10.6. Тенденції фінансово-економічногорозвитку Скандинавських країн

магниевый скраб beletage

У 2000 р. у Швеції та Фінляндії тривав бурхливий під-йом, а в Норвегії і Данії знову почалось економічне зростання,такі тенденції простежуються і далі (табл. 10.3).

Таблиця 10.3

ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ, %ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ

2001 р./2002 р. (прогноз)

Швеція

Норвегія

Данія

Фінляндія

Валовий внутрішній продукт

1,5/2,0

1,7/1,9

1,2/1,5

1,8/2,4

Особисте споживання

1,5/1,8

1,3/2,3

1,0/1,4

2,6/2,8

Валові капіталовкладення

3,4/2,6

0,9/2,4

-2,2/1,0

7,0/—

Промислове виробництво

0,0/3,0

1,5/2,0

2,0/1,2

8,0/—

Норма заощаджень населення

3,7/4,7

9,0/9,0

3,7/3,4

Рівень безробіття

4,1/4,4

3,3/3,3

5,3/5,5

9,1/9,0

Сальдо платіжного балансу(% ВВП)

1,8/1,5

14,4/11,5

3,0/3,0

6,4/6,5

Сальдо державного бюджету(% ВВП)

3,5/1,8

13,0/11,5

1,9/1,8

4,1/3,7

Державний борг (% ВВП)

53/53

28/28

43/42

41/40

В останні роки економіка Швеції розвивалася успішно. Високітемпи зростання, безробіття, що скорочується, профіцит держав-ного бюджету і низька інфляція стали нормою. Країна зайняламіцну позицію у світі в галузі високотехнологічних підприємств,підприємництві і розвиненості ринків капіталів.

У результаті швидкого економічного зростання протягомостаннього десятиріччя безробіття в Норвегії значно скоротило-ся, рівень зайнятості досяг рекордного рівня, дефіцит державногобюджету зник і перетворився у велике позитивне сальдо. Повназайнятість створює сприятливі перспективи. Однак через обме-женість ресурсів економіка Норвегії не може зростати швидшебез ризику перегріву. Немає і великих можливостей для витративеличезних державних коштів.

У цілому економіка Данії збалансована при хорошому станідержавних фінансів. У бюджеті 2001 р. були підвищені допомогипо безробіттю, збільшені витрати на освіту і допомогу незамож-ним пенсіонерам. У 2002 р. ВВП збільшився приблизно на 1,5—2 %. Основні показники змінилися мало в порівнянні зпопереднім роком. Незначно зросли валові капіталовкладення ізнизилася інфляція.

У 2000 р. у Фінляндії тривало бурхливе економічне зростан-ня. ВВП збільшився на 5,7 % (у середньому в 1995-2000 рр. йогорічний приріст становив близько 5 %). Особисте споживаннязросло на 3 %. Найбільш значна частина приросту експорту при-падала на продукцію фірми «Нокіа». Це призвело до того, щоекономіка Фінляндії стала більшою мірою залежати від телеко-мунікаційної галузі, що особливо відчутно в умовах нинішньогопадіння попиту на цю продукцію. У 2001 р. темпи зростання зна-чно знизилися, що пов'язано насамперед з погіршенням світовоїкон'юнктури і, отже, уповільненням експорту. Однак такі сприя-тливі внутрішні фактори, як зниження темпів інфляції, підви-щення зайнятості, зниження податків і падіння рівня процентнихставок, призвели до того, що доходи домашніх господарств про-довжували швидко збільшуватися. Зростання ВВП становилолише 1,8 %. Особисте споживання збільшилося на 2,6 %. У 2002 р.очікувалося, що ВВП зросте на 2—3 %. При цьому основні еко-номічні показники зміняться мало.

Контрольні запитання:

Чим пояснюється висока роль державного регулюван-ня в Скандинавських країнах?

Дайте характеристику поняття «шведська модель» таособливостей бюджетної системи країни.

Порівняйте податкові системи Норвегії та Швеції. Якіз реформи оподатковування Швеції вплинули на структурудержавних витрат?

Які зміни відбулися в системі фінансового вирівню-вання в 90-і рр. XX ст. у Швеції?

Які тенденції переважають в економічному розвиткуСкандинавських країн?

            І Самостійно:

Структурна будова та загальна характеристика окре-мих ланок фінансових систем (по країнах).

Бюджетний устрій, бюджетна система, бюджетнийпроцес (по країнах).

Податкові системи Данії, Фінляндії та Ісландії.

Фінанси місцевих органів влади (по країнах).

Проблеми розвитку фінансових систем Скандинавсь-ких країн на межі сторіч.

Список літератури:

Волков А. Северньїе страньї на рубеже тьісячелетия //Мировая зкономика и международньїе отношения. —2002. — № 6. — С. 24—26.

Караманов М. 3. Шведская модель зкономики // Фи-нанси. — 1998. — № 1. — С. 28—31.

Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. по-сібн. — К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. — 487 с.

Мещерякова О. В. Налоговие системи развитих странмира (справочник). — М.: Правовая культура, 1997. — 205 с.

Мировая зкономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Бу-латова. — М.: Юристь, 2000. — 734 с.

Носкова И. Я., Максимова Л. М. Международньїе зко-номические отношения. — М.: Зкономика-пресс, 1997. —282 с.

Осьмова М. Н. Зкономика зарубежньїх стран. — М.:Гуманитарное знание, 1996. — 216 с.

Сергеев П. В. Мировое хозяйство и международньїезкономические отношения на современном зтапе. — М.:Новьій Юрист, 1998. — 176 с.

Черник Д. Г. Налоги Швеции // Финансьі. — 2001. —№ 3. — С. 24—25.

Зклунд К. Ефективна економіка (шведська мо-дель). — М.: Фінанси і статистика, 1991. — 78 с.

Baldersheim H., Stahlberg K. (eds). Towards the reslf-regulating municipality. Free communes and administrativemodernization in Scandinavia. Aldershot, 1994.

Feld L. P. Tax Competition and Income Redistribution:An Empirical for Sweden. // Public Choice, 2000, Vol. 105.

vneshmarket.ru/NewsAM/NewsAMShow.

http://space.com.ua/gateway/news

Розділ 11

ШЩ. ФІНАНСОВА СИСТЕМАЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

v ^ Соціально-економічна природа європейської інтег-рації. Роль ЄС у загальносвітовому розвитку.

Етапи економічної інтеграції в Європі. Створеннята розвиток ЄС.

Інституціональна структура ЄС: Європейськийпарламент, Рада, Комісія, Суд, Економічний і Соціаль-ний Комітет.

Організація, структура та динаміка бюджету Єв-ропейського Союзу.

Бюджетний процес та державний фінансовий кон-троль.

Принципи організації оподатковування в ЄС, на-прямки гармонізації податкового законодавства.

Короткострокові економічні результати введенняєвро і розширення ЕС.

Актуальні проблеми і перспективи розвитку ЄС.