують кошти на потреби фінансового вирі-внювання. Вони перебувають у так званій мертвій зоні. Землі здоходами 102—110 % на душу населення від середнього рівнявідраховують 70 % ресурсів, що перевищують середній рівень.Землі з доходами, що перевищують 110 % від середнього рів-ня, весь надлишок понад цей рівень перераховують на потребивирівнювання.

У 1992 р. загальна сума коштів, перерозподілена в рамках го-ризонтального вирівнювання на території старих земель ФРН,становила 3,5 млрд німецьких марок. За договором прооб'єднання зі східними землями колишньої НДР від 31 серпня1990 р., ці землі внаслідок слабких фінансових можливостей небрали участі у фінансовому вирівнюванні. Вирівнювання в масш-табах усієї ФРН почалося в 1995 р.

Наступний етап розподілу ПДВ пов'язаний з горизонтальнимвирівнюванням фінансового потенціалу різних земель. 75 % над-ходжень цього податку розподіляють між бюджетами земельпропорційно чисельності населення, а також відповідно економі-чній і демографічній ситуації (ці фактори враховуються за допо-могою спеціальних коефіцієнтів).

Інші 25 % податку направляються у Фонд фінансового вирів-нювання земель. За рахунок коштів цього фонду економічно сла-бкі землі одержують додаткові субсидії. Критерієм для наданнякоштів з Фонду вирівнювання слугує обсяг доходів земель і гро-мад, розміщених на їх територіях, на душу населення.

Для надання коштів з Фонду вирівнювання земель розрахову-ється два показники. Перший — Первинний фінансовий потенці-ал — фінансові можливості землі. Він є сумою податкових над-ходжень у бюджет землі + 50 % надходжень у бюджети громад,які входять до складу цієї землі, від найбільших податків. Цейпоказник слугує вихідною позицією для встановлення земель, якімають право на одержання субсидій, що вирівнюють, і земель,зобов'язаних їх виплачувати.

Другий показник — Середній фінансовий потенціал — такзвані нормативні доходи землі. Він розраховується як сума най-більших податків, які надходять у бюджети всіх земель і всіхгромад (у цілому по ФРН), що розділена на чисельність населен-ня ФРН і помножена на чисельність населення кожної окремоузятої землі. Землі, у яких фактичні податкові доходи (первиннийфінансовий потенціал) вище норми (середнього фінансового по-тенціалу), зобов'язані виплачувати певні суми тим землям, дохо-ди яких нижче цієї норми. Допомогу одержують ті землі, у якихфінансові можливості становлять менше 95 % від так званих но-рмативних доходів землі (середнього фінансового потенціалу).

На потреби додаткового фінансового вирівнювання «бідних»земель використовується також 2 % ПДВ, що надходять у феде-ральний бюджет.

Крім зазначеного Фонду фінансового вирівнювання, у ФРНстворений Фонд німецької єдності — спеціальна фінансова уста-нова для вирівнювання фінансового потенціалу східних земель,які входили до складу колишньої НДР. Фонд утворений у травні1990 р.. Кошти Фонду формуються за рахунок внесків з федера-льного бюджету і бюджетів земель та інших джерел. У зв'язку зцим з метою збільшення доходів федерального і земельного бю-джетів уряд збільшив окремі податки, ввів спеціальну надбавкусолідарності до податку на прибуток та корпораційного податку.За рахунок коштів Фонду східні землі одержують систематичнуфінансову допомогу на потреби соціально-економічного розвитку.

За 1990—1994 рр. з Фонду виплачено 160,7 млрд німецькихмарок. З них 49,6 млрд — за рахунок бюджету федерації;16,1 млрд — за рахунок бюджетів земель; 95 млрд марок мобілі-зовано за рахунок позик на ринку капіталів, що обслуговуються іплатяться федерацією та старими землями на паритетних засадах.