9.3. Податкова система Франції

магниевый скраб beletage

Податкова система Франції націлена на обкладанняспоживання. ПДВ доповнюється рядом непрямих мит (акцизів),які також являють собою податки на споживання. Деякі з нихстягуються на користь держави. Інші перераховуються в бюдже-ти місцевих органів управління. Мита виступають інструментомдержавної економічної політики, вони зрівнюють ціни на імпорт-ні товари й аналогічні товари внутрішнього ринку.

Що стосується прибуткових податків Франції, то підприємст-ва сплачують податок із чистого прибутку. Загальна ставка опо-датковування 34 %, але може збільшуватися до 42 %. Більш ни-зька ставка застосовується для прибутку від землекористування йвід внесків у цінні папери (від 10 % до 24 %). Фіскальною одини-цею для прибуткового податку з фізичних осіб є родина, щоскладається із двох чоловіка й жінки й осіб, що перебувають уних на утриманні. Прибутковий податок носить прогресивнийхарактер зі ставкою від 0 до 56,8 %. Не обкладається податкомдоход до 18140 франків, максимальна ставка застосовується длядоходу більше 246770 франків.

Досить потужними для бюджету Франції є податки на влас-ність. Оподатковуванню підлягають майно, майнові права й цін-ні папери, що перебувають у власності на 1 січня. До майна на-лежать будинки, промислові й сільськогосподарські підпри-ємства, рухоме майно, акції, облігації й т. п. Податок на власністьносить прогресивний характер. Його ставки на 1998 р. зазначені втабл. 9.2.

Таблиця 9.2

СТАВКА ПОДАТКУ НА ВЛАСНІСТЬ

Вартість майна у Франції

Податкова ставка в %

До 4 260 000

0

Від 4 260 001 до 6 920 000

0,5

Від 6 920 001 до 13 740 000

0,7

Від 13 740 001 до 2 132 000

0,9

Від 21 320 001 до 41 280 000

1,2

Понад 41 280 000

1,5

Сума прибуткового податку й податку на власність не по-винна перевищувати 85 % усього доходу. До групи податків навласність можна віднести також реєстраційні й гербові збори ймита.

Ставка реєстраційних зборів встановлюються залежно від ви-ду оподатковуваних угод. Збільшення капіталу компанії обкладаєподатком в 1 %. З дивідендів компанії в акціях не стягуєтьсяприбутковий податок, але вони обкладають трипроцентним пода-тком з капіталу. При передачі у власність, продажу нерухомостіпокупець сплачує податок в 24,2 % від її закупівельної ціни аборинкової вартості. Податком в 4,3 % з покупної або ринкової вар-тості обкладає набувач частки участі в капіталі компанії.

В цю же групу (податків на власність) входить соціальний по-даток на заробітну плату. У Франції його сплачують роботода-вці. Об'єктом оподатковування слугує фонд зарплати в грошовійі натуральній формі. Податок має прогресивний характер. Вінвноситься в бюджет по ставці 4,5 % для фонду зарплати в сумі35900 франків, по ставці 8,5 % в інтервалі від 35901 до 71700франків й 13,6 % для виплат вище зазначеної суми. Крім цьогороботодавці сплачують податок на професійну освіту по ставці0,5 % від річного фонду оплати праці з надбавкою 0,1 %. Метаподатку складається у фінансуванні розвитку професійно-технічного освіти в країні.

Серед інших державних зборів, що належать до групи подат-ків на власність, потрібно відмітити податок на автотранспор-тні засоби підприємств і компаній. Його сплачують юридичніособи, що використають власні автотранспортні засоби. Ставказалежить від кількості автомобілів і потужності їхніх двигунів.

Із системи місцевих податків варто виділити 4 основних податки:

земельний податок на забудовані ділянки;

земельний податок на незабудовані ділянки;

податок на житло;

професійний податок.

Земельний податок на забудовані ділянки стягується з облад-наних ділянок. Податок стосується всієї нерухомості — будинків,споруджень, резервуарів. Оподатковувана частина дорівнює по-ловині кадастрової орендної вартості ділянки. Від даного податкузвільняється державна власність, будинки, що перебувають замежами міст і призначені для сільськогосподарського викорис-тання. Звільнені від цього податку фізичні особи у віці старше75 років, а також особи, що одержують допомогу з інвалідності.

Податок на незабудовані ділянки торкається полів, лугів, лі-сів, кар'єрів, болот, ділянок під забудову й т. д. Кадастровий до-хід, який є базисом податку, встановлений на рівні 80 % від када-стрової орендної вартості ділянки. Від податку звільнені ділянки,що перебувають у державній власності.

Податок на житло стягується як із власників житлових бу-динків, так і з орендарів. Малозабезпечені особи можуть бутизвільнені цілком або частково від сплати даного податку по їх-ньому основному місцю проживання.

Професійний податок вноситься юридичними й фізичнимиособами, що постійно здійснюють професійна діяльність. Длярозрахунку податку береться сума трьох елементів помножена навстановлену місцевими органами влади податкову ставку. Ці триелементи: орендна вартість нерухомості, який розташовує плат-ник податків для потреб своєї професійної діяльності; 18 % зар-плати, що сплачує платник податків своїм співробітникам, а та-кож отриманий їм дохід (10 %); 16 % вартості всього обладнання,використовуваного у виробництві, незалежно від того, є воновласністю або орендовано підприємством. Розрахований по цихелементах розмір податку не повинен перевищувати 3,5 % відвиробленої доданої вартості. Це законодавче обмеження.

Ставки податків установлюються місцевими органами влади, алене можуть перевищувати законодавчо встановленого максимуму.