12.1. Соціально-економічні процесив країнах Центральної та Східної Європи

Країни Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), до якихналежать Албанія, Болгарія, Угорщина, Польща, Словаччина,Румунія, Чеська Республіка, Югославська федерація, що склада-ється із Сербії і Чорногорії, перебувають у стані переходу відцентрально-керованого господарства до ринкової економіки.Постсоціалістична трансформація є багатофакторним процесом,який передбачає зміну функцій основних суб'єктів економічноїсистеми, розвиток ринкових механізмів і перетворення відносинвласності.

У більшості країн Центральної та Східної Європи перетворен-ня в економіці почалися з 1991 р., тобто практично тоді ж, що й вУкраїні. Були прийняті закони про приватизацію державної влас-ності, про свободу підприємницької діяльності, нової податковоїі банківської системи, були внесені докорінні зміни в принципиціноутворення, зовнішньоекономічної діяльності.

Реформування економіки в країнах ЦСЄ спочатку базувалосяв основному на реалізації концепції «шокової терапії», яка пе-редбачає швидке забезпечення фінансової стабілізації і лібералі-зацію цін, створення різноманіття форм власності, розширенняправ економічних суб'єктів, відкриття внутрішнього ринку. Од-нак практика показала, що перехід до ринкових відносин вимагаєбільш тривалої і поступової трансформації всього комплексу ма-кро- і мікроекономічних перетворень. Тому згодом названі краї-ни перейшли до довгострокової стратегії економічних перетво-рень, що передбачає структурну перебудову, розвиток фінансо-вих ринків, вирішення проблеми зайнятості та соціального захис-ту прав людини.

Питома вага розглянутих країн у світовому ВВП у середині1990-х рр. становила 2-2,5 %. У світовому експорті регіон займає3,4 %, у світовому імпорті — 4,5 %. Виробництво електроенергіїв цих країнах становить 3,9 %; видобуток кам'яного вугілля —9,1 % світового рівня.

Одним з найважливіших показників успіхів економічних пе-ретворень є економічне зростання.

З табл. 12.1 видно, що Чехія, Угорщина та країни Балтії вийш-ли на позитивні темпи приросту з 1994 р., а Польща — з 1992 р.Незважаючи на вимоги МВФ до країн Східної Європи про жорс-ткий контроль за дефіцитом і видатками бюджету, в даних краї-нах здійснювалася грамотна макроекономічна політика.

Таблиця 12.1

ПРИРІСТ РЕАЛЬНОГО ВВП У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ,БАЛТІЇ ТА РОСІЇ, У % ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ

Країни

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1995до 1989

1996до 1989

(1989—100 %)

Польща

-11,6

-7,0

2,6

3,8

5,2

7,0