10.4. Податкова система Норвегії та Швеції

Рисунок 10.1 показує склад податкових надходженьбюджету Норвегії у 2000 р.

Як й в інших країнах з розвиненою ринковою економікою, уНорвегії серед інших важливих податків треба відзначити прибут-ковий податок із громадян, який має пріоритетне значення в дохо-дах бюджету. Фізична особа, що фактично є присутнім або маєнамір бути присутнім на території Норвегії більше шести місяців,вважається податковим резидентом для оподатковування від дняприбуття. Громадяни Норвегії й іноземні громадяни, що маютьстатус резидента, зобов'язані платити як державні, так і місцевіподатки із усього доходу, отриманого в країні й за її межами.

Збір з працівників і страховий збір

ПДВ та інвестиційні податки

Податок на дохід і добробут

Акциз на автомобілі, бензин

Акциз на алкоголь

Акциз на тютюн

Інше

Енергетичний збір

Мито на мінеральні мастила і бензинові продукти

Мито

Нерезиденти мають податковий обов'язок тільки по доходах,отриманими з норвезьких джерел. Повне податкове звільненнягарантується тільки для тих осіб, які є резидентами держави, щомає податкову угоду з Норвегією, за умови фактичної присутнос-ті на її території протягом менш чим 183 днів у податковому ро-ці. Дивіденди, отримані із закордонних компаній, обкладаютьподатком у загальному порядку. А податок, сплачений з джерела,звичайно віднімається з оподатковуваної бази.

Сукупний оподатковуваний дохід включає основні елементи:заробітну плату, додаткові пільги й інші виплати роботодавцяпрацівникові, суми відшкодування з фондів соціального страху-вання, пенсії, аліменти, доход від підприємницької діяльності йвідсотки на капітал.

Подружні пари розраховують і сплачують суми податкуокремо друг від друга. Виділяються дві групи платників пода-

тків: самотні громадяни й громадяни, що мають 1 і більшеутриманців. Ставка муніципального податку дорівнює 21 %плюс 7 % — податок у фонд вирівнювання, що виплачується ізсум чистого доходу, що перевищують 23 300 норвезьких крондля першої групи платників податків й 46 000 норвезьких крондля другої групи.

Індивідуальний доход (який визначається як валовий доходвід трудової діяльності за трудовою згодою або підприємниць-кою діяльністю, включаючи пенсії) є предметом оподатковуван-ня. Загальнодержавний податок має дві ставки. Для першої групиплатників податків, що мають доход 220 501—248 500 норвезь-ких крон, податок становить 9,5 %, а при доходах понад248 500 норвезькі крони — 13,7 %. Для другої групи ставка 9,5 %діє при доходах 267 501—278 500 норвезьких крон, 13,7 % —якщо доход перевищує 278 500 норвезьких крон.

Працівники виплачують зі своєї заробітної плати внески в со-ціальні фонди в розмірі 7,8 %. Для вільних підприємців ставкаподатку в соціальні фонди дорівнює 10,7 % від їхнього доходу,що не перевищує 447 600 норвезьких крон, і 7,8 % при переви-щенні цього рівня. Із сум пенсій також утримується податок усоціальні фонди, але по зниженій ставці — 3 %. Ця ж ставка за-стосовується на доходи осіб, вік яких менш 17 років і більше69 років. Іноземні громадяни зобов'язані в загальному порядкусплачувати страхові внески, хоча може бути надане виключенняіз правил, якщо є відповідна податкова угода. Іноземці, що пра-цюють на Континентальному шельфі, звільнені від сплати стра-хових внесків.

Отриманий доход може бути зменшений на суми фактичнопідтверджених витрат, але не більше 20 % від усього отриманогодоходу. Також віднімається неоподатковуваний мінімум у розмі-рі 36 000 норвезьких крон для першої групи платників податків й29 800 норвезьких крон — для другої. Інші доходи, на суми якихможе бути зменшена оподатковувана база — це відсотки, алімен-ти й інших. Відрахування на суми відсотків обмежений, якщо фі-зична особа має за кордоном об'єкти нерухомості. Наприклад,якщо 30 % нерухомого майна розташовано за межами Норвегії,те тільки 70 % від суми отриманих відсотків віднімаються з опо-датковуваного прибутку.

Прибуток по акціях й облігаціям обкладається за ставкою28 %, так само, як дохід від інвестицій. Податкові декларації по-винні бути представлені не пізніше 31 січня року, що іде за ро-ком, у якому був отриманий цей доход.

Індивідуальним підприємцям і роботодавцям необхідно отри-мати картку податкових відрахувань для того, щоб у ній указатисуми податків, утриманих із заробітної плати працівників. Цюпроцедуру роботодавець виконує кожні два місяці. Остаточнірозрахунки по податках провадяться на початку наступного по-даткового року, коли суми, сплачені понад, відшкодовуються, анедоплачені — вносяться додатковим платежем.

Підприємство, залучене в діяльність, що підлягає оподатку-ванню на додану вартість, повинне в обов'язковому порядку за-реєструватися в Державному Регістрі платників ПДВ, якщо реа-лізаційні обороти товарів і послуг, що підлягають обкладаннюПДВ, перевищують 30 000 норвезьких крон протягом 12-місяч-ного періоду. Податкові органи можуть зареєструвати підприємс-тво достроково.

Ставкою податку на додану вартість у розмірі 23 % обклада-ють обіги по реалізації товарів і послуг, а також експортні това-ри. Деякі операції звільнені від ПДВ, такі, наприклад, як діяль-ність в галузі фінансів, страхові послуги, освіта, медичні послуги,деякі професійні послуги й експортні операції. Податок на капі-таловкладення по ставці 7 % застосовується замість ПДВ наокремі види виробничого обладнання.

Важливе місце в системі податків займає податок на прибу-ток корпорацій. Для відкриття підприємства в Норвегії звичайноне потрібно спеціального дозволу, однак на деякі види діяльнос-ті, такі, як банківська справа й страхування, необхідно одержатидозвіл влади.

Для здійснення будь-якої діяльності на території країни всіюридичні особи й індивідуальні підприємці зобов'язані зареєст-руватися в Центральному Координаційному Регістрі юридичнихосіб й у місцевому податковому органі. Ця умова стосується та-кож й іноземних компаній і представництв, що перебувають натериторії Норвегії.

В основному переважають акціонерні компанії. Відповідно доугоди між країнами — учасниками ЄС мінімальний розмір стату-тного капіталу для закритих акціонерних товариств установленийу розмірі 50 000 норвезьких крон, для відкритих — 1 мільйон но-рвезьких крон. Статутний капітал може бути сформований повні-стю із закордонних і