9.1. Основні соціально-економічніпоказники розвитку країни

магниевый скраб beletage

Франція є однією з провідних країн західних держав,займаючи сьоме місце серед усіх країн світу — 4,7 % сукупногоВВП при 1 % населення земної кулі. За розмірами території (551тис. кв. км) і населення (57 млн чол.), вона належить до числанайбільших країн Європи. За рівнем економічного розвитку по-ступається ФРН і цілому ряду малих країн (Норвегії, Данії,Швейцарії, Люксембургу). На долю Франції припадає 17 % про-мислового і 20 % сільськогосподарського виробництва ЗахідноїЄвропи.

Участь Франції в «спільному ринку» відкрила сильні та слабкімісця її економіки, обумовлені тим, що країна довгий час розви-валася в «тепличних» умовах митного протекціонізму і за раху-нок експлуатації великих колоніальних володінь.

Провідне місце в структурі промислового виробництва займаєзагальне машинобудування (12 %) і транспортне (10 %). Автомо-більна промисловість є однією з основ національної промисловоїструктури. Дві найбільші в країні компанії — приватна «Пежо-Сітроєн» і державна «Рено» забезпечують відповідно 4 і 5 % сві-тового виробництва легкових автомобілів. Французькі компаніїзаймають друге місце у світі після Японії за випуском енергетич-ного устаткування для електростанцій. Франція залишається про-відною силою в ракетній промисловості Західної Європи. Проект«Аріанспейс» забезпечує провідні позиції країни в комерційнихзапусках супутників. На його частку припадає приблизно 50 %світового космічного ринку.

Франція — найбільший виробник сільськогосподарської про-дукції в Західній Європі. На долю сільського господарства при-падає приблизно 4 % ВВП і 6 % населення країни, але воно дає25 % продукції в ЄС. Більше половини господарств існують навласній землі. Провідною силою виробництва виступають великігосподарства. 52 % сільськогосподарських угідь припадають нагосподарства розміром понад 50 га, що становить 16,8 % від зага-льної кількості.

Франція відстає від своїх конкурентів за часткою НДДКР уВВП (3,3 % у 1991 р., тоді як у ФРН — 3,6 %). Характерною ри-сою науково-дослідної діяльності виступає її військова спрямо-ваність. Частка коштів, що направляється на військові дослі-дження, досягає 19 % усіх витрат на НДДКР, а у ФРН —близько 5 %.

Багато французьких компаній відносяться до ринку ЄС як досвого внутрішнього. Понад 60 % експорту направляється в країниЄС. Це найбільша частка серед чотирьох провідних країн Захід-ної Європи.

У країнах, які розвиваються, зосереджено приблизно 30 % за-гального обсягу прямих інвестицій, що вище частки інших країн.Африканський континент займав раніше і продовжує займатиособливе місце у структурі капіталу Франції. На його часткуприпадає понад 50 % французьких інвестицій у «третьому світі».В основному вони зосереджені в країнах зони франка. Франціятакож є великим імпортером капіталу. Провідне місце серед іно-земних фірм займають американські (48 %).