НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Лариса Олександрівна МИРГОРОДСЬКА

ФІНАНСОВІ СИСТЕМИЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Видання друге, перероблене та доповненеНавчальний посібник

Керівник видавничих проектів - Б.А. СладкевичДрукується в авторській редакціїДизайн обкладинки - Б.В. Борисов

Підписано до друку 14.03.2008. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 16.Наклад 1000 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

1 До країн ОЕСР належать високорозвинені індустріальні країни з доходом на душунаселення, значно вищим за середній. До них належать 24 країни світу, які і формуютьОЕСР (Організацію економічного співробітництва і розвитку): Австралія, Австрія, Бель-гія, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксем-бург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, США, Туреччина, Фінляндія,Франція, ФРН, Швейцарія, Швеція та Японія. За даними Світового банку, в цих країнахпроживає 15,4 % населення планети, що використовує 72,2 % світових доходів. На нихприпадає 82 % світового експорту і 80 % світового імпорту.

У кожній країні структура бюджету формується неод-наково і має свої особливості, які визначаються економічним по-тенціалом країни, масштабністю завдань, які вирішуються дер-жавою на даному етапі розвитку, роллю держави в економіці танизкою інших факторів.

Оскільки податки становлять від 80 до 95 % держбюджету,порівняємо дохідні частини федеральних бюджетів, сформованіза рахунок податків у Російській Федерації, США та Канаді(табл. 2.1).

У США основними джерелами доходів федеральних бюджетівє: прибутковий податок — 47 %, соціальні внески — 34 % і пода-ток з корпорацій — 12 %. У Канаді це: прибутковий податок —47 %, акцизи — 20 %, податок з корпорацій — 14 % і соціальнівнески — 12 %. У РФ дохідну частину в основному формуєПДВ — 39 %, акцизи 21 %, податок на прибуток підприємств —

ї Контрибуції, тобто зобов'язання, які накладаються на переможені країни, в XX ст.не застосовувались.

У залежності від характеру доходів існують два типи системоподатковування.

Глобальна (синтетична) податкова система, що виділяє зметою оподатковування весь сукупний дохід за певний періодчасу. При цьому сукупний дохід формується як кінцева сума не-залежно від каналів одержання.

Шедулярна (класифікаційна, парцелярна) система оподат-ковування розмежовує доходи в залежності від джерела їх надхо-дження на окремі групи — шедули, кожна з яких застосовує своїправила і має особливості оподатковування. Кількість подібних

** До другої групи відносяться Швейцарія (кантон Женева), о. Лабуан, Мальта, деподаток на прибуток становить від 2,5% до 10%.

*** у Третю групу входять острови Кіпр і Барбадос зі ставкою податку на прибуток4,25% і 2,5% відповідно.

1.         Банхаев Ф. Е. Сравнительньїй анализ налоговьіх сис-тем и его значение для совершенствования и реформирова-ния налогового законодательства // Налоговьій вестник. —2001. — № 2. — С. 135—137; 2001. — № 3. — С. 93—97.

Васильченко 3. М. Доходи бюджету в системі управ-ління економікою // Фінанси України. — 1997. — № 6 —С. 25—32.

Вишневский В., Липницкий Д. Оценка возможностиснижения налогового бремени в переходной зкономике //Вопросьі зкономики. — 2000. — № 2. — С. 107—116.

Вол В. Оффшорньїй бизнес: за и против // Вестник на-логовой служби Украиньї. — 2000. — № 30. — С. 23—24.

1.         Структура економіки США, соціально-економічні по-казники розвитку.

2.         Напрямки бюджетної та податкової політики при дію-чому президенті.

1.         Динкевич А. И. Зкономическое развитие современнойЯпонии // Деньги и кредит. — 1998. — № 10. — С. 62—74.

2.         Картавцева Е. П. Налогообложение в зарубежньїхстранах. Текст лекций. — Новосибирск, НИНХ, 1992. — 65 с.

1.         Який податок у структурі доходів державного бюдже-ту Франції займає провідне місце, чому?

2.         Чим пояснюється високий ступінь організації подат-кового контролю у Франції? Чи пов'язано це з перевагою вкраїні непрямого оподатковування?

3.         Розповісти про систему фінансового вирівнювання уФранції.

4.         Яку роль у керуванні державними фінансами Франціїзіграла тверда монетарна політика?

1 За даними сайту europa.eu.int.

З табл. 11.2 видно, що витрати у 2005 р. на сільське господар-ство впали на 27 % порівняно з 1999 р. і це незважаючи на при-єднання 10 нових країн. До речі їм буде виділено тільки трохи бі-льше 3 % коштів ЄС і тільки на компенсаційній основі. Тобтоспочатку потрібно буде витратити власні кошти, а вже потімтільки через 2 місяці вони компенсуються з бюджету ЄС.

Однак слід сказати, що постійне зростання витрат сільськогогосподарства у 1990-і рр. призвело до того, що витрати ЄС пере-вищили його доходи. Так, прагнення Франції одержати якомогабільше коштів для своїх селян із загального бюджету сприяло по-яві істотних розбіжностей між країнами—членами, у першу чер-гу між Великою Британією та Францією. Англійський уряд, част-

З погляду федералістських уявлень про розвиток ЄС,можна констатувати, що загальна економічна модель Союзу вжесклалася і функціонує на практиці. Однак склалася вона, звичай-но, далеко не в остаточному вигляді і з цієї точки зору продовжуєактивно формуватися в ході конкретних кроків з будівництва Єв-ропейського економічного та валютного союзу (ЄЕВС).

Перехід до третього етапу створення ЄЕВС, головним змістомякого стало введення з 1 січня 1999 р. спільної валютної одиниці(євро) — створило другу за розміром економіку після США танайбільшу в світі єдину валютну зону. «Єврозона» охоплює12 країн, які зуміли успішно провести стабілізацію державнихфінансів у відповідності із встановленими критеріями і, звісно,виявили бажання приєднатися до Економічного та ВалютногоСоюзу. Це — Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція, Німеч-чина, Італія, Ірландія, Іспанія, Португалія, Австрія, Фінляндія таГреція (з січня 2001 р.). З 1 липня 2002 р. євро було введено в го-тівковій обіг. За межами зони «євро» з тих чи інших причин опи-нилися Велика Британія, Швеція, Данія.

1 Austrian Institute of Economic Research.

[1] Від англ. budget — валіза, мішок з грошима.

[2] Цит. за Мицек С. А. Следует ли России бояться глобализации? // Финансьі и кре- дит. — 2002. — №12. — С. 2.

[3] Репарації — відшкодування збитків, спричинених державами, які почали війну.

[4] До них належать райони з високим рівнем безробіття і уповільненим економічним зростанням (наприклад, Шотландія і Північна Ірландія у Великій Британії, Сицилія в Італії).

[5] Цит. за: Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібн. — К.: Т-во «Знан- ня», КОО, 1999. — С. 318.

[6] До першої групи належать Багамські Острови, Бермуди, Беліз, Британські Віргін- ські Острови, Теркс і Кайкос, Гернсі, Джерсі, Панама, о. Мен, Ірландія, Гібралтар, Гон- конг, Західне Самоа, Сінгапур, Ліхтенштейн, Люксембург, штат Делавер (США).

[7] Збалансований бюджет США 1997 р. при Б. Клінтоні містив понад 271 млрд дол. на військові витрати.

[8] З докладу Міністерства торгівлі США за даними www.utro.ru/news

[9] За даними сайта rian.ru/economy/finance/20051205/42322886.html

[10] Соціологічне дослідження проведене політологічним інститутом «Змнід» за дани- ми сайта podrobnosti.ua/society/.

[11] General budget of the European Union for the financial year 2002. The figures. Luxem- bourg 2002. С. 23.

[12]     До нетто-реципієнтів до розширення 2004 р. відносилися Греція, Португалія та Іс- панія.

[13]     ISPA — Програма фінансування структурної політики для підготовки країн—пре- тендентів до вступу в ЄС.

SAPARD — Спеціальна програма розвитку сільського господарства та сільських регіонів.

[15] За даними РІА «Новости» з силкою на дані Єврокомісії (www.newsru.com/finance).

[16]      Примітка автора.

[17]      За даними Держкомстату України.

[18] Ильичев Р. Прохладное евролето 2005-го // Електронна версія журналу Бізнес № 28 (651) від 11 липня 2005 р.

[19] Пристосування та моніторинг нормативно-правової бази, створення діючої систе- ми консалтингу, що не спиралася б на органи державного керування.

[20] Джерело: Мітра, Прадіп і Ніколас Стерн. «Системи оподаткування в перехідних економіках» (Tax Systems in Transition), робочий документ Світового банку щодо дослі- дження політики № 2947, січень 2003 року.

[21] Мачей Грабовський, Гданський інститут ринкової економіки (Польща).