12.6. Реформи системи оподаткуванняв країнах Вишеградської групи

У лютому 1991 р. президенти Польщі, Угорщини таЧехословаччини зустрілися в угорському місті Вишеград аби до-мовитися про співробітництво в процесі європейської інтеграції.Було оголошено, що країни «Вишеградського трикутника» став-лять за мету повну господарську, політичну й юридичну інтегра-цію до Європейського Союзу. Висловлено також намір увійти доспільної системи безпеки. На сьогодні усі ці держави: Польща,Угорщина (після розпаду Чехословаччини — Чеська Республіката Словаччина) створили порівняно розвинені системи оподат-кування, які використовують усі основні податки. Цей процес го-ловним чином завершився в середині 1990-х років. Реформуваннясистеми оподаткування не відбувалося у вакуумі, а було части-ною процесу трансформації та стратегії цих країн щодо вступу доЄвропейського Союзу.

Табл. 12.6 та 12.7 надають основну інформацію про системиоподаткування та демонструє різницю між системами оподатку-вання цих країн[20].

Таблиця 12.6

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯУ КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ У 1999-2002 PP., % ВВП

 

Загалом

 

 

у тому числі:

 

 

податок здоходів фізич-них осіб

податок наприбуток під-приємств

 

є

акцизнийзбір

соціальні внес-ки

мито

податок на не-рухомість

інші податки

Польща

33,6

4,6

1,8

7,4

4,0

9,6

0,6

1,2

4,4

Словач-чина

31,0

3,5

2,0

7,4

2,9

12,7

0,4

0,2

1,9

Угорщина

37,6

7,5

2,4

8,4

3,6

11,3

0,8