11.4. Склад загального бюджетуі перерозподіл фінансів в державах ЄС

Всі надходження ЄС та його видатки включаються добюджету Співтовариства на основі щорічних прогнозів. Втім, ви-нятком з цього правила є покриття операційних витрат,пов'язаних з реалізацією положень Розділів V та VI Угоди проЄС, яке може здійснюватися за рахунок країн членів. В основібюджету Співтовариства покладено кілька принципів, зокрема:

принцип об'єднання (всі надходження і видатки зводятьсяразом у єдиному документі);

принцип річного періоду (операції бюджету стосуютьсябюджетного року);

принцип збалансованості (видатки не повинні перевищува-ти надходження).

Комісія направляє попередній проект бюджету до Ради, якаразом з Європейським Парламентом наділена бюджетними пов-новаженнями. Від характеру витрат залежить, яка з цих двохустанов визначатиме долю тієї чи іншої статті. Проте бюджет вцілому затверджується або відхиляється Європейським Парламе-нтом.

Спершу бюджет формувався за рахунок внесків країн членів, апісля 1975 р. — за рахунок системи власних ресурсів ЄС. Протецей факт не був офіційно визнаний, доки не було підписано Уго-ду про Європейський Союз.

Доходи союзного бюджету складалися з: ввізних мит, які ком-пенсували різницю в цінах на сільськогосподарські продукти вкраїні-імпортері та на зовнішньому ринку; мит за Загальним ми-тним тарифом, крім мита Європейського об'єднання вугілля істалі; певної частини відрахувань від податку на додану вартістьта інших коштів.

Починаючи із середини 1980-х рр., ці доходи вже не моглипокривати постійно зростаючі витрати, і після тривалих перего-ворів у лютому 1988 р. на нараді глав урядів країн—членів булаприйнята нова система фінансування ЄС.

Фінансовий режим, схвалений в 1988 р. минув до кінця 1992 р.,а Співтовариство мало потребу в додаткових коштах для вико-нання нових завдань, поставлених у договорі про Європейсь-кий Союз.

У грудні 1992 р. на сесії в Единбурзі Європейська Рада прийн-яла пропозицію Еврокомісії, що отримала назву «Пакет Делора-II». Приорит був відданий витратам на структурні операції Євро-союзу в найбільш відстаючих регіонах. Щоб вишукати фінансовіресурси, необхідні для завершення попередніх і виконання новихзавдань, що стояли перед ЄС, було ухвалене рішення про підви-щення максимального об'єму власних ресурсів з 1,20 % від суку-пного ВНП ЄС в 1992 р. до 1,27 % до 1999 р. За цей період розмірєдиного бюджету збільшився з 65,7 млрд до 86,9 млрд євро.

Надходження до бюджету формуються з декількох джерел:податки на продукти харчування, що імпортуються до ЄС; митнізбори на імпорт несільськогосподарської продукції; частка пода-тку на додану вартість (ПДВ), що стягується на національномурівні в країнах членах ЄС; внески країн членів відповідно до їх-ньої частки у спільному ВНП ЄС. Внески за рахунок ПДВ скла-дають понад половину всіх надходжень ЄС. Європейське співто-вариство вугілля і сталі має окреме джерело надходжень коштівзавдяки стягуванню прямого податку на вугільні та сталеплави-льні підприємства ЄС. ЄС не може запозичувати гроші або нако-пичувати дефіцит: бюджет приймається щорічно, і він має бутизбалансованим.

Динаміка і структура надходжень в бюджет ЄС по деякім ро-кам з 1993 р. до 2001 р. наведена в табл. 11.1. Бюджет 2002 р. на-близився до позначки в 100 млрд євро[11].

В Програмі-2000 до 2006 р. і Міжінституційній угоді на тойже період були збережені принципи попередніх програм. 29 ве-ресня 2000 р. Європейська Рада Схвалила нове рішення по сис-темі власних ресурсів ЄС, відповідно до якого був збільшенийобсяг коштів, що лишаються в розпорядженні держав—членів пі-сля стягнення мит і компенсаційних зборів. З 2001 р. країни за-лишають собі 25 % доходів від мит і зборів для покриття витратпо їхньому стягненню. Була знижена максимальна ставка відра-хувань із ПДВ — в 2000 р. вона складала 1 %, в 2002—2003 р.вона знижена до 0,75 %, а з 2004 р. ставка становила 0,5 %. Крімтого, з 2000 р. відносно всіх країн ЄС діє правило, по якому пода-ткова база ПДВ, з якої стягуються відрахування в єдиний бю-джет, не може перевищувати 50 % від ВВП країни. Раніше церозповсюджувалося лише на країни, чий ВВП в 1991 р. становивменш 90 % середнього ВВП по ЄС.

Таблиця 11.1.

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬВ ЄДИНИЙ БЮДЖЕТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

 

 

в т. ч. власні ресурси

 

Усього

компен-саційнізбори

мита

відрахуваннявід ПДВ

відраху-вання відВВП

інші над-ходжен.

 

о

 

о

 

о