12.5. Державний кредит; структураі динаміка державного боргу

магниевый скраб beletage

Новим явищем для бюджетів розглянутих країн сталапоява і стрімке зростання витрат на обслуговування державногоборгу. Явище це закономірне і зрозуміле, воно викликане еконо-мічними труднощами перехідного періоду, структурною перебу-довою, спадом виробництва. Його можна було очікувати, оскіль-ки всі країни світового співтовариства, що вступили на шляхглибоких реформ в економіці, неминуче зіштовхуються з бюдже-тним дефіцитом і змушені звертатися до зовнішніх та внутрішніхпозик, що веде до зростання витрат бюджету на обслуговуванняборгу. Незвичайність цієї обставини полягає в тому, що ніхто неочікував такого стрімкого зростання державного боргу, унаслідокчого витрати бюджету на його обслуговування за короткий про-міжок часу перетворилися в основну статтю видатків бюджету,набагато перевищуючи асигнування на освіту, медицину й іншіжиттєво важливі для країни і народу сфери економічного та ду-ховного життя.

Становище східноєвропейських країн за рівнем державногоборгу і витратами з його обслуговування неоднакове. У Чехії,наприклад, унаслідок того, що спад виробництва не був глибо-ким, державний бюджет до 1995 р. включно не мав дефіциту, на-впаки, щорічно зводився з перевищенням доходів над витратами.Лише у 1996 р. і наступні роки бюджет став дефіцитним, причо-му негативне сальдо не перевищувало 5 % витрат бюджету.На 1 січня 1999 р. загальний державний борг центрального урядустановив 194,7 млрд крон, або 34,4 % доходів центрального бю-джету, у тому числі внутрішній борг — 170,1 млрд крон, зовніш-ній борг — 24,6 млрд крон.

Відносно спокійна ситуація по цьому показнику в Польщі.У 1999 р. на обслуговування державного боргу направляєтьсяменше 15 % витрат центрального бюджету. На початку 1990-х рр.ситуація із зовнішнім боргом у Польщі була катастрофічною, за-грожувало державне банкрутство. Однак уряду вдалося домови-тися з Паризьким і Лондонським клубами іноземних кредиторівпро списання майже половини боргу цим клубам та реструктури-зації заборгованості.

Складніше становище з обслуговуванням державного боргу вУгорщині і Болгарії. В Угорщині обслуговування державного бо-ргу в 1995 р. забирало 29,1 % усіх коштів бюджету, у 1998 р. йогочастка у витратах становила 26,2 % і на 2000 р. була запланованана рівні 21,2 %. За даними міністерства фінансів і національногобанку Угорщини за 1994—1998 рр. обсяг зовнішнього боргу краї-ни скоротився з 27,8 до 20 млрд дол. Цьому сприяло рішення па-рламенту направляти кошти, виручені від приватизації державно-го майна, на зменшення державного боргу.

У найважчому становищі відносно обслуговування державно-го боргу перебуває Болгарія. У бюджеті на 1997 р. згадані витра-ти становили 43,1 % всіх асигнувань бюджету. Одна третина цихвеличезних витрат припадала на виплати по зовнішньому боргу ідві третини — по внутрішньому. Швидкому зростанню внутріш-нього боргу в цій країні сприяло кількаразове переоформлення вдержборг заборгованості державних господарських організаційперед банками. У бюджеті на 1999 р. витрати на обслуговуваннядержборгу були передбачені в сумі 1,18 млрд левів (23,8 % ви-трат бюджету) у порівнянні з 1,5 млрд левів (43,1 % витрат бю-джету) у 1997 р. зниження згаданих витрат було досягнуто завдя-ки зменшенню дефіциту бюджету з 936,6 млн левів у 1997 р. до435,6 млн левів у 1999 р., а також з тим, що в цей період не на-ставали терміни погашення по великих кредитах.

На закінчення відзначимо, що нашим близьким сусідам невдалося уникнути «хронічної хвороби» більшості держав світо-вого співтовариства — незбалансованості бюджетів. Незважаючина економічне зростання, яке відмічається в останні роки, і зни-ження інфляції в країнах Центральної та Східної Європи, їхнібюджети як центрального, так і регіонального рівня залишаютьсядефіцитними, зростає державний борг, і високі видатки на обслу-говування боргу стали предметом постійної турботи урядів цихдержав.